మహానారాయణోపనిషత్ – Maha Narayana Upanishat

0
2142

హరిః ఓం ||
శం నో మిత్రః శం వరుణః |
శం నో భవత్వర్యమా |
శం న ఇన్ద్రో బృహస్పతిః |
శం నో విష్ణురురుక్రమః ||
నమో బ్రహ్మణే | నమస్తే వాయో |
త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి |
త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి |
ఋతం వదిష్యామి | సత్యం వదిష్యామి |
తన్మామవతు | తద్వక్తారమవతు |
అవతు మామ్ | అవతు వక్తారమ్ ||
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు |
సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వి నావధీతమస్తు | మా విద్విషావహై |
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ప్రథమోఽనువాకః |
అంభస్యపారే భువనస్య మధ్యే నాకస్య పృష్ఠే మహతో మహీయాన్ |
శుక్రేణ జ్యోతీగ్ంషి సమనుప్రవిష్టః ప్రజాపతిశ్చరతి గర్భే అన్తః || ౧ ||

యస్మిన్నిదగ్ం సం చ వి చైతి సర్వం యస్మిన్ దేవా అధి విశ్వే నిషేదుః |
తదేవ భూతం తదు భవ్యమా ఇదం తదక్షరే పరమే వ్యోమన్ || ౨ ||

యేనావృతం ఖం చ దివం మహీం చ యేనాదిత్యస్తపతి తేజసా భ్రాజసా చ |
యమన్తః సముద్రే కవయో వయన్తి యదక్షరే పరమే ప్రజాః || ౩ ||

యతః ప్రసూతా జగతః ప్రసూతీ తోయేన జీవాన్ వ్యచసర్జ భూమ్యామ్ |
యదోషధీభిః పురుషాన్ పశూగ్ంశ్చ వివేశ భూతాని చరాచరాణి || ౪ ||

అతః పరం నాన్యదణీయసగ్ం హి పరాత్పరం యన్మహతో మహాన్తమ్ |
యదేకమవ్యక్తమనన్తరూపం విశ్వం పురాణం తమసః పరస్తాత్ || ౫ ||

తదేవర్తం తదు సత్యమాహుస్తదేవ బ్రహ్మ పరమం కవీనామ్ |
ఇష్టాపూర్తం బహుధా జాతం జాయమానం విశ్వం బిభర్తి భువనస్య నాభిః || ౬ ||

తదేవాగ్నిస్తద్వాయుస్తత్సూర్యస్తదు చన్ద్రమాః |
తదేవ శుక్రమమృతం తద్బ్రహ్మ తదాపః స ప్రజాపతిః || ౭ ||

సర్వే నిమేషా జజ్ఞిరే విద్యుతః పురుషాదధి |
కలా ముహూర్తాః కాష్ఠాశ్చాహోరాత్రాశ్చ సర్వశః || ౮ ||

అర్ధమాసా మాసా ఋతవః సంవత్సరశ్చ కల్పన్తామ్ |
స ఆపః ప్రదుధే ఉభే ఇమే అన్తరిక్షమథో సువః || ౯ ||

నైనమూర్ధ్వం న తిర్యఞ్చం న మధ్యే పరిజగ్రభత్ |
న తస్యేశే కశ్చన తస్య నామ మహద్యశః || ౧౦ ||

న సందృశే తిష్ఠతి రూపమస్య న చక్షుషా పశ్యతి కశ్చనైనమ్ |
హృదా మనీషా మనసాభిక్లృప్తో య ఏనం విదురమృతాస్తే భవన్తి || ౧౧ ||

(హిరణ్యగర్భ సూక్త)
అద్భ్యః సంభూతో హిరణ్యగర్భ ఇత్యష్టౌ ||
అద్భ్యః సంభూతః పృథివ్యై రసాచ్చ |
విశ్వకర్మణః సమవర్తతాధి |
తస్య త్వష్టా విదధద్రూపమేతి |
తత్పురుషస్య విశ్వమాజానమగ్రే | ౧

వేదాహమేతం పురుషం మహాన్తమ్ |
ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ |
తమేవం విద్వానమృత ఇహ భవతి | ౨
నాన్యః పన్థా విద్యతేయఽనాయ |

ప్రజాపతిశ్చరతి గర్భే అన్తః |
అజాయమానో బహుథా విజాయతే |
తస్య ధీరాః పరిజానన్తి యోనిమ్ |
మరీచీనాం పదమిచ్ఛన్తి వేధసః | ౩

యో దేవేభ్య ఆతపతి |
యో దేవానాం పురోహితః |
పూర్వో యో దేవేభ్యో జాతః |
నమో రుచాయ బ్రాహ్మయే | ౪

రుచం బ్రాహ్మం జనయన్తః |
దేవా అగ్రే తదబ్రువన్ |
యస్త్వైవం బ్రాహ్మణో విద్యాత్ |
తస్య దేవా అసన్ వశే |

హ్రీశ్చ తే లక్ష్మీశ్చ పత్న్యౌ |
అహోరాత్రే పార్శ్వే | నక్షత్రాణి రూపమ్ |
అశ్వినౌ వ్యాత్తమ్ | ఇష్టం మనిషాణ |
అముం మనిషాణ | సర్వం మనిషాణ |

(ఇతి ఉత్తరనారాయణానువాకః)

హిరణ్యగర్భః సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ |
స దాధార పృథివీం ద్యాముతేమాం కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || ౧ ||

యః ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైక ఇద్రాజా జగతో బభూవ |
య ఈశే అస్య ద్విపదశ్చతుష్పదః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || ౨ ||

య ఆత్మదా బలందా యస్య విశ్వ ఉపాసతే ప్రశిషం యస్య దేవాః |
యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యుః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || ౩ ||

యస్యేమే హిమవన్తో మహిత్వా యస్య సముద్రగ్ం రసయా సహాహుః |
యస్యేమాః ప్రదిశో యస్య బాహూ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || ౪ ||

యం క్రన్దసీ అవసా తస్తభానే అస్యైక్షేతాం మనసా రేజమానే |
యత్రాధి సూర ఉదితౌ వ్యేతి కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || ౫ ||

యేన ద్యౌరుగ్రా పృథివీ చ దృఢే యేన సువః స్తభితం యేన నాకః |
యో అన్తరిక్షే రజసో విమానః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || ౬ ||

ఆపో హ యన్మహతీర్విశ్వమాయం దక్షం దధానా జనయన్తీరగ్నిమ్ |
తతో దేవానాం నిరవర్తతాసురేకః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || ౭ ||

యశ్చిదాపో మహినా పర్యపశ్యద్దక్షం దధానా జనయన్తీరగ్నిమ్ |
యో దేవేష్వధి దేవ ఏక ఆసీత్ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || ౮ ||

ఏష హి దేవః ప్రదిశోఽను సర్వాః
పూర్వో హి జాతః స ఉ గర్భే అన్తః |
స విజాయమానః స జనిష్యమాణః
ప్రత్యఙ్ముఖాస్తిష్ఠతి విశ్వతోముఖః || ౧౨ ||

విశ్వతశ్చక్షురుత విశ్వతో ముఖో విశ్వతో హస్త ఉత విశ్వతస్పాత్ |
సం బాహుభ్యాం నమతి సం పతత్రైర్ద్యావాపృథివీ జనయన్ దేవ ఏకః || ౧౩ ||

వేనస్తత్ పశ్యన్ విశ్వా భువనాని విద్వాన్ యత్ర విశ్వం భవత్యేకనీడమ్ |
యస్మిన్నిదగ్ంసం చ వి చైకగ్ంస ఓతః ప్రోతశ్చ విభుః ప్రజాసు || ౧౪ ||

ప్ర తద్వోచే అమృతం ను విద్వాన్ గన్ధర్వో నామ నిహితం గుహాసు |
త్రీణి పదా నిహితా గుహాసు యస్తద్వేద సవితుః పితా సత్ || ౧౫ ||

స నో బన్ధుర్జనితా స విధాతా ధామాని వేద భువనాని విశ్వా |
యత్ర దేవా అమృతమానశానాస్తృతీయే ధామాన్యభ్యైరయన్త || ౧౬ ||

పరి ద్యావాపృథివీ యన్తి సద్యః పరి లోకాన్ పరి దిశః పరి సువః |
ఋతస్య తన్తుం వితతం విచృత్య తదపశ్యత్ తదభవత్ ప్రజాసు || ౧౭ ||

పరీత్య లోకాన్ పరీత్య భూతాని పరీత్య సర్వాః ప్రదిశో దిశశ్చ |
ప్రజాపతిః ప్రథమజా ఋతస్యాత్మనాత్మానమభిసంబభూవ || ౧౮ ||

సదసస్పతిమద్భుతం ప్రియమిన్ద్రస్య కామ్యమ్ |
సనిం మేధామయాసిషమ్ || ౧౯ ||

ఉద్దీప్యస్వ జాతవేదోఽపఘ్నన్నిరృతిం మమ |
పశూగ్ంశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశ || ౨౦ ||

మా నో హిగ్ంసీజ్జాతవేదో గామశ్వం పురుషం జగత్ |
అబిభ్రదగ్న ఆగహి శ్రియా మా పరిపాతయ || ౨౧ ||

పురుషస్య విద్మ సహస్రాక్షస్య మహాదేవస్య ధీమహి |
తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ || ౨౨ ||

గాయత్ర్యాః |
తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి |
తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ || ౨౩ ||

తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుణ్డాయ ధీమహి |
తన్నో దన్తిః ప్రచోదయాత్ || ౨౪ ||

తత్పురుషాయ విద్మహే చక్రతుణ్డాయ ధీమహి |
తన్నో నన్దిః ప్రచోదయాత్ || ౨౫ ||

తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి |
తన్నః షణ్ముఖః ప్రచోదయాత్ || ౨౬ ||

తత్పురుషాయ విద్మహే సువర్ణపక్షాయ ధీమహి |
తన్నో గరుడః ప్రచోదయాత్ || ౨౭ ||

వేదాత్మనాయ విద్మహే హిరణ్యగర్భాయ ధీమహి |
తన్నో బ్రహ్మ ప్రచోదయాత్ || ౨౮ ||

నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి |
తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ || ౨౯ ||

