Maha mrutyumjaya stothram

0
1602
shiva_01
Maha mrutyumjaya stothram

Maha mrutyumjaya stothram

Rudram, pasupathim, sthanum, neelakandam, umapathim,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||1||

Neelakantam, kalamoorthim kalagnam kalanasanam,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||2||

Neelakantam, viroopaksham nirmalam vimalapradham,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||3||

Vamadevam mahadevam lokanadham jagatgurum,
Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi ||4||

Devadevam jagannatham devesam vrushabhadwajam,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||5||

Gangaadharam, mahaadevam, sarvaabharana bhushitham,

Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||6||

Traiksham chathurbhujam santham jata makuta dharanam,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||7||

Bhasmoddulitha sarvangam nagabharana bhooshitham,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||8||

Anatham avyayam santham akshamala dharam haram,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||9||

Aaandham paramam nithyam kaivalya pada dhayinam,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||10||

Ardhanaareeswaram devam parvathy prana nayakam,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||11||

Pralaya sthithi karthaaram adhi kartharameeswaram,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||12||

Vyomakesam viroopaksham chandrardha krutha shekaram,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||13||

Gangadharam sasidharam sankaram shoolapaninam,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||14||

Swargapavarga datharam srushti sthithyanthakarinam,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||15||

Kalpa ayur dehi mey punyam yavad ayur arogatham,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||16||

Shivesanam mahadevam vamadevam sadashivam,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||17||

Uthpathi sthithi samhara karthara meeswaram gurum,
Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi ||18||

Markandeya krutham stotram ya padeth shiva sannidhou,
Thasya mruthyu bhayam nasthi na agni chora bhayaam kwachith ||19||

Shathavrutham prakarthavyam sankate kashta nasanam,
Suchir bhoothwa padeth stotram sarva sidhi pradhayakam ||20||

Mruthyunjaya mahadeva thrahi maam saranagatham,
Janma mrutyu jara rogai, peeditham karma bandhanai ||21||

Thaavaka stvad gatha prana thawa chithoham sada mruda,
Ithi vignapya devesam thryambakakhyam japeth ||22||
Nama sivaya Sambaya haraye paramathmane,
Pranatha klesa naasaya yoginaam pathaye nama ||23||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here