Mantra to clear debts

0
3903
mantra to clear debts
Angaraka mantra to clear debts

Mantra to clear debts

Angaraka mantra to clear debts

RNavimOchaka aMgaaraka stOtraM

skaMda uvaacha :
RNa grastaaraaNaaM tu – RNamukti kathaM bhavaet^ |
brahmOvaacha@h vakshyO haM sarvalOkaanaaM – hitaarthaM hitakaamadaM
Sreemad^ aMgaaraka stOtra mahaamaMtrasya – gautamaRshi@h – anushTup^ ChaMda@h
aMgaarakO daevataa mama RNavimOchanaarthae japae viniyOga@h

dhyaanaM:
raktamaalyaaMbharadhara@h – SoolaSaktigadhaadhara@h
chaturbhujO maeSagatO – varadhaScha dharaasuta@h
maMgaLO bhoomiputraScha – RNahartaa dhanaprada@h |
sthiraasanO mahaakaaya@h – sarvakaamaphalaprada@h
lOhitO lOhitaakshaScha – saamagaanaaM kRpaakara@h |
dharaatmaja@h kujObhaumO – bhoomijO bhoominaMdana@h
aMgaarakO yamaSchaiva – sarvarOgaapahaaraka@h |
sRshTi kartaacha hartaacha – sarvadaevaiScha poojita@h
aetaani kuja naamaani – nityaM ya@h praata@h paTaet^ |
RNaM cha jaayatae tasya – dhanaM praapnOtyasaMSayaM
aMgaarakO maheeputrO – bhagavaan^ bhaktavatsala
namOstutae mamaaSaesha – RNa maaSu vinaaSaya
raktagaMdhaiScha pushpaiScha – doopadeepai rguDOdakai@h
maMgaLaM poojayitvaa tu – deepaM datvaa tadaMtikae
RNaraekhaa@h prakartavyaa – aMgaaraeNa tadagrata@h |
taaScha pramaarjayae tpaSchaat^ – vaamapaadaena saMspRshan^ .

moola maMtraM
aMgaarakO maheeputrO – bhagavaan^ bhaktavatsala
namOstutae mamaaSaesha – RNa maaSu vinaaSaya
aevaM kRtae na saMdaehO – RNaM hitvaadhanee bhavaet^
mahateeM Sriya maapnOti – hyaparO dhanadO yathaa

arghyaM..!

aMgaarakO maheeputrO – bhagavaan^ bhaktavatsala
namOstutae mamaaSaesha – RNa maaSu vinaaSaya
bhoomiputra mahaataeja – ssvaedOdbhava pinaakina@h
RNaartastvaaM prapannO smi – gRhaaNaarghyaM namOstutae !

Take a double hand full of water, and leave ‘arghyam'(water offering) for three times.

People suffering with debts, people who cannot get back their amount from borrowers, must chant this mantra for 40 days, everyday for 27 times. A dedicated prayer will definitely clear your debts.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here