వజ్రనఖాయ విద్మహే తీక్ష్ణదగ్ంష్ట్రాయ ధీమహి |
తన్నో నారసిగ్ంహః ప్రచోదయాత్ || ౩౦ ||

భాస్కరాయ విద్మహే మహద్ద్యుతికరాయ ధీమహి |
తన్నో ఆదిత్యః ప్రచోదయాత్ || ౩౧ ||

వైశ్వానరాయ విద్మహే లాలీలాయ ధీమహి |
తన్నో అగ్నిః ప్రచోదయాత్ || ౩౨ ||

కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి |
తన్నో దుర్గిః ప్రచోదయాత్ || ౩౩ ||

సహస్రపరమా దేవీ శతమూలా శతాఙ్కురా |
సర్వగ్ంహరతు మే పాపం దూర్వా దుఃస్వప్ననాశినీ || ౩౪ ||

కాణ్డాత్ కాణ్డాత్ ప్రరోహన్తీ పరుషః పరుషః పరి |
ఏవా నో దూర్వే ప్రతను సహస్రేణ శతేన చ || ౩౫ ||

యా శతేన ప్రతనోషి సహస్రేణ విరోహసి |
తస్యాస్తే దేవీష్టకే విధేమ హవిషా వయమ్ || ౩౬ ||

అశ్వక్రాన్తే రథక్రాన్తే విష్ణుక్రాన్తే వసున్ధరా |
శిరసా ధారయిష్యామి రక్షస్వ మాం పదే పదే || ౩౭ ||

భూమిర్ధేనుర్ధరణీ లోకధారిణీ |
ఉద్ధృతాసి వరాహేణ కృష్ణేన శతబాహునా || ౩౮ ||

మృత్తికే హన పాపం యన్మయా దుష్కృతం కృతమ్ |
మృత్తికే బ్రహ్మదత్తాసి కాశ్యపేనాభిమన్త్రితా |
మృత్తికే దేహి మే పుష్టిం త్వయి సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ || ౩౯ ||

మృత్తికే ప్రతిష్ఠితే సర్వం తన్మే నిర్ణుద మృత్తికే |
త్వయా హతేన పాపేన గచ్ఛామి పరమాం గతిమ్ || ౪౦ ||

యత ఇన్ద్ర భయామహే తతో నో అభయం కృధి |
మఘవఞ్ఛగ్ధి తవ తన్న ఊతయే విద్విషో విమృధో జహి || ౪౧ ||

స్వస్తిదా విశస్పతిర్వృత్రహా విమృధో వశీ |
వృషేన్ద్రః పుర ఏతు నః స్వస్తిదా అభయఙ్కరః || ౪౨ ||

స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః |
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు || ౪౩ ||

ఆపాన్తమన్యుస్తృపలప్రభర్మా ధునిః శిమీవాఞ్ఛరుమాగ్ంఋజీషీ |
సోమో విశ్వాన్యతసావనాని నార్వాగిన్ద్రం ప్రతిమానాని దేభుః || ౪౪ ||

బ్రహ్మజజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్వి సీమతః సురుచో వేన ఆవః |
స బుధ్నియా ఉపమా అస్య విష్ఠాః సతశ్చ యోనిమసతశ్చ వివః || ౪౫ ||

స్యోనా పృథివి భవా నృక్షరా నివేశనీ |
యచ్ఛా నః శర్మ సప్రథాః || ౪౬ ||

గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్ |
ఈశ్వరీగ్ం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || ౪౭ ||

శ్రీర్మే భజతు అలక్ష్మీర్మే నశ్యతు |
విష్ణుముఖా వై దేవాశ్ఛన్దోభిరిమాంల్లోకాననపజయ్యమభ్యజయన్ |
మహాగ్ం ఇన్ద్రో వజ్రబాహుః షోడశీ శర్మ యచ్ఛతు || ౪౮ ||

స్వస్తి నో మఘవా కరోతు |
హన్తు పాప్మానం యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి || ౪౯ ||

సోమానగ్ం స్వరణం కృణుహి బ్రహ్మణస్పతే కక్షీవన్తం య ఔశిజమ్ |
శరీరం యజ్ఞశమలం కుసీదం తస్మిన్త్సీదతు యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి || ౫౦ ||

చరణం పవిత్రం వితతం పురాణం యేన పూతస్తరతి దుష్కృతాని |
తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన పూతా అతి పాప్మానమరాతిం తరేమ || ౫౧ ||

సజోషా ఇన్ద్ర సగణో మరుద్భిః సోమం పిబ వృత్రహఞ్ఛూర విద్వాన్ |
జహి శత్రూగ్ంరప మృధో నుదస్వాథాభయం కృణుహి విశ్వతో నః || ౫౨ ||

సుమిత్రా న ఆప ఓషధయః సన్తు |
దుర్మిత్రాస్తస్మై భూయాసుర్యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం చ వయం ద్విష్మః || ౫౩ ||

ఆపో హిష్ఠా మయోభువస్తా న ఊర్జే దధాతన |
మహేరణాయ చక్షసే |
యో వః శివతమో రసస్తస్య భాజయతేఽహ నః |
ఉశతీరివ మాతరః |
తస్మా అరఙ్గమామవో యస్య క్షయాయ జిన్వథ |
ఆపో జనయథా చ నః || ౫౪ ||

హిరణ్యశృఙ్గం వరుణం ప్రపద్యే తీర్థ మే దేహి యాచితః |
యన్మయా భుక్తమసాధూనాం పాపేభ్యశ్చ ప్రతిగ్రహః || ౫౫ ||

యన్మే మనసా వాచా కర్మణా వా దుష్కృతం కృతమ్ |
తన్న ఇన్ద్రో వరుణో బృహస్పతిః సవితా చ పునన్తు పునః పునః || ౫౬ ||

నమోఽగ్నయేఽప్సుమతే నమ ఇన్ద్రాయ నమో వరుణాయ నమో వారుణ్యై నమోఽద్భ్యః || ౫౭ ||

యదపాం క్రూరం యదమేధ్యం యదశాన్తం తదపగచ్ఛతాత్ || ౫౮ ||

అత్యాశనాదతీపానాద్ యచ్చ ఉగ్రాత్ ప్రతిగ్రహాత్ |
తన్మే వరుణో రాజా పాణినా హ్యవమర్శతు || ౫౯ ||

సోఽహమపాపో విరజో నిర్ముక్తో ముక్తకిల్బిషః |
నాకస్య పృష్ఠమారుహ్య గచ్ఛేద్బ్రహ్మసలోకతామ్ || ౬౦ ||

యశ్చాప్సు వరుణః స పునాత్వఘమర్షణః || ౬౧ ||

ఇమం మే గఙ్గే యమునే సరస్వతి శుతుద్రి స్తోమగ్ం సచతా పరుష్ణియా |
అసిక్నియా మరుద్వృధే వితస్తయార్జీకీయే శృణుహ్యా సుషోమయా || ౬౨ ||

ఋతం చ సత్యం చాభీద్ధాత్తపసోఽధ్యజాయత |
తతో రాత్రిరజాయత తతః సముద్రో అర్ణవః || ౬౩ ||

సముద్రాదర్ణవాదధి సంవత్సరో అజాయత |
అహోరాత్రాణి విదధద్విశ్వస్య మిషతో వశీ || ౬౪ ||

సూర్యాచన్ద్రమసౌ ధాతా యథాపూర్వమకల్పయత్ |
దివం చ పృథివీం చాన్తరిక్షమథో సువః || ౬౫ ||

యత్పృథివ్యాగ్ం రజః స్వమాన్తరిక్షే విరోదసీ |
ఇమాగ్ంస్తదాపో వరుణః పునాత్వఘమర్షణః ||
పునన్తు వసవః పునాతు వరుణః పునాత్వఘమర్షణః |
ఏష భూతస్య మధ్యే భువనస్య గోప్తా ||
ఏష పుణ్యకృతాం లోకానేష మృత్యోర్హిరణ్మయమ్ |
ద్యావాపృథివ్యోర్హిరణ్మయగ్ం సగ్ం శ్రితగ్ం సువః |
స నః సువః సగ్ం శిశాధి || ౬౬ ||

ఆర్ద్రం జ్వలతిజ్యోతిరహమస్మి |
జ్యోతిర్జ్వలతి బ్రహ్మాహమస్మి |
యోఽహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి |
అహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి |
అహమేవాహం మాం జుహోమి స్వాహా || ౬౭ ||

అకార్యకార్యవకీర్ణీ స్తేనో భ్రూణహా గురుతల్పగః |
వరుణోఽపామఘమర్షణస్తస్మాత్ పాపాత్ ప్రముచ్యతే || ౬౮ ||

రజోభూమిస్త్వ మాగ్ం రోదయస్వ ప్రవదన్తి ధీరాః || ౬౯ ||

ఆక్రాన్త్సముద్రః ప్రథమే విధర్మఞ్జనయన్ప్రజా భువనస్య రాజా |
వృషా పవిత్రే అధి సానో అవ్యే బృహత్సోమో వావృధే సువాన ఇన్దుః || ౭౦ ||

**********
ద్వితీయోఽవానుకః |

ఓం జాతవేదసే సునవామ సోమ మరాతీయతో నిదహాతి వేదః |
స నః పర్‍షదతి దుర్గాణి విశ్వా నావేవ సిన్ధుం దురితాఽత్యగ్నిః || ౧

తామగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలన్తీం వైరోచనీం కర్మఫలేషు జుష్టామ్ |
దుర్గాం దేవీగ్ం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసి తరసే నమః || ౨

అగ్నే త్వం పారయా నవ్యో అస్మాన్ స్వస్తిభిరతి దుర్గాణి విశ్వా |
పూశ్చ పృథ్వీ బహులా న ఉర్వీ భవా తోకాయ తనయాయ శంయోః || ౩

విశ్వాని నో దుర్గహా జాతవేదః సిన్ధుం న నావా దురితాఽతిపర్షి |
అగ్నే అత్రివన్మనసా గృణానోఽస్మాకం బోధ్యవితా తనూనామ్ || ౪

పృతనాజితగ్ం సహమానముగ్రమగ్నిగ్ం హువేమ పరమాథ్సధస్థాత్ |
స నః పర్షదతి దుర్గాణి విశ్వా క్షామద్దేవో అతి దురితాఽత్యగ్నిః || ౫

