Mayuresha Stotram Lyrics in Telugu | మయూరేశ స్తోత్రం

Mayuresha Stotram Lyrics in Telugu మయూరేశ స్తోత్రం బ్రహ్మోవాచ | పురాణపురుషం దేవం నానాక్రీడాకరం ముదా | మాయావినం దుర్విభావ్యం మయూరేశం నమామ్యహమ్ || ౧ || పరాత్పరం చిదానందం నిర్వికారం హృది స్థితమ్ | గుణాతీతం గుణమయం మయూరేశం నమామ్యహమ్ || ౨ || సృజంతం పాలయంతం చ సంహరంతం నిజేచ్ఛయా | సర్వవిఘ్నహరం దేవం మయూరేశం నమామ్యహమ్ || ౩ || నానాదైత్యనిహంతారం నానారూపాణి బిభ్రతమ్ | నానాయుధధరం భక్త్యా మయూరేశం నమామ్యహమ్ … Continue reading Mayuresha Stotram Lyrics in Telugu | మయూరేశ స్తోత్రం