మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతం – Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam

0
758

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam

శ్రీమన్మనోజ్ఞ నిగమాగమవాక్యగీత!
శ్రీపార్వతీపరమశంభువరాత్మజాత!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మపూత!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧ ||

శ్రీవత్సదుగ్ధమయసాగరపూర్ణచంద్ర
వ్యాఖ్యేయభక్తసుమనోర్చితపాదపద్మ!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభూష!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨ ||

సృష్టిస్థితిప్రళయకారణకర్మశీల!
అష్టోత్తరాక్షరమనూద్భవమంత్రలోల!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మఖేల!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౩ ||

కష్టప్రనష్ట పరిబాధిత భక్త రక్ష!
ఇష్టార్థదాన నిరతోద్యమకార్యదక్ష!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మపూత!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౪ ||

శ్రీవ్యాసభారతవిలేఖనకార్యదీక్షా
దక్షాభిరక్షణ విచక్షణదీప్తిహస్త!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౫ ||

ధ్యానాత్మభక్తజనతాహృదయాభిరామ!
శ్రీనామపూరితసహస్రసునామధామ!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మసీమ!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౬ ||

వైధాతృవర్ధితచరాచరలోకపాల!
ఆవాహనాత్మకసుకృత్యకలాపతోష!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౭ ||

విశ్వంభరాతలసుఖాసనసన్నివిష్ట!
విశ్వప్రశాంతిపరిరక్షణకర్మతుష్ట!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మహృష్ట!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౮ ||

గంగాదిపుణ్యమయవారితరంగసిక్త
స్వీయాంఘ్రిసారసయుగప్రవిలాసదేహ!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౯ ||

హస్తద్వయాంబురుహలోలనవార్ఘ్యనీర
స్వచ్ఛప్రభాప్రవిలసన్ముఖచంద్రబింబ!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౦ ||

బింబాధరస్పృగమలామృతపూరితాంబు
స్వీకార రాజిత వరాచమనీయశోభ!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౧ ||

పంచామృతామలఫలోదక సంప్రపూర్ణ
స్నానోపచారపరితోషితమానసాబ్జ!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౨ ||

దిగ్వస్త్రరాజపరిధానితదివ్యదేహ!
దృగ్వాసితాఖిలఫలప్రవిభాసమాన!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౩ ||

సౌగంధ్యజాల హరిచందనదిగ్ధదివ్య!
ప్రోద్భాసితామలతనూవిభవైకరమ్య!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౪ ||

స్వచ్ఛప్రభాసిత వరాక్షతరాజవర్షి
వ్యాకర్షణీయ రుచిరాంగవిలోకనీయ!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౫ ||

నానాసుగంధ వరధూపిత ధూపరాజ
ద్విఖ్యాతమౌళిలసదార్షసుతత్త్వదేహ!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౬ ||

గాఢాంధకారపరిమార్జనదివ్యతేజో
లాస్యత్ప్రదీపరుచిమద్వరతత్త్వభాస!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౭ ||

సర్వర్తుసంఫలితకోటిఫలప్రవృష్టి
భ్రాజన్నివేదన వినోదన కర్మమోద!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౮ ||

పూగీఫలాదిక సుగంధవిలాసహాస
ద్రవ్యాత్మతాంబులికసేవనకర్మతోష!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧౯ ||

శ్రేష్ఠప్రదక్షిణ సుకర్మకలాపమగ్న
సంసేవకావళి సురక్షణకార్యలీన!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౦ ||

నీరాజితాఖిలసుగంధసువస్తుజాల!
ప్రోద్భాసదీపవరకాంతివిలాసదీప్త!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౧ ||

దూర్వాశమీమరువకార్జునజాజిబిల్వ
దత్తూరచూతతులసీవరపత్రసేవ్య!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౨ ||

మాచీసుదాడిమవరార్కసగండకీయ
ప్రఖ్యాతవిష్ణుమయకాంతసుపత్రసేవ్య!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౩ ||

శ్రీసింధువారసుమనోర్చితదేవదారు
సంవాసభాసకరవీరదళైకసేవ్య!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౪ ||

అశ్వత్థదివ్యబదరీబృహతీసమంచత్
దివ్యాపమార్గిక వనస్పతి పత్రపూజ్య!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౫ ||

శ్రీమోతుకూరువరవంశజసత్యశాస్త్రి
స్వాంతాంబుజాతవరపూజనకర్మమోద!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౬ ||

ఓంకారపూర్ణభగవన్నుతిపాఠగమ్య
శ్రీకారభావితమనోహరదివ్యరూప!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౭ ||

దైనందినోన్నయనచంద్రకళాత్మరూప
ప్రాంచత్సువర్ణమణిరత్నరుచిప్రభాస!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభూష!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౮ ||

శ్రీమన్నటేశ్వరకవీశ్వర సంప్రణీత
శ్రీసుప్రభాతకవితాభరణప్రబోధ!
శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మహాస!
లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨౯ ||

ఇతి మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతమ్ సంపూర్ణమ్ ||

Download PDF here Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam – మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here