ప్రత్నోషి కమీడ్యో అధ్వరేషు సనాచ్చ హోతా నవ్యశ్చ సత్సి |
స్వాం చాఽగ్నే తనువం పిప్రయస్వాస్మభ్యం చ సౌభగమాయజస్వ || ౬

గోభిర్జుష్టమయుజో నిషిక్తం తవేన్ద్ర విష్ణోరనుసంచరేమ |
నాకస్య పృష్ఠమభి సంవసానో వైష్ణవీం లోక ఇహ మాదయన్తామ్ || ౭

**********
తృతీయోఽనువాకః |

భూరన్నమగ్నయే పృథివ్యై స్వాహా
భువోఽన్నం వాయవేఽన్తరిక్షాయ స్వాహా
సువరన్నమాదిత్యాయ దివే స్వాహా
భూర్భువస్సువరన్నం చన్ద్రమసే దిగ్భ్యః స్వాహా
నమో దేవేభ్యః స్వధా పితృభ్యో భూర్భువః సువరన్నమోమ్ || ౧ ||

**********
చతుర్థోఽనువాకః |

భూరగ్నయే పృథివ్యై స్వాహా
భువో వాయవేఽన్తరిక్షాయ స్వాహా
సువరాదిత్యాయ దివే స్వాహా
భుర్భువస్సువశ్చన్ద్రమసే దిగ్భ్యః స్వాహా
నమో దేవేభ్యః స్వధా పితృభ్యో భూర్భువఃసువరగ్న ఓమ్ || ౧ ||

**********
పఞ్చమోఽనువాకః |

భూరగ్నయే చ పృథివ్యై చ మహతే చ స్వాహా
భువో వాయవే చాన్తరిక్షాయ చ మహతే చ స్వాహా
సువరాదిత్యాయ చ దివే చ మహతే చ స్వాహా
భూర్భువస్సువశ్చన్ద్రమసే చ నక్షత్రేభ్యశ్చ దిగ్భ్యశ్చ మహతే చ స్వాహా
నమో దేవేభ్యః స్వధా పితృభ్యో భుర్భువః సువర్మహరోమ్ || ౧ ||

**********
షష్ఠోఽనువాకః |

పాహి నో అగ్న ఏనసే స్వాహా
పాహి నో విశ్వవేదసే స్వాహా
యజ్ఞం పాహి విభావసో స్వాహా
సర్వం పాహి శతక్రతో స్వాహా || ౧ ||

**********
సప్తమోఽనువాకః |

పాహి నో అగ్న ఏకయా
పాహ్యుత ద్వితీయయా
పాహ్యూర్జ తృతీయయా
పాహి గీర్భిశ్చతసృభిర్వసో స్వాహా || ౧ ||

**********
అష్టమోఽనువాకః |

యశ్ఛన్దసామృషభో విశ్వరూపశ్ఛన్దోభ్యశ్చన్దాగ్ంస్యావివేశ |
సతాగ్ంశిక్యః ప్రోవాచోపనిషదిన్ద్రో జ్యేష్ఠ ఇన్ద్రియాయ ఋషిభ్యో నమో
దేవేభ్యః స్వధా పితృభ్యో భూర్భువస్సువశ్ఛన్ద ఓమ్ || ౧ ||

**********
నవమోఽనువాకః |

నమో బ్రహ్మణే ధారణం మే అస్త్వనిరాకరణం ధారయితా భూయాసం
కర్ణయోః శ్రుతం మా చ్యోఢం మమాముష్య ఓమ్ || ౧ ||

**********
దశమోఽనువాకః |

ఋతం తపః సత్యం తపః శ్రుతం తపః శాన్తం తపో దమస్తపః
శమస్తపో దానం తపో యజ్ఞం తపో భూర్భువః
సువర్బ్రహ్మైతదుపాస్వైతత్తపః || ౧ ||

**********
ఏకాదశోఽనువాకః |

యథా వృక్షస్య సంపుష్పితస్య దూరాద్‍గన్ధో వాత్యేవం పుణ్యస్య
కర్మణో దూరాద్‍గన్ధో వాతి యథాసిధారాం కర్తేఽవహితమవక్రామే
యద్యువే యువే హవా విహ్వయిష్యామి కర్తం పతిష్యామీత్యేవమమృతాదాత్మానం
జుగుప్సేత్ || ౧ ||

**********
ద్వాదశోఽనువాకః |

అణోరణీయాన్ మహతో మహీయానాత్మా గుహాయాం నిహితోఽస్య జన్తోః |
తమక్రతుం పశ్యతి వీతశోకో ధాతుః ప్రసాదాన్మహిమానమీశమ్ || ౧ ||

సప్త ప్రాణా ప్రభవన్తి తస్మాత్ సప్తార్చిషః సమిధః సప్త జిహ్వాః |
సప్త ఇమే లోకా యేషు చరన్తి ప్రాణా గుహాశయాన్నిహితాః సప్త సప్త || ౨ ||

అతః సముద్రా గిరయశ్చ సర్వేఽస్మాత్స్యన్దన్తే సిన్ధవః సర్వరూపాః |
అతశ్చ విశ్వా ఓషధయో రసాశ్చ యేనైష భూతస్తిష్ఠత్యన్తరాత్మా || ౩ ||

బ్రహ్మా దేవానాం పదవీః కవీనామృషిర్విప్రాణాం మహిషో మృగాణామ్ |
శ్యేనో గృధ్రాణాగ్ంస్వధితిర్వనానాగ్ంసోమః పవిత్రమత్యేతిరేభన్ || ౪ ||

అజామేకాం లోహితశుక్లకృష్ణాం బహ్వీం ప్రజాం జనయన్తీగ్ం సరూపామ్ |
అజో హ్యేకో జుషమాణోఽనుశేతే జహాత్యేనాం భుక్తభోగామజోఽన్యః || ౫ ||

హంసః శుచిషద్వసురన్తరిక్షసద్ధోతా వేదిషదతిథిర్దురోణసత్ |
నృషద్వరసదృతసద్వ్యోమసదబ్జా గోజా ఋతజా అద్రిజా ఋతం బృహత్ || ౬ ||

యస్మాజ్జాతా న పరా నైవ కించనాస య ఆవివేశ భువనాని విశ్వా |
ప్రజాపతిః ప్రజయా సంవిదానస్త్రీణి జ్యోతీగ్ంషి సచతే స షోడశీ || ౬క ||

విధర్తారగ్ం హవామహే వసోః కువిద్వనాతి నః |
సవితారం నృచక్షసమ్ || ౬ఖ ||

ఘృతం మిమిక్షిరే ఘృతమస్య యోనిర్ఘృతే శ్రితో ఘృతమువస్య ధామ |
అనుష్వధమావహ మాదయస్వ స్వాహాకృతం వృషభ వక్షి హవ్యమ్ || ౭ ||

సముద్రాదూర్మిర్మధుమాగ్ం ఉదారదుపాగ్ంశునా సమమృతత్వమానట్ |
ఘృతస్య నామ గుహ్యం యదస్తి జిహ్వా దేవానామమృతస్య నాభిః || ౮ ||

వయం నామ ప్రబ్రవామా ఘృతేనాస్మిన్ యజ్ఞే ధారయామా నమోభిః |
ఉప బ్రహ్మా శృణవచ్ఛస్యమాన చతుఃశృఙ్గోఽవమీద్‍గౌర ఏతత్ || ౯ ||

చత్వారి శృఙ్గా త్రయో అస్య పాదా ద్వేశీర్షే సప్త హస్తాసో అస్య |
త్రిధా బద్ధో వృషభో రోరవీతి మహో దేవో మర్త్యాగ్ం ఆవివేశ || ౧౦ ||

త్రిధా హితం పణిభిర్గుహ్యమానం గవి దేవాసో ఘృతమన్వవిన్దన్ |
ఇన్ద్ర ఏకగ్ం సూర్య ఏకం జజాన వేనాదేకగ్ం స్వధయా నిష్టతక్షుః || ౧౧ ||

యో దేవానాం ప్రథమం పురస్తాద్విశ్వాధికో రుద్రో మహర్షిః |
హిరణ్యగర్భం పశ్యత జాయమానగ్ం స నో దేవః శుభయాస్మృత్యా సంయునక్తు || ౧౨ ||

యస్మాత్పరం నాపరమస్తి కిఞ్చిత్ యస్మాన్నాణీయో న జ్యాయోఽస్తి కశ్చిత్ |
వృక్ష ఇవ స్తబ్ధో దివి తిష్ఠత్యేకస్తేనేదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వమ్ || ౧౩ ||

న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానశుః |
పరేణ నాకం నిహితం గుహాయాం బిభ్రాజతే యద్యతయో విశన్తి || ౧౪ ||

వేదాన్తవిజ్ఞానవినిశ్చితార్థాః సంన్యాసయోగాద్యతయః శుద్ధసత్త్వాః |
తే బ్రహ్మలోకే తు పరాన్తకాలే పరామృతాః పరిముచ్యన్తి సర్వే || ౧౫ ||

దహ్రం విపాపం వరవేశ్మభూత యత్ పుణ్డరీకం పురమధ్యసగ్ంస్థమ్ |
తత్రాపి దహ్రే గగనం విశోకం తస్మిన్ యదన్తస్తదుపాసితవ్యమ్ || ౧౬ ||

యో వేదాదౌ స్వరః ప్రోక్తో వేదాన్తే చ ప్రతిష్ఠితః |
తస్య ప్రకృతిలీనస్య యః పరః స మహేశ్వరః || ౧౭ ||

**********
త్రయోదశోఽనువాకః |

సహస్రశీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశమ్భువమ్ |
విశ్వం నారాయణం దేవమక్షరం పరమం ప్రభుమ్ || ౧

విశ్వతః పరమం నిత్య విశ్వం నారాయణగ్ం హరిమ్ |
విశ్వమేవేదం పురుషస్తద్విశ్వముపజీవతి || ౨

పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరగ్ం శాశ్వతగ్ం శివమచ్యుతమ్ |
నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణమ్ || ౩

నారాయణః పరం బ్రహ్మ తత్త్వం నారాయణః పరః |
నారాయణః పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణః పరః || ౪
(నారాయణః పరో ధ్యాతా ధ్యానం నారాయణః పరః |)

