మహాలయ అమావాస్య (14 అక్టోబర్) రోజు మీ పితృదేవతల ప్రీతి కోసం ఈ సంతర్పణ చేయండి! | Mahalaya Amavasya Pitru Devata Santarpanam

How to Do Mahalaya Amavasya Pitru Devata Santarpanam? మహాలయ అమావాస్య రోజు మీ పితృదేవతల సంతర్పణ మన విధ్యారణ్యంలో ఈ నెల 14వ తేదీ మహాలయ అమవాస్య సంధర్బంగా పితృదేవతా ప్రీతి కోసం అన్న సంతర్పణం కార్యక్రమం సంకల్పం చేశాము. ఒక బ్రహ్మాచారి భోజనానికి 100 రూపాయలు 10 మందికి 1,000 రూపాయలు అవుతుంది. మన వద్ద 100 మంది విధ్యార్దులు ఉన్నారు వారికి 10,000 రూపాయలు అవుతుంది. మన సంకల్పం అనుసారంగా అన్న … Continue reading మహాలయ అమావాస్య (14 అక్టోబర్) రోజు మీ పితృదేవతల ప్రీతి కోసం ఈ సంతర్పణ చేయండి! | Mahalaya Amavasya Pitru Devata Santarpanam