Sri Medha Dakshinamurthy Sahasranama Stotram Telugu | శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి సహస్ర నామ స్తోత్రం

0
4395
mSri Medha Dakshinamurthy Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu
శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి సహస్ర నామ స్తోత్రం | Sri Medha Dakshinamurthy Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu With Meaning in PDF

Sri Medha Dakshinamurthi Stotram Lyrics in Telugu

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి సహస్ర నామ స్తోత్రం

Chanting Benefits of Sri Medha Dakshinamurthi Stotram

The Medha Dakshinamurthy Mantra is a potent calling upon Lord Dakshinamurthy, a manifestation of Lord Shiva embodying The Divine and Ultimate Guru. This powerful chant serves as a formidable tool for cultivating unwavering focus and impenetrable concentration skills. Its efficacy extends to enhancing one’s understanding of knowledge and wisdom, bridging the realms of academia and real-world application. Below is the stotra lyrics in Telugu,

ధ్యానమ్ ।

సిద్ధితోయనిధేర్మధ్యే రత్నగ్రీవే మనోరమే ।

కదమ్బవనికామధ్యే శ్రీమద్వటతరోరధః  ॥ ౧॥

 

ఆసీనమాద్యం పురుషమాదిమధ్యాన్తవర్జితమ్ ।

శుద్ధస్ఫటికగోక్షీరశరత్పూర్ణేన్దుశేఖరమ్ ॥ ౨॥

 

దక్షిణే చాక్షమాలాం చ వహ్నిం వై వామహస్తకే ।

జటామణ్డలసంలగ్నశీతామ్శుకరమణ్డితమ్ ॥ ౩॥

 

నాగహారధరం చారుకఙ్కణైః కటిసూత్రకైః ।

విరాజమానవృషభం వ్యాఘ్రచర్మామ్బరావృతమ్ ॥ ౪॥

 

చిన్తామణిమహాబృన్దైః కల్పకైః కామధేనుభిః ।

చతుష్షష్టికలావిద్యామూర్తిభిః శ్రుతిమస్తకైః ॥ ౫॥

 

రత్నసింహాసనే సాధుద్వీపిచర్మసమాయుతమ్ ।

తత్రాష్టదలపద్మస్య కర్ణికాయాం సుశోభనే ॥ ౬॥

 

వీరాసనే సమాసీనం లమ్బదక్షపదామ్బుజమ్ ।

జ్ఞానముద్రాం పుస్తకం చ వరాభీతిధరం హరమ్ ॥ ౭॥

 

పాదమూలసమాక్రాన్తమహాపస్మారవైభవమ్ ।

రుద్రాక్షమాలాభరణభూషితం భూతిభాసురమ్ ॥ ౮॥

 

గజచర్మోత్తరీయం చ మన్దస్మితముఖామ్బుజమ్ ।

సిద్ధబృన్దైర్యోగిబృన్దైర్మునిబృన్దైర్నిషేవితమ్ ॥ ౯॥

 

ఆరాధ్యమానవృషభం అగ్నీన్దురవిలోచనమ్ ।

పూరయన్తం కృపాదృష్ట్యా పుమర్థానాశ్రితే జనే ॥ ౧౦॥

 

ఏవం విభావయేదీశం సర్వవిద్యాకలానిధిమ్ ॥  ౧౧॥

 

లం ఇత్యాదినా  పఞ్చోపచారాః ॥

 

దేవదేవో మహాదేవో దేవానామపి దేశికః ।

దక్షిణామూర్తిరీశానో దయాపూరితదిఙ్ముఖః ॥ ౧॥

 

కైలాసశిఖరోత్తుఙ్గ-కమనీయనిజాకృతిః ।

వటద్రుమతటీదివ్యకనకాసనసంస్థితః ॥ ౨॥

 

కటీతటపటీభూతకరిచర్మోజ్జ్వలాకృతిః ।

పాటీరాపాణ్డురాకారపరిపూర్ణసుధాధిపః ।౩॥

 

జపాకోటీరఘటితసుధాకరసుధాప్లుతః ।

పశ్యల్లలాటసుభగసున్దరభ్రూవిలాసవాన్ ॥ ౪॥

 

కటాక్షసరణీనిర్యత్కరుణాపూర్ణలోచనః ।

కర్ణాలోలతటిద్వర్ణకుణ్డలోజ్జ్వలగణ్డభూః ॥ ౫॥

 

తిలప్రసూనసఙ్కాశనాసికాపుటభాసురః ।

మన్దస్మితస్పురన్ముగ్ధమహనీయముఖామ్బుజః ॥ ౬॥

 

కున్దకుడ్మలసంస్పర్ధిదన్తపఙ్క్తివిరాజితః ।

సిన్దూరారుణసుస్నిగ్ధకోమలాధరపల్లవః ॥ ౭॥

 

శఙ్ఖాటోపగలద్దివ్యగళవైభవమఞ్జులః ।

కరకన్దలితజ్ఞానముద్రారుద్రాక్షమాలికః ॥ ౮॥

 

అన్యహస్తతలన్యస్తవీణాపుస్తోల్లసద్వపుః ।

విశాలరుచిరోరస్కవలిమత్పల్లవోదరః ॥ ౯॥

 

బౄహత్కటినితమ్బాఢ్యః పీవరోరుద్వయాన్వితః ।

జఙ్ఘావిజితతూణీరస్తుఙ్గగుల్ఫయుగోజ్జ్వలః ॥ ౧౦॥

 