యచ్చ కిఞ్చిజ్జగత్యస్మిన్ దృశ్యతే శ్రూయతేఽపి వా |
అన్తర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణః స్థితః || ౫

అనన్తమవ్యయం కవిగ్ం సముద్రేఽన్తం విశ్వశమ్భువమ్ |
పద్మకోశప్రతీకాశగ్ం హృదయం చాప్యధోముఖమ్ || ౬

అధో నిష్ట్యా వితస్త్యాన్తే నాభ్యాముపరి తిష్ఠతి |
హృదయం తద్విజానీయాద్విశ్వస్యాయతనం మహత్ || ౭

సన్తతగ్ం సిరాభిస్తు లమ్బత్యాకోశసన్నిభమ్ |
తస్యాన్తే సుషిరగ్ం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ || ౮

తస్య మధ్యే మహానగ్నిర్విశ్వార్చిర్విశ్వతోముఖః |
సోఽగ్రభుగ్విభజన్తిష్ఠన్నాహారమజరః కవిః || ౯
(తిర్యగూర్ధ్వమధఃశాయీ రశ్మయస్తస్య సన్తతా |)

సన్తాపయతి స్వం దేహమాపాదతలమస్తకమ్ |
తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖా అణీయోర్ధ్వా వ్యవస్థితా || ౧౦

నీలతోయదమధ్యస్థా విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా |
నీవారశూకవత్తన్వీ పీతా భాస్వత్యణూపమా || ౧౧

తస్యాః శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః |
స బ్రహ్మ స శివః (స హరిః) సేన్ద్రః సోఽక్షరః పరమః స్వరాట్ || ౧౨

**********
చతుర్దశోఽనువాకః |

ఆదిత్యో వా ఏష ఏతన్మణ్డలం తపతి తత్ర తా ఋచస్తదృచా మణ్డలగ్ం స ఋచాం లోకోఽథ య ఏష ఏతస్మిన్మణ్డలేఽర్చిర్దీప్యతే తాని సామాని స సామ్నాం లోకోఽథ య ఏష ఏతస్మిన్మణ్డలేఽర్చిషి పురుషస్తాని యజూగ్ంషి స యజుషా మణ్డలగ్ం స యజుషాం లోకః సైషా త్రయ్యేవ విద్యా తపతి య ఏషోఽన్తరాదిత్యే హిరణ్మయః పురుషః || ౧ ||

**********
పఞ్చదశోఽనువాకః |

ఆదిత్యో వై తేజ ఓజో బలం యశశ్చక్షుః శ్రోత్రమాత్మా మనో మన్యుర్మనుర్మృత్యుః
సత్యో మిత్రో వాయురాకాశః ప్రాణో లోకపాలః కః కిం కం తత్సత్యమన్నమమృతో
జీవో విశ్వః కతమః స్వయమ్భు బ్రహ్మైతదమృత ఏష పురుష ఏష భూతానామధిపతిర్బ్రహ్మణః సాయుజ్యగ్ం సలోకతామాప్నోత్యేతాసామేవ
దేవతానాగ్ం సాయుజ్యగ్ం సార్ష్టితాగ్ం సమానలోకతామాప్నోతి య ఏవం వేదేత్యుపనిషత్ || ౧ ||

ఘృణిః సూర్య ఆదిత్యోమర్చయన్తి తపః సత్యం మధు క్షరన్తి తద్బ్రహ్మ తదాప ఆపో జ్యోతీ రసోఽమృతం బ్రహ్మ భూర్భువః సువరోమ్ || ౨ ||

**********
షోడశోఽనువాకః |

నిధనపతయే నమః | నిధనపతాన్తికాయ నమః |
ఊర్ధ్వాయ నమః | ఊర్ధ్వలిఙ్గాయ నమః |
హిరణ్యాయ నమః | హిరణ్యలిఙ్గాయ నమః |
సువర్ణాయ నమః | సువర్ణలిఙ్గాయ నమః |
దివ్యాయ నమః | దివ్యలిఙ్గాయ నమః |
భవాయ నమః | భవలిఙ్గాయ నమః |
శర్వాయ నమః | శర్వలిఙ్గాయ నమః |
శివాయ నమః | శివలిఙ్గాయ నమః |
జ్వలాయ నమః | జ్వలలిఙ్గాయ నమః |
ఆత్మాయ నమః | ఆత్మలిఙ్గాయ నమః |
పరమాయ నమః | పరమలిఙ్గాయ నమః |
ఏతత్సోమస్య సూర్యస్య సర్వలిఙ్గగ్ం స్థాపయతి పాణిమన్త్రం పవిత్రమ్ || ౧ ||

**********
సప్తదశోఽనువాకః |

సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయ వై నమో నమః |
భవే భవే నాతిభవే భవస్వ మాం | భవోద్భవాయ నమః || ౧ ||

**********
అష్టదశోఽనువాకః |

వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రమథనాయ నమః సర్వభూతదమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమః || ౧ ||

**********
ఏకోనవింశోఽనువాకః |

అఘోరేభ్యోఽథ ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః |
సర్వతః శర్వ సర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః || ౧ ||

**********
వింశోఽనువాకః |

తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి |
తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ || ౧ ||

**********
ఏకవింశోఽనువాకః |

ఈశానః సర్వవిద్యానామీశ్వరః సర్వభూతానాం బ్రహ్మాఽధిపతిర్బ్రహ్మణోఽధిపతిర్బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదాశివోమ్ || ౧ ||

**********
ద్వావింశోఽనువాకః |

నమో హిరణ్యబాహవే హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యరూపాయ హిరణ్యపతయేఽంబికాపతయ ఉమాపతయే పశుపతయే నమో నమః || ౧ ||

**********
త్రయోవింశోఽనువాకః |

ఋతగ్ం సత్యం పరం బ్రహ్మ పురుషం కృష్ణపిఙ్గలమ్ |
ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః || ౧ ||

**********
చతుర్వింశోఽనువాకః |

సర్వో వై రుద్రస్తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు |
పురుషో వై రుద్రః సన్మహో నమో నమః |
విశ్వం భూతం భువనం చిత్రం బహుధా జాతం జాయమానం చ యత్ |
సర్వో హ్యేష రుద్రస్తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు || ౧ ||

**********
పఞ్చవింశోఽనువాకః |

కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మీఢుష్టమాయ తవ్యసే|
వోచేమ శంతమగ్ం హృదే ||
సర్వోహ్యేష రుద్రస్తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు || ౧ ||

**********
షడ్వింశోఽనువాకః |

యస్య వైకఙ్కత్యగ్నిహోత్రహవణీ భవతి (ప్రతిష్ఠితాః) ప్రత్యేవాస్యాహుతయస్తిష్ఠన్త్యథో ప్రతిష్ఠిత్యై || ౧ ||

**********
సప్తవింశోఽనువాకః |

కృణుష్వ పాజ ఇతి పఞ్చ |
కృణుష్వ పాజః ప్రసితిం న పృథ్వీం యాహి రాజేవామవాఁ ఇభేన |
తృష్వీమను ప్రసితిం ద్రూణానోఽస్తాసి విధ్య రక్షసస్తపిష్ఠైః || ౧ ||

తవ భ్రమాస ఆశుయా పతన్త్యను స్పృశ ధృషతా శోశుచానః |
తపూంష్యగ్నే జుహ్వా పతఙ్గానసన్దితో వి సృజ విష్వగుల్కాః || ౨ ||

ప్రతి స్పశో విసృజ తూర్ణితమో భవా పాయుర్విశీ అస్యా అదబ్ధః |
యో నో దూరే అఘశం సో యో అన్త్యగ్నే మాకిష్టే వ్యథిరాదధర్షీత్ || ౩ ||

ఉదగ్నే తిష్ఠ ప్రత్యా తనుష్వ న్యమిత్రాఁ ఓషతాత్తిగ్మహేతే |
యో నో అరాతిం సమిధాన చక్రే నీచాతం ధక్ష్యతసం న శుష్కమ్ || ౪ ||

ఊర్ధ్వో భవ ప్రతిం విధ్యాధ్యస్మదావిష్కృణుష్వ దైవ్యాన్యగ్నే |
అవస్థిరా తనుహి యాతుజూనాం జామిమజామిం ప్రమృణీహి శత్రూన్ || ౫ ||

********
అష్టావింశోఽనువాకః |

అదితిర్దేవా గన్ధర్వా మనుష్యాః పితరోఽసురాస్తేషాగ్ం సర్వభూతానాం మాతా మేదినీ మహతీ మహీ సావిత్రీ గాయత్రీ జగత్యుర్వీ పృథ్వీ బహులా విశ్వా భూతా కతమా కాయా సా సత్యేత్యమృతేతి వాసిష్ఠః || ౧ ||

**********
ఏకోనత్రింశోఽనువాకః |

ఆపో వా ఇదగ్‍ం సర్వం విశ్వా భూతాన్యాపః
ప్రాణా వా ఆపః పశవ ఆపోఽన్నమాపోఽమృతమాపః
సమ్రాడాపో విరాడాపః స్వరాడాపశ్ఛందాగ్‍స్యాపో
జ్యోతీగ్‍ష్యాపో యజూగ్‍ష్యాపః సత్యమాపః
సర్వా దేవతా ఆపో భూర్భువః సువరాప ఓం || ౧ ||

**********
త్రింశోఽనువాకః |

ఆపః పునన్తు పృథివీం పృథివీ పూతా పునాతు మామ్ |
పునన్తు బ్రహ్మణస్పతిర్బ్రహ్మపూతా పునాతు మామ్ || ౧ ||
యదుచ్ఛిష్టమభోజ్యం యద్వా దుశ్చరితం మమ |
సర్వం పునన్తు మామాపోఽసతాం చ ప్రతిగ్రహగ్ం స్వాహా || ౨ ||

**********
ఏకత్రింశోఽనువాకః |

అగ్నిశ్చ మా మన్యుశ్చ మన్యుపతయశ్చ మన్యుకృతేభ్యః |
పాపేభ్యో రక్షన్తామ్ | యదహ్నా పాపమకార్షమ్ |
మనసా వాచా హస్తాభ్యామ్ | పద్భ్యాముదరేణ శిశ్నా |
అహస్తదవలుమ్పతు | యత్కిఞ్చ దురితం మయి |
ఇదమహం మామమృతయోనౌ |
సత్యే జ్యోతిషి జుహోమి స్వాహా || ౧ ||

