గండలీ పత్రం / Gandali Patram in Telugu

0
3659
gandali patram / గండలీ పత్రం
gandali patram

gandali patram / గండలీ పత్రం

సురాగ్రజాయనమః – గండలీ పత్రం సమర్పయామి

దీనినే లతాదూర్వా అంటారు. ఇది భూమిపైన తీగమాదిరిగా పాకి, కణుపులలో గడ్డిమాదిరిగా మొలిచి అవి విడిపోయి స్వతంత్ర క్షుపమవుతుంది.

దీనిని సంస్కృతంలో మత్యాక్షిఅంటారు. లోహద్రావిణీ, శకులాక్షక అనేవి పర్యాయపదాలు. ఈ గందలీ జ్వరము, దాహము (మంట), తృష్ణ (దప్పిక), మేహములందు హితము.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here