మృదుపాటలపాదాబ్జశ్చన్ద్రాభనఖదీధితిః ।

అపసవ్యోరువిన్యస్తసవ్యపాదసరోరుహః ॥ ౧౧॥

 

ఘోరాపస్మారనిక్షిప్తధీరదక్షపదామ్బుజః ।

సనకాదిమునిధ్యేయః సర్వాభరణభూషితః ॥ ౧౨॥

 

దివ్యచన్దనలిప్తాఙ్గశ్చారుహాసపరిష్కృతః ।

కర్పూరధవలాకారః కన్దర్పశతసున్దరః ॥ ౧౩॥

 

కాత్యాయనీప్రేమనిధిః కరుణారసవారిధిః ।

కామితార్థప్రదఃశ్రీమత్కమలావల్లభప్రియః ॥  ౧౪॥

 

కటాక్షితాత్మవిజ్ఞానః కైవల్యానన్దకన్దలః ।

మన్దహాససమానేన్దుః ఛిన్నాజ్ఞానతమస్తతిః ॥ ౧౫॥

 

సంసారానలసన్తప్తజనతామృతసాగరః ।

గమ్భీరహృదయామ్భోజనభోమణినిభాకృతిః ॥ ౧౬॥

 

నిశాకరకరాకారవశీకృతజగత్త్రయః ।

తాపసారాధ్యపాదాబ్జస్తరుణానన్దవిగ్రహః ॥ ౧౭॥

 

భూతిభూషితసర్వాఙ్గో భూతాధిపతిరీశ్వరః ।

వదనేన్దుస్మితజ్యోత్స్నానిలీనత్రిపురాకృతిః ॥ ౧౮॥

 

తాపత్రయతమోభానుః పాపారణ్యదవానలః ।

సంసారసాగరోద్ధర్తా హంసాగ్ర్యోపాస్యవిగ్రహః ॥ ౧౯॥

 

లలాటహుతభుగ్దగ్ధమనోభవశుభాకృతిః ।

తుచ్ఛీకృతజగజ్జాలస్తుషారకరశీతలః ॥ ౨౦॥

 

అస్తఙ్గతసమస్తేచ్ఛో నిస్తులానన్దమన్థరః ।

ధీరోదాత్తగుణాధార ఉదారవరవైభవః ॥ ౨౧॥

 

అపారకరుణామూర్తిరజ్ఞానధ్వాన్తభాస్కరః ।

భక్తమానసహంసాగ్ర్యభవామయభిషక్తమః ॥ ౨౨॥

 

యోగీన్ద్రపూజ్యపాదాబ్జో యోగపట్టోల్లసత్కటిః ।

శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశో బద్ధపన్నగభూషణః ॥ ౨౩॥

 

నానామునిసమాకీర్ణో నాసాగ్రన్యస్తలోచనః ।

వేదమూర్ధైకసంవేద్యో నాదధ్యానపరాయణః ॥ ౨౪॥

 

ధరాధరేన్దురానన్దసన్దోహరససాగరః ।

ద్వైతబృన్దవిమోహాన్ధ్యపరాకృతదృగద్భుతః ॥ ౨౫॥

 

ప్రత్యగాత్మా పరఞ్జ్యోతిః పురాణః పరమేశ్వరః ।

ప్రపఞ్చోపశమః ప్రాజ్ఞః పుణ్యకీర్తిః పురాతనః ॥ ౨౬॥

 

సర్వాధిష్ఠానసన్మాత్రస్స్వాత్మబన్ధహరో హరః ।

సర్వప్రేమనిజాహాసః సర్వానుగ్రహకృత్ శివః ॥ ౨౭॥

 

సర్వేన్ద్రియగుణాభాసః సర్వభూతగుణాశ్రయః ।

సచ్చిదానన్దపూర్ణాత్మా స్వే మహిమ్ని ప్రతిష్ఠితః ॥  ౨౮॥

 

సర్వభూతాన్తరస్సాక్షీ సర్వజ్ఞస్సర్వకామదః ।

సనకాదిమహాయోగిసమారాధితపాదుకః ॥ ౨౯॥

 

ఆదిదేవో దయాసిన్ధుః శిక్షితాసురవిగ్రహః ।

యక్షకిన్నరగన్ధర్వస్తూయమానాత్మవైభవః ॥ ౩౦॥

 

బ్రహ్మాదిదేవవినుతో యోగమాయానియోజకః ।

శివయోగీ శివానన్దః శివభక్తసముద్ధరః ॥ ౩౧॥

 

వేదాన్తసారసన్దోహః సర్వసత్త్వావలమ్బనః ।

వటమూలాశ్రయో వాగ్మీ మాన్యో మలయజప్రియః ॥ ౩౨॥

 

సుశీలో వాఞ్ఛితార్థజ్ఞః ప్రసన్నవదనేక్షణః ॥

 

నృత్తగీతకలాభిజ్ఞః కర్మవిత్ కర్మమోచకః ॥  ౩౩॥

 

కర్మసాక్షీ కర్మమయః కర్మణాం చ ఫలప్రదః ।

జ్ఞానదాతా సదాచారః సర్వోపద్రవమోచకః ॥ ౩౪॥

 

అనాథనాథో భగవానాశ్రితామరపాదపః ।

వరప్రదః ప్రకాశాత్మా సర్వభూతహితే రతః ॥ ౩౫॥

 

వ్యాఘ్రచర్మాసనాసీన ఆదికర్తా మహేశ్వరః ।

సువిక్రమః సర్వగతో విశిష్టజనవత్సలః ॥  ౩౬॥

 