**********
ద్వాత్రింశోఽనువాకః |

సూర్యశ్చ మా మన్యుశ్చ మన్యుపతయశ్చ మన్యుకృతేభ్యః |
పాపేభ్యో రక్షన్తామ్ | యద్రాత్రియా పాపమకార్షమ్ |
మనసా వాచా హస్తాభ్యామ్ | పద్భ్యాముదరేణ శిశ్నా |
రాత్రిస్తదవలుమ్పతు | యత్కిఞ్చ దురితం మయి |
ఇదమహం మామమృతయోనౌ |
సూర్యే జ్యోతిషి జుహోమి స్వాహా || ౧ ||

**********
త్రయస్త్రింశోఽనువాకః |

ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ | అగ్నిర్దేవతా బ్రహ్మ ఇత్యార్షమ్ |
గాయత్రం ఛందం | పరమాత్మం సరూపం |
సాయుజ్యం వినియోగమ్ || ౧ ||

**********
చతుస్త్రింశోఽనువాకః |

ఆయాతు వరదా దేవీ అక్షరం బ్రహ్మ సంమితమ్ |
గాయత్రీం ఛన్దసాం మాతేదం బ్రహ్మ జుషస్వ నః || ౧

యదహ్నాత్కురుతే పాపం తదహ్నాత్ప్రతిముచ్యతే |
యద్రాత్రియాత్కురుతే పాపం తద్రాత్రియాత్ప్రతిముచ్యతే |
సర్వవర్ణే మహాదేవి సన్ధ్యావిద్యే సరస్వతి || ౨

**********
పఞ్చత్రింశోఽనువాకః |

ఓజోఽసి సహోఽసి బలమసి భ్రాజోఽసి దేవానాం ధామనామాసి విశ్వమసి విశ్వాయుః సర్వమసి సర్వాయురభిభూరోం |
గాయత్రీమావాహయామి | సావిత్రీమావాహయామి | సరస్వతీమావాహయామి | ఛన్దర్షీనావాహయామి | శ్రియమావాహయామి ||
గాయత్రియా గాయత్రీ ఛందో విశ్వామిత్ర ఋషిః సవితా దేవతా అగ్నిర్ముఖం బ్రహ్మాశిరో విష్ణుర్హృదయగ్ం రుద్రః శిఖా పృథివీ యోనిః ప్రాణాపానవ్యానోదాన సమానా సప్రాణా శ్వేతవర్ణా సాంఖ్యాయన సగోత్రా గాయత్రీ చతుర్వింశత్యక్షరా త్రిపదా షట్కుక్షిః పంచశీర్షోపనయనే వినియోగః ||

ఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్ం సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్ం సత్యమ్ |
ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం | భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ |
ఓమాపో జ్యోతీ రసోఽమృతం బ్రహ్మ భూర్భువః సువరోమ్ || ౨ ||

**********
షట్త్రింశోఽనువాకః |

ఉత్తమే శిఖరే జాతే భూమ్యాం పర్వతమూర్ధని
బ్రాహ్మణేభ్యోఽభ్యనుజ్ఞాతా గచ్ఛ దేవి యథాసుఖమ్ || ౧

స్తుతో మయా వరదా వేదమాతా ప్రచోదయన్తీ పవనే ద్విజాతా |
ఆయుః పృథివ్యాం ద్రవిణం బ్రహ్మవర్చసం
మహ్యం దత్వా ప్రజాతుం బ్రహ్మలోకమ్ || ౨

స్తుతా మయా వరదా వేదమాతా
ప్రచోదయన్తాం పావమానీ ద్విజానామ్ |
ఆయుః ప్రాణం ప్రజాం పశుం కీర్తిం ద్రవిణం
బ్రహ్మవర్చసం మహ్యం దత్వా వ్రజత బ్రహ్మలోకమ్ ||

**********
సప్తత్రింశోఽనువాకః |

ఘృణిః సూర్య ఆదిత్యో న ప్రభా వాత్యక్షరమ్ | మధు క్షరన్తి తద్రసమ్ |
సత్యం వై తద్రసమాపో జ్యోతీ రసోఽమృతం బ్రహ్మ భూర్భువః సువరోమ్ || ౧ ||

**********
అష్టత్రింశోఽనువాకః |

బ్రహ్మమేతు మామ్ | మధుమేతు మామ్ | బ్రహ్మమేవ మధుమేతు మామ్ |
యాస్తే సోమ ప్రజా వత్సోఽభి సో అహమ్ | దుఃష్వప్నహన్ దురుష్షహ |
యాస్తే సోమ ప్రాణాగ్ం స్తాఞ్జుహోమి || ౧ ||

త్రిసుపర్ణమయాచితం బ్రాహ్మణాయ దద్యాత్ | బ్రహ్మహత్యాం వా ఏతే ఘ్నన్తి |
యే బ్రాహ్మణాస్త్రిసుపర్ణం పఠన్తి | తే సోమం ప్రాప్నువన్తి |
ఆ సహస్రాత్ పఙ్క్తిం పునన్తి | ఓం || ౨ ||

**********
ఏకోనచత్వారింశోఽనువాకః |

బ్రహ్మ మేధయా | మధు మేధయా | బ్రహ్మమేవ మధు మేధయా || ౧ ||

అద్యానో దేవ సవితః ప్రజావత్సావీః సౌభగమ్ |
పరా దుఃష్వప్నియగ్ం సువ || ౨ ||

విశ్వాని దేవ సవితర్దురితాని పరాసువ |
యద్భద్రం తన్మ ఆసువ ||
మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి సింధవః |
మాధ్వీర్నః సన్త్వౌషధీః ||
మధు నక్తముతోషసి మధుమత్పార్థివగ్ం రజః |
మధుద్యౌరస్తు నః పితా ||
మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్‍ం అస్తు సూర్యః |
మాధ్వీర్గావో భవన్తు నః ||

యాం మేధాం దేవగణాః పితరశ్చోపాసతే |
తయా మామద్య మేధయాగ్నే మేధావినం కురు స్వాహా || ౧
మేధాం మే వరుణో దదాతు మేధామగ్నిః ప్రజాపతిః |
మేధామిన్ద్రశ్చ వాయుశ్చ మేధాం ధాతా దదాతు మే స్వాహా || ౨
త్వం నో మేధే ప్రథమా గోభిరశ్వేభిరాగహి |
త్వం సూర్యస్య రష్మిభిస్త్వం నో అసి యజ్ఞియా || ౩
మేధామహం ప్రథమం బ్రహ్మణ్వతీం బ్రహ్మజూతామృషిష్టుతామ్ |
ప్రపీతాం బ్రహ్మచారిభిర్దేవానామవసే హువే || ౪
యాం మేధామృభవో విదుర్యా మేధామసురా విదుః |
ఋషయో భద్రాం మేధాం యాం విదుస్తాం మయ్యావేశయామసి || ౫
యామృషయో భూతకృతో మేధాం మేధావినోవిదుః |
తయా మామద్య మేధయాగ్నే మేధావినం కృణు || ౬
మేధాం సాయం మేధాం ప్రాతర్మేధాం మధ్యన్దినం పరి |
మేధాం సూర్యస్య రశ్మిభిర్వచసావేశయామహే || ౭

య ఇమం త్రిసుపర్ణమయాచితం బ్రాహ్మణాయ దద్యాత్ |
భ్రూణహత్యాం వా ఏతే ఘ్నన్తి |
యే బ్రాహ్మణాస్త్రిసుపర్ణం పఠన్తి |
తే సోమం ప్రాప్నువన్తి | ఆ సహస్రాత్పఙ్క్తిం పునన్తి | ఓం || ౭ ||

**********
చత్వారింశోఽనువాకః |

బ్రహ్మ మేధవా | మధు మేధవా | బ్రహ్మమేవ మధు మేధవా || ౧ ||
బ్రహ్మా దేవానాం పదవీః కవీనామృషిర్విప్రాణాం మహిషో మృగాణామ్ |
శ్యేనో గృద్ధ్రాణాగ్ం స్వధితిర్వనానాగ్ం సోమః పవిత్రమత్యేతి రేభన్ || ౨ ||
హగ్ంసః శుచిషద్వసురన్తరిక్షసద్ధోతా వేదిషదతిథిర్దురోణసత్ |
నృషద్వరసదృతసద్వ్యోమసదబ్జా గోజా ఋతజా అద్రిజా ఋతం బృహత్ || ౩ ||

ఋచే త్వా రుచే త్వా సమిత్స్రవన్తి సరితో న ధేనాః |
అన్తర్హృదా మనసా పూయమానాః | ఘృతస్య ధారా అభిచాకశీమి || ౪ ||

హిరణ్యయో వేతసో మధ్య ఆసామ్ |
తస్మిన్త్సుపర్ణో మధుకృత్ కులాయీ భజన్నాస్తే మధు దేవతాభ్యః |
తస్యాసతే హరయః సప్త తీరే స్వధాం దుహానా అమృతస్య ధారామ్ || ౫ ||

య ఇదం త్రిసుపర్ణమయాచితం బ్రాహ్మణాయ దద్యాత్ |
వీరహత్యాం వా ఏతే ఘ్నన్తి |
యే బ్రాహ్మణాస్త్రిసుపర్ణం పఠన్తి | తే సోమం ప్రాప్నువన్తి |
ఆసహస్రాత్ పఙ్క్తిం పునన్తి | ఓం || ౬ ||

**********
ఏకచత్వారింశోఽనువాకః |

మేధాదేవీ జుషమాణా న ఆగాద్విశ్వాచీ భద్రా సుమనస్యమానా |
త్వయా జుష్టా నుదమాణా దురుక్తాన్బృహద్వదేమ విదథే సువీరాః || ౧

త్వయా జుష్ట ఋషిర్భవతి దేవి త్వయా బ్రహ్మాఽఽగతశ్రీరుత త్వయా |
త్వయా జుష్టశ్చిత్రం విన్దతే వసు సా నో జుషస్వ ద్రవిణో న మేధే || ౨

**********
ద్విచత్వారింశోఽనువాకః |

మేధాం మ ఇన్ద్రో దదాతు మేధాం దేవీ సరస్వతీ |
మేధాం మే అశ్వినావుభావాధత్తాం పుష్కరస్రజౌ || ౧

