హస్తరేఖా శాస్త్రము లో మీ చేతి రేఖలు | Hasta Rekhalu Sastram in Telugu

0
16094
33
హస్తరేఖా శాస్త్రము లో మీ చేతి రేఖలు | Hasta Rekhalu Sastram in Telugu

మీ చేతిలో ఉండే రేఖలు

1. జీవితరేఖ
2. కుజరేఖ
3. ఆత్మ రేఖ
4. బుద్ధిరేఖ
5. అదృష్టరేఖ
6. బుధరేఖ
7. సూర్యరేఖ
8. శు క్రరేఖ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here