చిన్తాశోకప్రశమనో జగదానన్దకారకః ।

రశ్మిమాన్ భువనేశశ్చ దేవాసురసుపూజితః ॥ ౩౭॥

 

మృత్యుఞ్జయో వ్యోమకేశః షట్త్రింశత్తత్త్వసఙ్గ్రహః ।

అజ్ఞాతసమ్భవో భిక్షురద్వితీయో దిగమ్బరః ॥ ౩౮॥

 

సమస్తదేవతామూర్తిః సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ।

సర్వసామ్రాజ్యనిపుణో ధర్మమార్గప్రవర్తకః ॥  ౩౯॥

 

విశ్వాధికః పశుపతిః పశుపాశవిమోచకః ।

అష్టమూర్తిర్దీప్తమూర్తిః నామోచ్చారణముక్తిదః ॥ ౪౦॥

 

సహస్రాదిత్యసఙ్కాశః సదాషోడశవార్షికః ।

దివ్యకేలీసమాయుక్తో దివ్యమాల్యామ్బరావృతః ॥ ౪౧॥

 

అనర్ఘరత్నసమ్పూర్ణో మల్లికాకుసుమప్రియః ।

తప్తచామీకరాకారో జితదావానలాకృతిః ॥ ౪౨॥

 

నిరఞ్జనో నిర్వికారో నిజావాసో నిరాకృతిః ।

జగద్గురుర్జగత్కర్తా జగదీశో జగత్పతిః ॥ ౪౩॥

 

కామహన్తా కామమూర్తిః కల్యాణవృషవాహనః ।

గఙ్గాధరో మహాదేవో దీనబన్ధవిమోచకః ॥ ౪౪॥

 

ధూర్జటిః ఖణ్డపరశుః సద్గుణో గిరిజాసఖః ।

అవ్యయో భూతసేనేశః పాపఘ్నః పుణ్యదాయకః ॥ ౪౫॥

 

ఉపదేష్టా దృఢప్రజ్ఞో రుద్రో రోగవినాశనః ।

నిత్యానన్దో నిరాధారో హరో దేవశిఖామణిః ॥ ౪౬॥

 

ప్రణతార్తిహరః సోమః సాన్ద్రానన్దో మహామతిః ।

ఆశ్చర్యవైభవో దేవః సంసారార్ణవతారకః ॥ ౪౭॥

 

యజ్ఞేశో రాజరాజేశో భస్మరుద్రాక్షలాఞ్ఛనః ।

అనన్తస్తారకః స్థాణుః సర్వవిద్యేశ్వరో హరిః ॥ ౪౮॥

 

విశ్వరూపో విరూపాక్షః ప్రభుః పరిబృడో దృఢః ।

భవ్యో జితారిషద్వర్గో మహోదారో విషాశనః ॥ ౪౯॥

 

సుకీర్తిరాదిపురుషో జరామరణవర్జితః ।

ప్రమాణభూతో దుర్జ్ఞేయః పుణ్యః పరపురఞ్జయః ॥ ౫౦॥

 

గుణాకారో గుణశ్రేష్ఠః సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ।

సుఖదః కారణం కర్తా భవబన్ధవిమోచకః ॥ ౫౧॥

 

అనిర్విణ్ణో గుణగ్రాహీ నిష్కలఙ్కః కలఙ్కహా ।

పురుషః శాశ్వతో యోగీ వ్యక్తావ్యక్తః సనాతనః ॥ ౫౨॥

 

చరాచరాత్మా సూక్ష్మాత్మా విశ్వకర్మా తమోఽపహృత్ ।

భుజఙ్గభూషణో భర్గస్తరుణః కరుణాలయః ॥ ౫౩॥

 

అణిమాదిగుణోపేతో లోకవశ్యవిధాయకః ।

యోగపట్టధరో ముక్తో ముక్తానాం పరమా గతిః ॥ ౫౪॥

 

గురురూపధరః శ్రీమత్పరమానన్దసాగరః ।

సహస్రబాహుః సర్వేశః సహస్రావయవాన్వితః ॥ ౫౫॥

 

సహస్రమూర్ధా సర్వాత్మా  సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ।

నిరాభాసః సూక్ష్మతనుర్హృది జ్ఞాతః పరాత్పరః ॥  ౫౬॥

 

సర్వాత్మగః సర్వసాక్షీ నిఃసఙ్గో నిరుపద్రవః ।

నిష్కలః సకలాధ్యక్షశ్చిన్మయస్తమసః పరః ॥ ౫౭॥

 

జ్ఞానవైరాగ్యసమ్పన్నో యోగానన్దమయః శివః ।

శాశ్వతైశ్వర్యసమ్పూర్ణో మహాయోగీశ్వరేశ్వరః ॥ ౫౮॥

 

సహస్రశక్తిసంయుక్తః పుణ్యకాయో దురాసదః ।

తారకబ్రహ్మసమ్పూర్ణస్తపస్విజనసంవృతః ॥ ౫౯॥

 

విధీన్ద్రామరసమ్పూజ్యో జ్యోతిషాం జ్యోతిరుత్తమః ।

నిరక్షరో నిరాలమ్బః స్వాత్మారామో వికర్తనః ॥ ౬౦॥

 

నిరవద్యో నిరాతఙ్కో భీమో భీమపరాక్రమః ।

వీరభద్రః పురారాతిర్జలన్ధరశిరోహరః ॥ ౬౧॥

 

అన్ధకాసురసంహర్తా భగనేత్రభిదద్భుతః ।

విశ్వగ్రాసోఽధర్మశత్రుర్బ్రహ్మజ్ఞానైకమన్థరః ॥ ౬౨॥

 