అప్సరాసు చ యా మేధా గన్ధర్వేషు చ యన్మనః |
దైవీ మేధా సరస్వతీ సా మాం మేధా సురభిర్జుషతాగ్ స్వాహా || ౨

**********
త్రిచత్వారింశోఽనువాకః |

ఆ మాం మేధా సురభిర్విశ్వరూపా హిరణ్యవర్ణా జగతీ జగమ్యా |
ఊర్జస్వతీ పయసా పిన్వమానా సా మాం మేధా సుప్రతీకా జుషన్తామ్ || ౧

**********
చతుశ్చత్వారింశోఽనువాకః |

మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయ్యగ్నిస్తేజో దధాతు
మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయీన్ద్ర ఇన్ద్రియం దధాతు
మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయి సూర్యో భ్రాజో దధాతు || ౧ ||

**********
పఞ్చచత్వారింశోఽనువాకః |

అపైతు మృత్యురమృతం న ఆగన్వైవస్వతో నో అభయం కృణోతు |
పర్ణం వనస్పతేరివాభి నః శీయతాగ్ంరయిః సచతాం నః శచీపతిః || ౧ ||

**********
షట్చత్వారింశోఽనువాకః |

పరం మృత్యో అనుపరేహి పన్థాం యస్తే స్వ ఇతరో దేవయానాత్ |
చక్షుష్మతే శృణ్వతే తే బ్రవీమి మా నః ప్రజాగ్ం రీరిషో మోత వీరాన్ || ౧ ||

**********
సప్తచత్వారింశోఽనువాకః |

వాతం ప్రాణం మనసాన్వారభామహే ప్రజాపతిం యో భువనస్య గోపాః |
స నో మృత్యోస్త్రాయతాం పాత్వగ్ంహసో జ్యోగ్జీవా జరామ శీమహి || ౧ ||

**********
అష్టచత్వారింశోఽనువాకః |

అముత్రభూయాదధ యద్యమస్య బృహస్పతే అభిశస్తేరముఞ్చః |
ప్రత్యౌహతామశ్వినా మృత్యుమస్మద్దేవానామగ్నే భిషజా శచీభిః || ౧ ||

**********
ఏకోనపఞ్చాశోఽనువాకః |

హరిగ్ం హరన్తమనుయన్తి దేవా విశ్వస్యేశానం వృషభం మతీనామ్ |
బ్రహ్మసరూపమను మేదమాగాదయనం మా వివధీర్విక్రమస్వ || ౧ ||

**********
పఞ్చాశోఽనువాకః |

శల్కైరగ్నిమిన్ధాన ఉభౌ లోకౌ సనేమహమ్ |
ఉభయోర్లోకయోరృధ్వాతి మృత్యుం తరామ్యహమ్ || ౧ ||

**********
ఏకపఞ్చాశోఽనువాకః |

మా ఛిదో మృత్యో మా వధీర్మా మే బలం వివృహో మా ప్రమోషీః |
ప్రజాం మా మే రీరిష ఆయురుగ్ర నృచక్షసం త్వా హవిషా విధేమ || ౧ ||

**********
ద్విపఞ్చాశోఽనువాకః |

మా నో మహాన్తముత మా నో అర్భకం
మా న ఉక్షన్తముత మా న ఉక్షితమ్ |
మా నోఽవధీః పితరం మోత మాతరం
ప్రియా మా నస్తనువో రుద్ర రీరిషః || ౧ ||

**********
త్రిపఞ్చాశోఽనువాకః |

మా నస్తోకే తనయే మా న ఆయుషి
మా నో గోషు మా నో అశ్వేషు రీరిషః |
వీరాన్మా నో రుద్ర భామితోఽవధీర్హవిష్మన్తో
నమసా విధేమ తే || ౧ ||

**********
చతుష్పఞ్చాశోఽనువాకః |

ప్రజాపతే న త్వదేతాన్యన్యో విశ్వా జాతాని పరి తా బభూవ |
యత్కామస్తే జుహుమస్తన్నో అస్తు వయగ్ం స్యామ పతయో రయీణామ్ || ౧ ||

**********
పఞ్చపఞ్చాశోఽనువాకః |

స్వస్తిదా విశస్పతిర్వృత్రహా విమృధో వశీ |
వృషేన్ద్రః పుర ఏతు నః స్వస్తిదా అభయఙ్కరః || ౧ ||

**********
షట్పఞ్చాశోఽనువాకః |

త్ర్యంబకం యజామహే సుగన్ధిం పుష్టివర్ధనమ్ |
ఉర్వారుకమివ బన్ధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మాఽమృతాత్ || ౧ ||

**********
సప్తపఞ్చాశోఽనువాకః |

యే తే సహస్రమయుతం పాశా మృత్యో మర్త్యాయ హన్తవే |
తాన్ యజ్ఞస్య మాయయా సర్వానవయజామహే || ౧ ||

**********
అష్టపఞ్చాశోఽనువాకః |

మృత్యవే స్వాహా మృత్యవే స్వాహా || ౧ ||

**********
ఏకోనషష్టితమోఽనువాకః |

దేవకృతస్యైనసోఽవయజనమసి స్వాహా |
మనుష్యకృతస్యైనసోఽవయజనమసి స్వాహా |
పితృకృతస్యైనసోఽవయజనమసి స్వాహా |
ఆత్మకృతస్యైనసోఽవయజనమసి స్వాహా |
అన్యకృతస్యైనసోఽవయజనమసి స్వాహా |
అస్మత్కృతస్యైనసోఽవయజనమసి స్వాహా |
యద్దివా చ నక్తం చైనశ్చకృమ తస్యావయజనమసి స్వాహా |
యత్స్వపన్తశ్చ జాగ్రతశ్చైనశ్చకృమ తస్యావయజనమసి స్వాహా |
యత్సుషుప్తశ్చ జాగ్రతశ్చైనశ్చకృమ తస్యావయజనమసి స్వాహా |
యద్విద్వాగ్ంసశ్చావిద్వాగ్ంసశ్చైనశ్చకృమ తస్యావయజనమసి స్వాహా |
ఏనస ఏనసోఽవయజనమసి స్వాహా || ౧ ||

**********
షష్టితమోఽనువాకః |

యద్వో దేవాశ్చకృమ జిహ్వయా గురు
మనసో వా ప్రయుతీ దేవహేడనమ్ |
అరావా యో నో అభి దుచ్ఛునాయతే
తస్మిన్ తదేనో వసవో నిధేతన స్వాహా || ౧ ||

**********
ఏకషష్టితమోఽనువాకః |

కామోఽకార్షీన్నమో నమః | కామోఽకార్షీత్కామః కరోతి నాహం కరోమి కామః కర్తా నాహం కర్తా కామః కారయితా నాహం కారయితా ఏష తే కామ కామాయ స్వాహా || ౧ ||

**********
ద్విషష్టితమోఽనువాకః |

మన్యురకార్షీన్నమో నమః | మన్యురకార్షీన్మన్యుః కరోతి నాహం కరోమి మన్యుః కర్తా నాహం కర్తా మన్యుః కారయితా నాహం కారయితా ఏష తే మన్యో మన్యవే స్వాహా || ౧ ||

**********
త్రిషష్టితమోఽనువాకః |

తిలాఞ్జుహోమి సరసాన్ సపిష్టాన్ గన్ధార మమ చిత్తే రమన్తు స్వాహా || ౧ ||
గావో హిరణ్యం ధనమన్నపానగ్ం సర్వేషాగ్ం శ్రియై స్వాహా || ౨ ||
శ్రియం చ లక్ష్మిం చ పుష్టిం చ కీర్తిం చానృణ్యతామ్ |
బ్రాహ్మణ్యం బహుపుత్రతామ్ | శ్రద్ధామేధే ప్రజాః సందదాతు స్వాహా || ౩ ||

**********
చతుఃషష్టితమోఽనువాకః |

తిలాః కృష్ణాస్తిలాః శ్వేతాస్తిలాః సౌమ్యా వశానుగాః |
తిలాః పునన్తు మే పాపం యత్కించిద్ దురితం మయి స్వాహా || ౧ ||

చోరస్యాన్నం నవశ్రాద్ధం బ్రహ్మహా గురుతల్పగః |
గోస్తేయగ్ం సురాపానం భ్రూణహత్యా తిలా శాన్తిగ్ం శమయన్తు స్వాహా || ౨ ||

శ్రీశ్చ లక్ష్మీశ్చ పుష్టీశ్చ కీర్తిం చానృణ్యతామ్ |
బ్రహ్మణ్యం బహుపుత్రతామ్ |
శ్రద్ధామేధే ప్రజ్ఞా తు జాతవేదః సందదాతు స్వాహా || ౩ ||

**********
పఞ్చషష్టితమోఽనువాకః |

ప్రాణాపానవ్యానోదానసమానా మే శుధ్యన్తాం
జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౧ ||

వాఙ్మనశ్చక్షుఃశ్రోత్రజిహ్వాఘ్రాణరేతోబుద్ధ్యాకూతిఃసంకల్పా
మే శుధ్యన్తాం జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౨ ||

త్వక్చర్మమాంసరుధిరమేదోమజ్జాస్నాయవోఽస్థీని
మే శుధ్యన్తాం జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౩ ||

శిరఃపాణిపాదపార్శ్వపృష్ఠోరూధరజఙ్ఘాశిశ్నోపస్థపాయవో
మే శుధ్యన్తాం జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౪ ||

ఉత్తిష్ఠ పురుష హరిత పింగల లోహితాక్షి దేహి దేహి దదాపయితా
మే శుధ్యన్తాం జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౫ ||

**********
షట్షష్టితమోఽనువాకః |

పృథివ్యప్తేజోవాయురాకాశా మే శుధ్యన్తాం
జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౧ ||

శబ్దస్పర్శరూపరసగన్ధా మే శుధ్యన్తాం
జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౨ ||

మనోవాక్కాయకర్మాణి మే శుధ్యన్తాం
జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౩ ||

అవ్యక్తభావైరహఙ్కారై-
ర్జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౪ ||

ఆత్మా మే శుధ్యన్తాం
జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౫ ||

అన్తరాత్మా మే శుధ్యన్తాం
జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౬ ||

