మహా మృత్యుంజయ స్తోత్రం

0
6277

mrutyunjaya stotram

Maha Mrityunjaya Stotram / మహా మృత్యుంజయ స్తోత్రం

రుద్రం పశుపతిం స్థాణుం నీలకంఠముమాపతిమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 1 ||

నీలకంఠం కాలమూర్తిం కాలజ్ఞం కాలనాశనమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 2 ||

నీలకంఠం విరూపాక్షం నిర్మలం నిలయప్రదమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 3 ||

వామదేవం మహాదేవం లోకనాథం జగద్గురుమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 4 ||

దేవదేవం జగన్నాథం దేవేశం వృషభధ్వజమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 5 ||

గంగాధరం మహాదేవం సర్వాభరణభూషితమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 6 ||

త్ర్యక్షం చతుర్భుజం శాంతం జటామకుటధారిణమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 7 ||

భస్మోద్ధూళితసర్వాంగం నాగాభరణభూషితమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 8 ||

అనంతమవ్యయం శాంతం అక్షమాలాధరం హరమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 9 ||

ఆనందం పరమం నిత్యం కైవల్యపదదాయినమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 10 ||

అర్ధనారీశ్వరం దేవం పార్వతీప్రాణనాయకమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 11 ||

ప్రళయస్థితికర్తారమాదికర్తారమీశ్వరమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 12 ||

వ్యోమకేశం విరూపాక్షం చంద్రార్ధకృతశేఖరమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 13 ||

గంగాధరం శశిధరం శంకరం శూలపాణినమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 14 ||

అనాథః పరమానందం కైవల్యఃపదగామినమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 15 ||

స్వర్గాపవర్గదాతారం సృష్టిస్థిత్యంతకారణమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 16 ||

కల్పాయుర్దేహి మే పుణ్యం యావదాయురరోగతామ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 17 ||

శివేశానాం మహాదేవం వామదేవం సదాశివమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 18 ||

ఉత్పత్తిస్థితిసంహారకర్తారమీశ్వరం గురుమ్ |
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || 19 ||

మార్కండేయకృతం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ |
తస్య మృత్యుభయం నాస్తి నాగ్నిచౌరభయం క్వచిత్ || 20 ||

శతావర్తం ప్రకర్తవ్యం సంకటే కష్టనాశనమ్ |
శుచిర్భూత్వా పఠేత్ స్తోత్రం సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ || 21 ||

మృత్యుంజయ మహాదేవ త్రాహి మాం శరణాగతమ్ |
జన్మమృత్యుజరారోగైః పీడితం కర్మబంధనైః || 22 ||

తావకస్త్వద్గతః ప్రాణస్త్వచ్చిత్తోఽహం సదా మృడ |
ఇతి విజ్ఞాప్య దేవేశం త్ర్యంబకాఖ్యమనం జపేత్ || 23 ||

నమః శివాయ సాంబాయ హరయే పరమాత్మనే |
ప్రణతక్లేశనాశాయ యోగినాం పతయే నమః || 24 ||

శ్రీ మృత్యుంజయ మానసిక పూజా స్తోత్రం – Mrutyunjaya manasika puja stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here