అగ్రేసరస్తీర్థభూతః సితభస్మావకుణ్ఠనః ।

అకుణ్ఠమేధాః శ్రీకణ్ఠో వైకుణ్ఠపరమప్రియః ॥ ౬౩॥

 

లలాటోజ్జ్వలనేత్రాబ్జస్తుషారకరశేఖరః ।

గజాసురశిరశ్ఛేత్తా గఙ్గోద్భాసితమూర్ధజః ॥ ౬౪॥

 

కల్యాణాచలకోదణ్డః కమలాపతిసాయకః ।

వారాంశేవధితూణీరఃసరోజాసనసారథిః ॥ ౬౫॥

త్రయీతురఙ్గసఙ్క్రాన్తో వాసుకిజ్యావిరాజితః ।

రవీన్దుచరణాచారిధరారథవిరాజితః ॥ ౬౬॥

 

త్రయ్యన్తప్రగ్రహోదారచారుఘణ్టారవోజ్జ్వలః ।

ఉత్తానపర్వలోమాఢ్యో లీలావిజితమన్మథః ॥ ౬౭॥

 

జాతుప్రపన్నజనతాజీవనోపాయనోత్సుకః ।

సంసారార్ణవనిర్మగ్నసముద్ధరణపణ్డితః ॥ ౬౮॥

 

మదద్విరదధిక్కారిగతిమఞ్జులవైభవః ।

మత్తకోకిలమాధుర్యరసనిర్భరగీర్గణః ॥ ౬౯॥

 

కైవల్యోదధికల్లోలలీలాతాణ్డవపణ్డితః ।

విష్ణుర్జిష్ణుర్వాసుదేవః ప్రభవిష్ణుః పురాతనః ॥ ౭౦॥

 

వర్ధిష్ణుర్వరదో వైద్యో హరిర్నారాయణోఽచ్యుతః ।

అజ్ఞానవనదావాగ్నిః ప్రజ్ఞాప్రాసాదభూపతిః ॥ ౭౧॥

 

సర్పభూషితసర్వాఙ్గః కర్పూరోజ్జ్వలితాకృతిః ।

అనాదిమధ్యనిధనో గిరీశో గిరిజాపతిః ॥ ౭౨॥

 

వీతరాగో వినీతాత్మా తపస్వీ భూతభావనః ।

దేవాసురగురుధ్యేయో దేవాసురనమస్కృతః ॥ ౭౩॥

 

దేవాదిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః ।

సర్వదేవమయోఽచిన్త్యో దేవాత్మా చాత్మసమ్భవః ॥ ౭౪॥

 

నిర్లేపో నిష్ప్రపఞ్చాత్మా నిర్విఘ్నో విఘ్ననాశకః ।

ఏకజ్యోతిర్నిరాతఙ్కో వ్యాప్తమూర్తిరనాకులః ॥ ౭౫॥

 

నిరవద్యపదోపాధిర్విద్యారాశిరనుత్తమః ।

నిత్యానన్దః సురాధ్యక్షో నిఃసఙ్కల్పో నిరఞ్జనః ॥ ౭౬॥

 

నిష్కలఙ్కో నిరాకారో నిష్ప్రపఞ్చో నిరామయః ।

విద్యాధరో వియత్కేశో మార్కణ్డేయవరప్రదః ॥ ౭౭॥

 

భైరవో భైరవీనాథః కామదః కమలాసనః ।

వేదవేద్యః సురానన్దో లసజ్జ్యోతిః ప్రభాకరః ॥ ౭౮॥

 

చూడామణిః సురాధీశో యజ్ఞగేయో హరిప్రియః ।

నిర్లేపో నీతిమాన్ సూత్రీ శ్రీహాలాహలసున్దరః ॥  ౭౯॥

 

ధర్మదక్షో మహారాజఃకిరీటీ వన్దితో గుహః ।

మాధవో యామినీనాథః శమ్బరః శబరీప్రియః ॥ ౮౦॥

 

సఙ్గీతవేత్తా లోకజ్ఞః శాన్తః కలశసమ్భవః ।

బ్రహ్మణ్యో వరదో నిత్యః శూలీ గురువరో హరః ॥ ౮౧॥

 

మార్తాణ్డః పుణ్డరీకాక్షో లోకనాయకవిక్రమః ।

ముకున్దార్చ్యో వైద్యనాథః పురన్దరవరప్రదః ॥ ౮౨॥

 

భాషావిహీనో భాషాజ్ఞో విఘ్నేశో విఘ్ననాశనః ।

కిన్నరేశో బృహద్భానుః శ్రీనివాసః కపాలభృత్ ॥ ౮౩॥

 

విజయో భూతభావజ్ఞో భీమసేనో దివాకరః ।

బిల్వప్రియో వసిష్ఠేశః సర్వమార్గప్రవర్తకః ॥ ౮౪॥

 

ఓషధీశో వామదేవో గోవిన్దో నీలలోహితః ।

షడర్ధనయనః శ్రీమన్మహాదేవో వృషధ్వజః ॥ ౮౫॥

 

కర్పూరదీపికాలోలః కర్పూరరసచర్చితః ।

అవ్యాజకరుణామూర్తిస్త్యాగరాజః క్షపాకరః ॥ ౮౬॥

 

ఆశ్చర్యవిగ్రహః సూక్ష్మః సిద్ధేశః స్వర్ణభైరవః ।

దేవరాజః కృపాసిన్ధురద్వయోఽమితవిక్రమః ॥ ౮౭॥

 