పరమాత్మా మే శుధ్యన్తాం
జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౭ ||

క్షుధే స్వాహా | క్షుత్పిపాసాయ స్వాహా | వివిట్యై స్వాహా |
ఋగ్విధానాయ స్వాహా | కషోత్కాయ స్వాహా | ఓం స్వాహా || ౮ ||

క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యహమ్ |
అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాన్నిర్ణుద మే పాప్మానగ్ం స్వాహా || ౯ ||

అన్నమయప్రాణమయమనోమయవిజ్ఞానమయమానన్దమయమాత్మా మే
శుధ్యన్తాం జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా || ౧౦ ||

**********
సప్తషష్టితమోఽనువాకః |

అగ్నయే స్వాహా | విశ్వేభ్యో దేవేభ్యః స్వాహా |
ధ్రువాయ భూమాయ స్వాహా | ధ్రువక్షితయే స్వాహా |
అచ్యుతక్షితయే స్వాహా | అగ్నయే స్విష్టకృతే స్వాహా ||
ధర్మాయ స్వాహా | అధర్మాయ స్వాహా | అద్భ్యః స్వాహా |
ఓషధివనస్పతిభ్యః స్వాహా | రక్షోదేవజనేభ్యః స్వాహా |
గృహ్యాభ్యః స్వాహా | అవసానేభ్యః స్వాహా | అవసానపతిభ్యః స్వాహా |
సర్వభూతేభ్యః స్వాహా | కామాయ స్వాహా | అన్తరిక్షాయ స్వాహా |
యదేజతి జగతి యచ్చ చేష్టతి నామ్నో భాగోఽయం నామ్నే స్వాహా |
పృథివ్యై స్వాహా | అన్తరిక్షాయ స్వాహా | దివే స్వాహా |
సూర్యాయ స్వాహా | చన్ద్రమసే స్వాహా | నక్షత్రేభ్యః స్వాహా |
ఇన్ద్రాయ స్వాహా | బృహస్పతయే స్వాహా | ప్రజాపతయే స్వాహా |
బ్రహ్మణే స్వాహా | స్వధా పితృభ్యః స్వాహా |
నమో రుద్రాయ పశుపతయే స్వాహా | దేవేభ్యః స్వాహా |
పితృభ్యః స్వధాస్తు | భూతేభ్యో నమః |
మనుష్యేభ్యో హన్తా | ప్రజాపతయే స్వాహా | పరమేష్ఠినే స్వాహా || ౧ ||

యథా కూపః శతధారః సహస్రధారో అక్షితః |
ఏవా మే అస్తు ధాన్యగ్ం సహస్రధారమక్షితమ్ ||
ధనధాన్యై స్వాహా || ౨ ||

యే భూతాః ప్రచరన్తి దివానక్తం బలిమిచ్ఛన్తో వితుదస్య ప్రేష్యాః |
తేభ్యో బలిం పుష్టికామో హరామి మయి పుష్టిం పుష్టిపతిర్దధాతు స్వాహా || ౩ ||

**********
అష్టషష్టితమోఽనువాకః |

ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తద్వాయుః ఓం తదాత్మా
ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వమ్ ఓం తత్పురోర్నమః || ౧

ఓం అంతశ్చరతి భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు |
త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వమిన్ద్రస్త్వగ్ం రుద్రస్త్వం
విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మ త్వం ప్రజాపతిః |
త్వం తదాప ఆపో జ్యోతీ రసోఽమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్ || ౨

**********
ఏకోనసప్తతితమోఽనువాకః |

శ్రద్ధాయాం ప్రాణే నివిష్టోఽమృతం జుహోమి |
శ్రద్ధాయామపానే నివిష్టోఽమృతం జుహోమి |
శ్రద్ధాయాం వ్యానే నివిష్టోఽమృతం జుహోమి |
శ్రద్ధాయాముదానే నివిష్టోఽమృతం జుహోమి |
శ్రద్ధాయాగ్ం సమానే నివిష్టోఽమృతం జుహోమి |
బ్రహ్మణి మ ఆత్మామృతత్వాయ || ౧ ||

అమృతోపస్తరణమసి || ౨ ||

శ్రద్ధాయాం ప్రాణే నివిష్టోఽమృతం జుహోమి |
శివో మా విశాప్రదాహాయ | ప్రాణాయ స్వాహా ||
శ్రద్ధాయామపానే నివిష్టోఽమృతం జుహోమి |
శివో మా విశాప్రదాహాయ | అపానాయ స్వాహా ||
శ్రద్ధాయాం వ్యానే నివిష్టోఽమృతం జుహోమి |
శివో మా విశాప్రదాహాయ | వ్యానాయ స్వాహా ||
శ్రద్ధాయాముదానే నివిష్టోఽమృతం జుహోమి |
శివో మా విశాప్రదాహాయ | ఉదానాయ స్వాహా ||
శ్రద్ధాయాగ్ం సమానే నివిష్టోఽమృతం జుహోమి |
శివో మా విశాప్రదాహాయ | సమానాయ స్వాహా ||
బ్రహ్మణి మ ఆత్మామృతత్వాయ || ౩ ||

అమృతాపిధానమసి || ౪ ||

**********
సప్తతితమోఽనువాకః |

శ్రద్ధాయాం ప్రాణే నివిశ్యామృతగ్ం హుతమ్ |
ప్రాణమన్నేనాప్యాయస్వ ||
శ్రద్ధాయామపానే నివిశ్యామృతగ్ం హుతమ్ |
అపానమన్నేనాప్యాయస్వ ||
శ్రద్ధాయాం వ్యానే నివిశ్యామృతగ్ం హుతమ్ |
వ్యానమన్నేనాప్యాయస్వ ||
శ్రద్ధాయాముదానే నివిశ్యామృతగ్ం హుతమ్ |
ఉదానమన్నేనాప్యాయస్వ ||
శ్రద్ధాయాగ్ం సమానే నివిశ్యామృతగ్ం హుతమ్ |
సమానమన్నేనాప్యాయస్వ ||

**********
ఏకసప్తతితమోఽనువాకః |

అఙ్గుష్ఠమాత్రః పురుషోఽఙ్గుష్ఠం చ సమాశ్రితః |
ఈశః సర్వస్య జగతః ప్రభుః ప్రీణాతు విశ్వభుక్ || ౧ ||

**********
ద్విసప్తతితమోఽనువాకః |

వాఙ్ మ ఆసన్ | నసోః ప్రాణః | అక్ష్యోశ్చక్షుః |
కర్ణయోః శ్రోత్రమ్ | బాహువోర్బలమ్ | ఉరువోరోజః |
అరిష్టా విశ్వాన్యఙ్గాని తనూః |
తనువా మే సహ నమస్తే అస్తు మా మా హిగ్ంసీః || ౧ ||

**********
త్రిసప్తతితమోఽనువాకః |

వయః సుపర్ణా ఉపసేదురిన్ద్రం ప్రియమేధా ఋషయో నాధమానాః |
అప ధ్వాన్తమూర్ణుహి పూర్ధి చక్షుర్ముముగ్ధ్యస్మాన్నిధయేవ బద్ధాన్ || ౧ ||

**********
చతుఃసప్తతితమోఽనువాకః |

ప్రాణానాం గ్రన్థిరసి రుద్రో మా విశాన్తకః |
తేనాన్నేనాప్యాయస్వ || ౧ ||

**********
పఞ్చసప్తతితమోఽనువాకః |

నమో రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యుర్మే పాహి || ౧ ||

**********
షట్సప్తతితమోఽనువాకః |

త్వమగ్నే ద్యుభిస్త్వమాశుశుక్షణిస్త్వమద్భ్యస్త్వమశ్మనస్పరి |
త్వం వనేభ్యస్త్వమోషధీభ్యస్త్వం నృణాం నృపతే జాయసే శుచిః || ౧ ||

**********
సప్తసప్తతితమోఽనువాకః |

శివేన మే సంతిష్ఠస్వ స్యోనేన మే సంతిష్ఠస్వ
సుభూతేన మే సంతిష్ఠస్వ బ్రహ్మవర్చసేన మే
సంతిష్ఠస్వ యజ్ఞస్యర్ద్ధిమనుసంతిష్ఠస్వోప
తే యజ్ఞ నమ ఉప తే నమ ఉప తే నమః || ౧ ||

**********
అష్టసప్తతితమోఽనువాకః |

సత్యం పరం పరగ్ం సత్యగ్ం సత్యేన న
సువర్గాల్లోకాచ్చ్యవన్తే కదాచన
సతాగ్ం హి సత్యం తస్మాత్సత్యే రమన్తే || ౧ ||

తప ఇతి తపో నానశనాత్పరం యద్ధి పరం తపస్తద్
దుర్ధర్షం తద్ దురాధష తస్మాత్తపసి రమన్తే || ౨ ||

దమ ఇతి నియతం బ్రహ్మచారిణస్తస్మాద్దమే రమన్తే || ౩ ||

శమ ఇత్యరణ్యే మునయస్తమాచ్ఛమే రమన్తే || ౪ ||

దానమితి సర్వాణి భూతాని ప్రశగ్ంసన్తి
దానాన్నాతిదుష్కరం తస్మాద్దానే రమన్తే || ౫ ||

ధర్మ ఇతి ధర్మేణ సర్వమిదం పరిగృహీతం
ధర్మాన్నాతిదుశ్చరం తస్మాద్ధర్మే రమన్తే || ౬ ||

ప్రజన ఇతి భూయాగ్ంసస్తస్మాత్ భూయిష్ఠాః ప్రజాయన్తే
తస్మాత్ భూయిష్ఠాః ప్రజననే రమన్తే || ౭ ||

అగ్నయ ఇత్యాహ తస్మాదగ్నయ ఆధాతవ్యాః || ౮ ||

అగ్నిహోత్రమిత్యాహ తస్మాదగ్నిహోత్రే రమన్తే || ౯ ||

యజ్ఞ ఇతి యజ్ఞేన హి దేవా దివం గతాస్తస్మాద్యజ్ఞే రమన్తే || ౧౦ ||

మానసమితి విద్వాగ్ంసస్తస్మాద్విద్వాగ్ంస ఏవ మానసే రమన్తే || ౧౧ ||

న్యాస ఇతి బ్రహ్మా బ్రహ్మా హి పరః పరో హి బ్రహ్మా తాని వా
ఏతాన్యవరాణి తపాగ్ంసి న్యాస ఏవాత్యరేచయత్
య ఏవం వేదేత్యుపనిషత్ || ౧౨ ||

