కుండలినీ స్తవం | Kundalini Stava

0
1762
కుండలినీ స్తవం | Kundalini Stava
కుండలినీ స్తవం | Kundalini Stava

 Kundalini Stava | కుండలినీ స్తవం 

 

కుండలినీ స్తవం

॥ కుణ్డలినీస్తవః రుద్రయామలోత్తర తన్త్రాన్తర్గతమ్ ॥

 

జన్మోద్ధారనిరీక్షణీహతరుణీ వేదాదిబీజాదిమా

నిత్యం చేతసి భావ్యతే భువి కదా సద్వాక్యసఞ్చారిణీ ।

మాం పాతు ప్రియదాసభావకపదం సంన్ఘాతయే శ్రీధరా

ధాత్రి త్వం స్వయమాదిదేవవనితా దీనాతిదీనం పశుమ్ ॥ ౬-౨౯॥

 

రక్తాభామృతచన్ద్రికా లిపిమయీ సర్పాకృతిర్నిద్రితా

జాగ్రత్కూర్మసమాశ్రితా భగవతి త్వం మాం సమాలోకయ ।

మాంసోద్గన్ధకుగన్ధదోషజడితం వేదాదికార్యాన్వితం

స్వల్పాన్యామలచన్ద్రకోటికిరణైర్నిత్యం శరీరం కురు ॥ ౬-౩౦॥

 

సిద్ధార్థీ నిజదోషవిత్ స్థలగతిర్వ్యాజీయతే విద్యయా

కుణ్డల్యాకులమార్గముక్తనగరీ మాయాకుమార్గః శ్రియా ।

యద్యేవం భజతి ప్రభాతసమయే మధ్యాహ్నకాలేఽథవా

నిత్యం యః కులకుణ్డలీజపపదామ్భోజం స సిద్ధో భవేత్ ॥ ౬-౩౧॥

 

వాయ్వాకాశచతుర్దలేఽతివిమలే వాఞ్ఛాఫలాన్యాలకే

నిత్యం సమ్ప్రతి నిత్యదేహఘటితా శాఙ్కేతితాభావితా ।

విద్యాకుణ్డలమాలినీ స్వజననీ మాయాక్రియా భావ్యతే

యైస్తైః సిద్ధకులోద్భవైః ప్రణతిభిః సత్స్తోత్రకైః శమ్భుభిః ॥ ౬-౩౨॥

 

ధాతాశఙ్కర మోహినీత్రిభువనచ్ఛాయాపటోద్గామినీ

సంసారాదిమహాసుఖప్రహరణీ తత్రస్థితా యోగినీ ।

సర్వగ్రన్థివిభేదినీ స్వభుజగా సూక్ష్మాతిసూక్ష్మాపరా

బ్రహ్మజ్ఞానవినోదినీ కులకుటీ వ్యాఘాతినీ భావ్యతే ॥ ౬-౩౩॥

 

వన్దే శ్రీకులకుణ్డలీత్రివలిభిః సాఙ్గైః స్వయమ్భూం ప్రియమ్

ప్రావేష్ట్యామ్బరమార్గచిత్తచపలా బాలాబలానిష్కలా ।

యా దేవీ పరిభాతి వేదవచనా సమ్భావినీ తాపినీ

ఇష్టానాం శిరసి స్వయమ్భువనితాం సమ్భావయామి క్రియామ్ ॥ ౬-౩౪॥

 

వాణీకోటిమృదఙ్గనాదమదనానిశ్రేణికోటిధ్వనిః

ప్రాణేశీరసరాశిమూలకమలోల్లాసైకపూర్ణాననా ।

ఆషాఢోద్భవమేఘవాజనియుతధ్వాన్తాననాస్థాయినీ

మాతా సా పరిపాతు సూక్ష్మపథగే మాం యోగినాం శఙ్కరః ॥ ౬-౩౫॥

 

త్వామాశ్రిత్య నరా వ్రజన్తి సహసా వైకుణ్ఠకైలాసయోః

ఆనన్దైకవిలాసినీం శశిశతానన్దాననాం కారణామ్ ।

మాతః శ్రీకులకుణ్డలీ ప్రియకరే కాలీకులోద్దీపనే

తత్స్థానం ప్రణమామి భద్రవనితే మాముద్ధర త్వం పశుమ్ ॥ ౬-౩౬॥

 

కుణ్డలీశక్తిమార్గస్థం స్తోత్రాష్టకమహాఫలమ్ ।

యతః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ స యోగీ భవతి ధ్రువమ్ ॥ ౬-౩౭॥

 

క్షణాదేవ హి పాఠేన కవినాథో భవేదిహ ।

పఠేత్ శ్రీకుణ్డలో యోగో బ్రహ్మలీనో భవేత్ మహాన్ ॥ ౬-౩౮॥

 

ఇతి తే కథితం నాథ కుణ్డలీకోమలం స్తవమ్ ।

ఏతత్స్తోత్రప్రసాదేన దేవేషు గురుగీష్పతిః ॥ ౬-౩౯॥

 

సర్వే దేవాః సిద్ధియుతాః అస్యాః స్తోత్రప్రసాదతః ।

ద్విపరార్ద్ధం చిరఞ్జీవీ బ్రహ్మా సర్వసురేశ్వరః ॥ ౬-౪౦॥

 

॥ ఇతి రుద్రయామలోత్తరతన్త్రాన్తర్గతే కుణ్డలినీస్తవః సమ్పూర్ణమ్ ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here