నిర్భేదో నిత్యసత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్ ।

నిరపాయో నిరాసఙ్గో నిఃశబ్దో నిరుపాధికః ॥ ౮౮॥

 

భవః సర్వేశ్వరః స్వామీ భవభీతివిభఞ్జనః ।

దారిద్ర్యతృణకూటాగ్నిర్దారితాసురసన్తతిః ॥ ౮౯॥

 

ముక్తిదో ముదితోఽకుబ్జో ధార్మికో భక్తవత్సలః ।

అభ్యాసాతిశయజ్ఞేయస్చన్ద్రమౌలిః కలాధరః ॥ ౯౦॥

 

మహాబలో మహావీర్యో విభుః శ్రీశః శుభప్రదః ।

సిద్ధః పురాణపురుషో రణమణ్డలభైరవః ॥ ౯౧॥

 

సద్యోజాతో వటారణ్యవాసీ పురుషవల్లభః ।

హరికేశో మహాత్రాతా నీలగ్రీవస్సుమఙ్గలః ॥ ౯౨॥

 

హిరణ్యబాహుస్తీక్ష్ణాంశుః కామేశః సోమవిగ్రహః ।

సర్వాత్మా సర్వకర్తా చ తాణ్డవో ముణ్డమాలికః ॥ ౯౩॥

 

అగ్రగణ్యః సుగమ్భీరో దేశికో వైదికోత్తమః ।

ప్రసన్నదేవో వాగీశశ్చిన్తాతిమిరభాస్కరః ॥ ౯౪॥

 

గౌరీపతిస్తుఙ్గమౌలిర్మఖరాజో మహాకవిః ।

శ్రీధరస్సర్వసిద్ధేశో విశ్వనాథో దయానిధిః ॥ ౯౫॥

 

అన్తర్ముఖో బహిర్దృష్టిః సిద్ధవేషమనోహరః ।

కృత్తివాసాః కృపాసిన్ధుర్మన్త్రసిద్ధో మతిప్రదః ॥ ౯౬॥

 

మహోత్కృష్టః పుణ్యకరో జగత్సాక్షీ సదాశివః ।

మహాక్రతుర్మహాయజ్వా విశ్వకర్మా తపోనిధిః ॥ ౯౭॥

 

ఛన్దోమయో మహాజ్ఞానీ సర్వజ్ఞో దేవవన్దితః ।

సార్వభౌమస్సదానన్దః కరుణామృతవారిధిః ॥ ౯౮॥

 

కాలకాలః కలిధ్వంసీ జరామరణనాశకః ।

శితికణ్ఠశ్చిదానన్దో యోగినీగణసేవితః ॥ ౯౯॥

 

చణ్డీఈశః శుకసంవేద్యః పుణ్యశ్లోకో దివస్పతిః ।

స్థాయీ సకలతత్త్వాత్మా సదాసేవకవర్ధనః ॥ ౧౦౦॥

 

రోహితాశ్వః క్షమారూపీ తప్తచామీకరప్రభః ।

త్రియమ్బకో వరరుచిర్దేవదేవశ్చతుర్భుజః ॥ ౧౦౧।

విశ్వమ్భరో విచిత్రాఙ్గో విధాతా పురశాసనః ।

సుబ్రహ్మణ్యో జగత్స్వామీ రోహితాక్షః శివోత్తమః ॥ ౧౦౨॥

 

నక్షత్రమాలాభరణో మఘవాన్ అఘనాసనః ।

విధికర్తా విధానజ్ఞః ప్రధానపురుషేశ్వరః ॥ ౧౦౩॥

 

చిన్తామణిః సురగురుర్ధ్యేయో నీరాజనప్రియః ।

గోవిన్దో రాజరాజేశో బహుపుష్పార్చనప్రియః ॥ ౧౦౪॥।

 

సర్వానన్దో దయారూపీ శైలజాసుమనోహరః ।

సువిక్రమః సర్వగతో హేతుసాధనవర్జితః ॥ ౧౦౫॥

 

వృషాఙ్కో రమణీయాఙ్గః సదఙ్ఘ్రిః సామపారగః ।

మన్త్రాత్మా కోటికన్దర్పసౌన్దర్యరసవారిధిః ॥ ౧౦౬ ॥

 

యజ్ఞేశో యజ్ఞపురుషః సృష్టిస్థిత్యన్తకారణమ్ ।

పరహంసైకజిజ్ఞాస్యః స్వప్రకాశస్వరూపవాన్ ॥ ౧౦౭॥

 

మునిమృగ్యో దేవమృగ్యో మృగహస్తో మృగేశ్వరః ।

మృగేన్ద్రచర్మవసనో నరసింహనిపాతనః ॥ ౧౦౮॥

 

మునివన్ద్యో మునిశ్రేష్ఠో మునిబృన్దనిషేవితః ।

దుష్టమృత్యురదుష్టేహో మృత్యుహా మృత్యుపూజితః ॥ ౧౦౯॥

 

అవ్యక్తోఽమ్బుజజన్మాదికోటికోటిసుపూజితః ।

లిఙ్గమూర్తిరలిఙ్గాత్మా లిఙ్గాత్మా లిఙ్గవిగ్రహః ॥ ౧౧౦॥

 

యజుర్మూర్తిః సామమూర్తిరృఙ్మూర్తిర్మూర్తివర్జితః ।

విశ్వేశో గజచర్మైకచేలాఞ్చితకటీతటః ॥ ౧౧౧॥

 