**********
ఏకోనాశీతితమోఽనువాకః |

ప్రాజాపత్యో హారుణిః సుపర్ణేయః ప్రజాపతిం పితరముపససార
కిం భగవన్తః పరమం వదన్తీతి తస్మై ప్రోవాచ || ౧ ||

సత్యేన వాయురావాతి సత్యేనాదిత్యో రోచతే దివి సత్యం వాచః
ప్రతిష్ఠా సత్యే సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మాత్సత్యం పరమం వదన్తి || ౨ ||

తపసా దేవా దేవతామగ్ర ఆయన్ తపసార్షయః సువరన్వవిన్దన్
తపసా సపత్నాన్ప్రణుదామారాతీస్తపసి సర్వం ప్రతిష్ఠితం
తస్మాత్తపః పరమం వదన్తి || ౩ ||

దమేన దాన్తాః కిల్బిషమవధూన్వన్తి దమేన బ్రహ్మచారిణః
సువరగచ్ఛన్ దమో భూతానాం దురాధర్షం దమే సర్వం
ప్రతిష్ఠితం తస్మాద్దమః పరమం వదన్తి || ౪ ||

శమేన శాన్తాః శివమాచరన్తి శమేన నాకం మునయోఽన్వవిన్దన్
శమో భూతానాం దురాధర్షం శమే సర్వం ప్రతిష్ఠితం
తస్మాచ్ఛమః పరమం వదన్తి || ౫ ||

దానం యజ్ఞానాం వరూథం దక్షిణా లోకే దాతారగ్ం
సర్వభూతాన్యుపజీవన్తి దానేనారాతీరపానుదన్త దానేన
ద్విషన్తో మిత్రా భవన్తి దానే సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మాద్దానం
పరమం వదన్తి || ౬ ||

ధర్మో విశ్వస్య జగతః ప్రతిష్ఠా లోకే ధర్మిష్ఠ ప్రజా
ఉపసర్పన్తి ధర్మేణ పాపమపనుదతి ధర్మే సర్వం ప్రతిష్ఠితం
తస్మాద్ధర్మం పరమం వదన్తి || ౭ ||

ప్రజననం వై ప్రతిష్ఠా లోకే సాధు ప్రజాయాస్తన్తుం తన్వానః
పితృణామనుణో భవతి తదేవ తస్యానృణం
తస్మాత్ ప్రజననం పరమం వదన్తి || ౮ ||

అగ్నయో వై త్రయీ విద్యా దేవయానః పన్థా గార్హపత్య ఋక్
పృథివీ రథన్తరమన్వాహార్యపచనః యజురన్తరిక్షం
వామదేవ్యమాహవనీయః సామ సువర్గో లోకో బృహత్తస్మాదగ్నీన్
పరమం వదన్తి || ౯ ||

అగ్నిహోత్రగ్ం సాయం ప్రాతర్గృహాణాం నిష్కృతిః స్విష్టగ్ం
సుహుతం యజ్ఞక్రతూనాం ప్రాయణగ్ం సువర్గస్య లోకస్య
జ్యోతిస్తస్మాదగ్నిహోత్రం పరమం వదన్తి || ౧౦ ||

యజ్ఞ ఇతి యజ్ఞో హి దేవానాం యజ్ఞేన హి దేవా దివం గతా
యజ్ఞేనాసురానపానుదన్త యజ్ఞేన ద్విషన్తో మిత్రా భవన్తి యజ్ఞే
సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మాద్యజ్ఞం పరమం వదన్తి || ౧౧ ||

మానసం వై ప్రాజాపత్యం పవిత్రం మానసేన మనసా సాధు
పశ్యతి మనసా ఋషయః ప్రజా అసృజన్త మానసే సర్వం ప్రతిష్ఠితం
తస్మాన్మానసం పరమం వదన్తి || ౧౨ ||

న్యాస ఇత్యాహుర్మనీషిణో బ్రహ్మాణం బ్రహ్మా విశ్వః
కతమః స్వయమ్భూః ప్రజాపతిః సంవత్సర ఇతి || ౧౩ ||

సంవత్సరోఽసావాదిత్యో య ఏష ఆదిత్యే
పురుషః స పరమేష్ఠీ బ్రహ్మాత్మా || ౧౪ ||

యాభిరాదిత్యస్తపతి రశ్మిభిస్తాభిః పర్జన్యో వర్షతి
పర్జన్యేనౌషధివనస్పతయః ప్రజాయన్త ఓషధివనస్పతిభిరన్నం
భవత్యన్నేన ప్రాణాః ప్రాణైర్బలం బలేన తపస్తపసా శ్రద్ధా
శ్రద్ధయా మేధా మేధయా మనీషా మనీషయా మనో మనసా
శాన్తిః శాన్త్యా చిత్తం చిత్తేన స్మృతిః స్మృత్యా స్మారగ్ం
స్మారేణ విజ్ఞానం విజ్ఞానేనాత్మానం వేదయతి తస్మాదన్నం
దదన్సర్వాణ్యేతాని దదాత్యన్నాత్ప్రాణా భవన్తి భూతానాం
ప్రాణైర్మనో మనసశ్చ విజ్ఞానం విజ్ఞానాదానన్దో బ్రహ్మ యోనిః || ౧౫ ||

స వా ఏష పురుషః పఞ్చధా పఞ్చాత్మా యేన సర్వమిదం
ప్రోతం పృథివీ చాన్తరిక్షం చ ద్యౌశ్చ
దిశశ్చావాన్తరదిశాశ్చ స వై సర్వమిదం జగత్స
సభూతగ్ం స భవ్యం జిజ్ఞాసక్లృప్త ఋతజా రయిష్ఠాః
శ్రద్ధా సత్యో పహస్వాన్తమసోపరిష్టాత్ |
జ్ఞాత్వా తమేవం మనసా హృదా చ భూయో న మృత్యుముపయాహి విద్వాన్ |
తస్మాన్న్యాసమేషాం తపసామతిరిక్తమాహుః || ౧౬ ||

వసురణ్వో విభూరసి ప్రాణే త్వమసి సన్ధాతా బ్రహ్మన్ త్వమసి
విశ్వసృత్తేజోదాస్త్వమస్యగ్నేరసి వర్చోదాస్త్వమసి సూర్యస్య
ద్యుమ్నోదాస్త్వమసి చన్ద్రమస ఉపయామగృహీతోఽసి బ్రహ్మణే త్వా మహసే || ౧౭ ||

ఓమిత్యాత్మానం యుఞ్జీత | ఏతద్వై మహోపనిషదం దేవానాం గుహ్యమ్ |
య ఏవం వేద బ్రహ్మణో మహిమానమాప్నోతి
తస్మాద్బ్రహ్మణో మహిమానమిత్యుపనిషత్ || ౧౮ ||

**********
అశీతితమోఽనువాకః |

తస్యైవం విదుషో యజ్ఞస్యాత్మా యజమానః శ్రద్ధా పత్నీ
శరీరమిధ్మమురో వేదిర్లోమాని బర్హిర్వేదః శిఖా హృదయం యూపః
కామ ఆజ్యం మన్యుః పశుస్తపోఽగ్నిర్దమః శమయితా దానం
దక్షిణా వాగ్ఘోతా ప్రాణ ఉద్గాతా చక్షురధ్వర్యుర్మనో బ్రహ్మా
శ్రోత్రమగ్నీత్ యావద్ధ్రియతే సా దీక్షా యదశ్నాతి
తద్ధవిర్యత్పిబతి తదస్య సోమపానం యద్రమతే తదుపసదో
యత్సఞ్చరత్యుపవిశత్యుత్తిష్ఠతే చ స ప్రవర్గ్యో యన్ముఖం
తదాహవనీయో యా వ్యాహృతిరహుతిర్యదస్య విజ్ఞానం తజ్జుహోతి
యత్సాయం ప్రాతరత్తి తత్సమిధం యత్ప్రాతర్మధ్యన్దినగ్ం సాయం
చ తాని సవనాని యే అహోరాత్రే తే దర్శపూర్ణమాసౌ
యేఽర్ధమాసాశ్చ మాసాశ్చ తే చాతుర్మాస్యాని య ఋతవస్తే
పశుబన్ధా యే సంవత్సరాశ్చ పరివత్సరాశ్చ తేఽహర్గణాః
సర్వవేదసం వా ఏతత్సత్రం యన్మరణం తదవభృథ ఏతద్వై
జరామర్యమగ్నిహోత్రగ్ంసత్రం య ఏవం విద్వానుదగయనే ప్రమీయతే
దేవానామేవ మహిమానం గత్వాదిత్యస్య సాయుజ్యం గచ్ఛత్యథ యో
దక్షిణే ప్రమీయతే పితృణామేవ మహిమానం గత్వా చన్ద్రమసః
సాయుజ్యం గచ్ఛత్యేతౌ వై సూర్యాచన్ద్రమసోర్మహిమానౌ బ్రాహ్మణో
విద్వానభిజయతి తస్మాద్ బ్రహ్మణో మహిమానమాప్నోతి
తస్మాద్ బ్రహ్మణో మహిమానమిత్యుపనిషత్ || ౧ ||

ఓం శం నో మిత్రః శం వరుణః |
శం నో భవత్యర్యమా |
శం న ఇన్ద్రో బృహస్పతిః |
శం నో విష్ణురురుక్రమః |
నమో బ్రహ్మణే | నమస్తే వాయో |
త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి |
త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మావాదిషమ్ |
ఋతమవాదిషమ్ | సత్యమవాదిషమ్ | తన్మామావీత్ |
తద్వక్తారమావీత్ | ఆవీన్మామ్ | ఆవీద్వక్తారమ్ ||

ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు |
సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వి నావధీతమస్తు | మా విద్విషావహై |

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

Download PDF here Maha Narayana Upanishat – మహానారాయణోపనిషత

Vaikunta Ekadasi 2023 in Telugu | వైకుంఠ ఏకాదశి | Mukkoti Ekadasi 2023 Date, Significance & Puja Vidh

Vaikunta Ekadasi Significance | వైకుంఠ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత & పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here