మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి మంగళాశాసనం – Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Mangalasasanam

0
894
 Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Mangalasasanam
Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Mangalasasanam

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Mangalasasanam

శ్రీవిలాసప్రభారామచిదానందవిలాసినే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౧ ||

స్వర్గలోకవసద్దేవరాజపూజితరూపిణే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౨ ||

మర్త్యలోకప్రాణికోటికృతపూజావిమోదినే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౩ ||

పాతాళలోకసంవాసిదైత్యసంస్తవనందినే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౪ ||

సమస్తగణసామ్రాజ్యపాలనానందమూర్తయే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౫ ||

వేదోక్తధర్మసంచాలిజనతానందదాయినే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౬ ||

ధార్మికాంచితసర్వార్థ సంపాదకహితైషిణే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౭ ||

ఔచిత్యకామనాపూర్ణ సమారాధకరక్షిణే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౮ ||

మోక్షసాధనమార్గస్థజనతాఫలదాయినే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౯ ||

కర్మమార్గసుకర్మాఢ్యసుజనోత్సవకారిణే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౧౦ ||

ఉపాసనోద్యమాసక్త భక్తమానసహంసినే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౧౧ ||

జ్ఞానమార్గప్రభారాశి సంధాతృశుభకారిణే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౧౨ ||

సత్యనారాయణానందసంధానకరుణాత్మనే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౧౩ ||

నటేశ్వరకవిప్రోక్తస్తుతిమానసచారిణే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౧౪ ||

ఇతి మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సంపూర్ణం ||

Downlaod PDF here Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Mangalasasanam – మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి మంగళాశాసనం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here