పావనాన్తేవసద్యోగిజనసార్థసుధాకరః ।

అనన్తసోమసూర్యాగ్నిమణ్డలప్రతిమప్రభః ॥ ౧౧౨॥

 

చిన్తాశోకప్రశమనః సర్వవిద్యావిశారదః ।

భక్తవిజ్ఞాప్తిసన్ధాతా కర్తా గిరివరాకృతిః ॥ ౧౧౩॥

 

జ్ఞానప్రదో మనోవాసః క్షేమ్యో మోహవినాశనః ।

సురోత్తమశ్చిత్రభానుః సదావైభవతత్పరః ॥ ౧౧౪॥

 

సుహృదగ్రేసరః సిద్ధజ్ఞానముద్రో గణాధిపః ।

ఆగమశ్చర్మవసనో వాఞ్ఛితార్థఫలప్రదః ॥ ౧౧౫॥

 

అన్తర్హితోఽసమానశ్చ దేవసింహాసనాధిపః ।

వివాదహన్తా సర్వాత్మా కాలః కాలవివర్జితః ॥ ౧౧౬॥

 

విశ్వాతీతో విశ్వకర్తా విశ్వేశో విశ్వకారణమ్ ।

యోగిధ్యేయో యోగనిష్ఠో యోగాత్మా యోగవిత్తమః ॥ ౧౧౭॥

 

ఓఙ్కారరూపో భగవాన్ బిన్దునాదమయః శివః ।

చతుర్ముఖాదిసంస్తుత్యశ్చతుర్వర్గఫలప్రదః ॥ ౧౧౮॥

 

సహ్యాచలగుహావాసీ సాక్షాన్మోక్షరసామృతః ।

దక్షాధ్వరసముచ్ఛేత్తా పక్షపాతవివర్జితః ॥ ౧౧౯॥

 

ఓఙ్కారవాచకః శమ్భుః శఙ్కరః శశిశీతలః ।

పఙ్కజాసనసంసేవ్యః కిఙ్కరామరవత్సలః ॥ ౧౨౦॥

 

నతదౌర్భాగ్యతూలాగ్నిః కృతకౌతుకమఙ్గలః ।

త్రిలోకమోహనః శ్రీమత్త్రిపుణ్డ్రాఙ్కితమస్తకః ॥ ౧౨౧॥

 

క్రౌఞ్చారిజనకః శ్రీమద్గణనాథసుతాన్వితః ।

అద్భుతానన్తవరదోఽపరిచ్ఛినాత్మవైభవః ॥ ౧౨౨॥

 

ఇష్టాపూర్తప్రియః శర్వ ఏకవీరః ప్రియంవదః ।

ఊహాపోహవినిర్ముక్త ఓఙ్కారేశ్వరపూజితః ॥ ౧౨౩॥

 

రుద్రాక్షవక్షా రుద్రాక్షరూపో రుద్రాక్షపక్షకః ।

భుజగేన్ద్రలసత్కణ్ఠో భుజఙ్గాభరణప్రియః ॥ ౧౨౪॥

 

కల్యాణరూపః కల్యాణః కల్యాణగుణసంశ్రయః ।

సున్దరభ్రూః సునయనః సులలాటః సుకన్ధరః ॥ ౧౨౫॥

 

విద్వజ్జనాశ్రయో విద్వజ్జనస్తవ్యపరాక్రమః ।

వినీతవత్సలో నీతిస్వరూపో నీతిసంశ్రయః ॥ ౧౨౬॥

 

అతిరాగీ వీతరాగీ రాగహేతుర్విరాగవిత్ ।

రాగహా రాగశమనో రాగదో రాగిరాగవిత్ ॥ ౧౨౭॥

 

మనోన్మనో మనోరూపో బలప్రమథనో బలః ।

విద్యాకరో మహావిద్యో విద్యావిద్యావిశారదః ॥ ౧౨౮॥

 

వసన్తకృద్వసన్తాత్మా వసన్తేశో వసన్తదః ।

ప్రావృట్కృత్  ప్రావృడాకారః ప్రావృట్కాలప్రవర్తకః ॥ ౧౨౯॥

 

శరన్నాథో శరత్కాలనాశకః శరదాశ్రయః ।

కున్దమన్దారపుష్పౌఘలసద్వాయునిషేవితః ॥ ౧౩౦॥

 

దివ్యదేహప్రభాకూటసన్దీపితదిగన్తరః ।

దేవాసురగురుస్తవ్యో దేవాసురనమస్కృతః ॥ ౧౩౧॥

 

వామాఙ్గభాగవిలసచ్ఛ్యామలావీక్షణప్రియః ।

కీర్త్యాధారః కీర్తికరః కీర్తిహేతురహేతుకః ॥ ౧౩౨॥

 

శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణః ।

మహాప్రేతాసనాసీనో జితసర్వపితామహః ॥ ౧౩౩॥

 

ముక్తాదామపరీతాఙ్గో నానాగానవిశారదః ।

విష్ణుబ్రహ్మాదివన్ద్యాఙ్ఘ్రిర్నానాదేశైకనాయకః ॥ ౧౩౪॥

 

ధీరోదాత్తో మహాధీరో ధైర్యదో ధైర్యవర్ధకః ।

విజ్ఞానమయ ఆనన్దమయః ప్రాణమయోఽన్నదః ॥ ౧౩౫॥

 

భవాబ్ధితరణోపాయః కవిర్దుఃస్వప్ననాశనః ।

గౌరీవిలాససదనః పిశచానుచరావృతః ॥ ౧౩౬॥

 

