మహానారాయణోపనిషత్ – Maha Narayana Upanishat

హరిః ఓం || శం నో మిత్రః శం వరుణః | శం నో భవత్వర్యమా | శం న ఇన్ద్రో బృహస్పతిః | శం నో విష్ణురురుక్రమః || నమో బ్రహ్మణే | నమస్తే వాయో | త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి | త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి | ఋతం వదిష్యామి | సత్యం వదిష్యామి | తన్మామవతు | తద్వక్తారమవతు | అవతు మామ్ | అవతు వక్తారమ్ || ఓం శాన్తిః … Continue reading మహానారాయణోపనిషత్ – Maha Narayana Upanishat