మాయా పంచకం – Maya panchakam

0
919
మాయా పంచకం – Maya panchakam

మాయా పంచకం – Maya panchakam

నిరుపమనిత్యనిరంశకేఽప్యఖండే –
మయి చితి సర్వవికల్పనాదిశూన్యే |
ఘటయతి జగదీశజీవభేదం –
త్వఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా || ౧ ||

శ్రుతిశతనిగమాంతశోధకాన-
ప్యహహ ధనాదినిదర్శనేన సద్యః |
కలుషయతి చతుష్పదాద్యభిన్నా-
నఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా || ౨ ||

సుఖచిదఖండవిబోధమద్వితీయం –
వియదనలాదివినిర్మితే నియోజ్య |
భ్రమయతి భవసాగరే నితాంతం –
త్వఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా || ౩ ||

అపగతగుణవర్ణజాతిభేదే –
సుఖచితి విప్రవిడాద్యహంకృతిం చ |
స్ఫుటయతి సుతదారగేహమోహం –
త్వఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా || ౪ ||

విధిహరిహరవిభేదమప్యఖండే –
బత విరచయ్య బుధానపి ప్రకామమ్ |
భ్రమయతి హరిహరభేదభావా-
నఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా || ౫ ||

Download PDF here Maya panchakam – మాయా పంచకం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here