దక్షిణాప్రేమసన్తుష్టో దారిద్ర్యబడవానలః ।

అద్భుతానన్తసఙ్గ్రామో డక్కావాదనతత్పరః ॥ ౧౩౭॥

 

ప్రాచ్యాత్మా దక్షిణాకారః ప్రతీచ్యాత్మోత్తరాకృతిః ।

ఊర్ధ్వాద్యన్యదిగాకారో మర్మజ్ఞః సర్వశిక్షకః ॥ ౧౩౮॥

 

యుగావహో యుగాధీశో యుగాత్మా యుగనాయకః ।

జఙ్గమః స్థావరాకారః కైలాసశిఖరప్రియః ॥ ౧౩౯॥

 

హస్తరాజత్పుణ్డరీకః పుణ్డరీకనిభేక్షణః ।

లీలావిడమ్బితవపుర్భక్తమానసమణ్డితః ॥ ౧౪౦॥

 

బృన్దారకప్రియతమో బృన్దారకవరార్చితః ।

నానావిధానేకరత్నలసత్కుణ్డలమణ్డితః ॥ ౧౪౧॥

 

నిఃసీమమహిమా నిత్యలీలావిగ్రహరూపధృత్ ।

చన్దనద్రవదిగ్ధాఙ్గశ్చామ్పేయకుసుమార్చితః ॥ ౧౪౨॥

 

సమస్తభక్తసుఖదః పరమాణుర్మహాహ్రదః ।

అలౌకికో దుష్ప్రధర్షః కపిలః కాలకన్ధరః ॥ ౧౪౩॥

 

కర్పూరగౌరః కుశలః సత్యసన్ధో జితేన్ద్రియః ।

శాశ్వతైశ్వర్యవిభవః పోషకః సుసమాహితః ॥ ౧౪౪॥

 

మహర్షినాథితో బ్రహ్మయోనిః సర్వోత్తమోత్తమః ।

భూతిభారార్తిసంహర్తా షడూర్మిరహితో మృడః ॥ ౧౪౫॥

 

త్రివిష్టపేశ్వరః సర్వహృదయామ్బుజమధ్యగః ।

సహస్రదలపద్మస్థః సర్వవర్ణోపశోభితః ॥ ౧౪౬॥

 

పుణ్యమూర్తిః పుణ్యలభ్యః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ।

సూర్యమణ్డలమధ్యస్థశ్చన్ద్రమణ్డలమధ్యగః ॥ ౧౪౭॥

 

సద్భక్తధ్యాననిగలః శరణాగతపాలకః ।

శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః ॥ ౧౪౮॥

 

సర్వావయవసమ్పూర్ణః సర్వలక్షణలక్షితః ।

సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యః సర్వకారణకారణః ॥ ౧౪౯॥

 

అమోదో మోదజనకః సర్పరాజోత్తరీయకః ।

కపాలీ కోవిదః సిద్ధకాన్తిసంవలితాననః ॥ ౧౫౦॥

 

సర్వసద్గురుసంసేవ్యో దివ్యచన్దనచర్చితః ।

విలాసినీకృతోల్లాస ఇచ్ఛాశక్తినిషేవితః ॥ ౧౫౧॥

 

అనన్తానన్దసుఖదో నన్దనః శ్రీనికేతనః ।

అమృతాబ్ధికృతావాసో నిత్యక్లీబో నిరామయః ॥ ౧౫౨॥

 

అనపాయోఽనన్తదృష్టిరప్రమేయోఽజరోఽమరః ।

తమోమోహప్రతిహతిరప్రతర్క్యోఽమృతోఽక్షరః ॥ ౧౫౩॥

 

అమోఘబుద్ధిరాధార ఆధారాధేయవర్జితః ।

ఈషణాత్రయనిర్ముక్త ఇహాముత్రవివర్జితః ॥ ౧౫౪॥

 

ఋగ్యజుఃసామనయనో బుద్ధిసిద్ధిసమృద్ధిదః ।

ఔదార్యనిధిరాపూర్ణ ఐహికాముష్మికప్రదః ॥ ౧౫౫॥

 

శుద్ధసన్మాత్రసంవిద్ధీ-స్వరూపసుఖవిగ్రహః ।

దర్శనప్రథమాభాసో దృష్టిదృశ్యవివర్జితః ॥ ౧౫౬॥

 

అగ్రగణ్యోఽచిన్త్యరూపః కలికల్మషనాశనః ।

విమర్శరూపో విమలో నిత్యరూపో నిరాశ్రయః ॥ ౧౫౭॥

 

నిత్యశుద్ధో నిత్యబుద్ధః నిత్యముక్తోఽపరాకృతః ।

మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యో మహాప్రలయస<ంస్థితః ॥ ౧౫౮॥

 

మహాకైలాసనిలయః ప్రజ్ఞానఘనవిగ్రహః ।

శ్రీమాన్ వ్యాఘ్రపురావాసో భుక్తిముక్తిప్రదాయకః ॥ ౧౫౯॥

 

జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః ।

జపో జపపరో జప్యో విద్యాసింహాసనప్రభుః ॥ ౧౬౦॥

 

తత్త్వానాం ప్రకృతిస్తత్త్వం తత్త్వమ్పదనిరూపితః ।

దిక్కాలాద్యనవచ్ఛిన్నః సహజానన్దసాగరః ॥ ౧౬౧॥

 

ప్రకృతిః ప్రాకృతాతీతో విజ్ఞానైకరసాకృతిః ।

నిఃశఙ్కమతిదూరస్థశ్చైత్యచేతనచిన్తనః ॥ ౧౬౨॥

 

తారకానాం హృదన్తస్థస్తారకస్తారకాన్తకః ।

ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానీ ధ్యానవిభూషణః ॥ ౧౬౩॥

 

పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాత్మా పరం పదమ్ ।

పూర్ణానన్దః సదానన్దో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః ॥ ౧౬౪॥

 

ప్రమావిపర్యయాతీతః ప్రణతాజ్ఞాననాశకః ।

బాణార్చితాఙ్ఘ్రిర్బహుదో బాలకేలికుతూహలీ ॥ ౧౬౫॥

 

బ్రహ్మరూపీ బ్రహ్మపదం బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణప్రియః ।

భూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భూమధ్యధ్యానలక్షితః ॥ ౧౬౬॥

 

యశస్కరో రత్నగర్భో మహారాజ్యసుఖప్రదః ।

శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః ॥ ౧౬౭॥

 

శాస్తా శివాద్రినిలయః శరణ్యో యాజకప్రియః ।

సంసారవైద్యః సర్వజ్ఞః సభేషజవిభేషజః ॥ ౧౬౮॥

 

మనోవచోభిరగ్రాహ్యః పఞ్చకోశవిలక్షణః ।

అవస్థాత్రయనిర్ముక్తస్త్వవస్థాసాక్షితుర్యకః ॥  ౧౬౯॥

 

పఞ్చభూతాదిదూరస్థః ప్రత్యగేకరసోఽవ్యయః ।

షట్చక్రాన్తర్గతోల్లాసీ షడ్వికారవివర్జితః ॥ ౧౭౦॥

 

విజ్ఞానఘనసమ్పూర్ణో వీణావాదనతత్పరః ।

నీహారాకారగౌరాఙ్గో మహాలావణ్యవారిధిః ॥ ౧౭౧॥

 

పరాభిచారశమనః షడధ్వోపరిసంస్థితః ।

సుషుమ్నామార్గసఞ్చారీ బిసతన్తునిభాకృతిః ॥ ౧౭౨॥

 

పినాకీ లిఙ్గరూపశ్రీః మఙ్గలావయవోజ్జ్వలః ।

క్షేత్రాధిపః సుసంవేద్యః శ్రీప్రదో విభవప్రదః ॥ ౧౭౩॥

 

సర్వవశ్యకరః సర్వదోషహా పుత్రపౌత్రదః ।

తైలదీపప్రియస్తైలపక్వాన్నప్రీతమానసః ॥ ౧౭౪॥

 

తైలాభిషేకసన్తుష్టస్తిలభక్షణతత్పరః ।

ఆపాదకనికాముక్తాభూషాశతమనోహరః ॥ ౧౭౫॥

 

శాణోల్లీఢమణిశ్రేణీరమ్యాఙ్ఘ్రినఖమణ్డలః ।

మణిమఞ్జీరకిరణకిఞ్జల్కితపదామ్బుజః ॥ ౧౭౬॥

 

అపస్మారోపరిన్యస్తసవ్యపాదసరోరుహః ।

కన్దర్పతూణాభజఙ్ఘో గుల్ఫోదఞ్చితనూపురః ॥ ౧౭౭॥

 

కరిహస్తోపమేయోరురాదర్శోజ్జ్వలజానుభృత్ ।

విశఙ్కటకటిన్యస్తవాచాలమణిమేఖలః ॥ ౧౭౮॥

 

ఆవర్తనాభిరోమాలివలిమత్పల్లవోదరః ।

ముక్తాహారలసత్తుఙ్గవిపులోరస్కరఞ్జితః ॥ ౧౭౯॥

 

వీరాసనసమాసీనో వీణాపుస్తోల్లసత్కరః ।

అక్షమాలాలసత్పాణిశ్చిన్ముద్రితకరామ్బుజః ॥ ౧౮౦॥

 

మాణిక్యకఙ్కణోల్లాసికరామ్బుజవిరాజితః ।

అనర్ఘరత్నగ్రైవేయవిలసత్కమ్బుకన్ధరః ॥ ౧౮౧॥

 

అనాకలితసాదృశ్యచిబుకశ్రీవిరాజితః ।

ముగ్ధస్మితపరీపాకప్రకాశితరదాఙ్కురః ॥ ౧౮౨॥

 

చారుచామ్పేయపుష్పాభనాసికాపుటరఞ్జితః ।

వరవజ్రశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః ॥ ౧౮౩॥

 

కర్ణద్వయోల్లసద్దివ్యమణికుణ్డలమణ్డిత్తః ।

కరుణాలహరీపూర్ణకర్ణాన్తాయతలోచనః ॥ ౧౮౪॥

 

అర్ధచన్ద్రాభనిటిలపాటీరతిలకోజ్జ్వలః ।

చారుచామీకరాకారజటాచర్చితచన్దనః ।

కైలాసశిఖరస్ఫర్ధికమనీయనిజాకృతిః ॥ ౧౮౫॥

 

శ్రీ దక్షిణామూర్తిసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Related Posts

Dakshinamurthy Stotram in Telugu | దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము

 

Dakshinamurthy ashtakam

Dakshinamurthy Stotram | Sri Dakshinamurthy Stotram With Lyrics

Dakshinamurthy Varnamala Stotram

Sri Dakshinamurthy Stotram 2 in English

Dakshinamurthy Varnamala Stotram | దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రం

Sri Dakshinamurthy Stotram 2 | శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం 2

దక్షిణామూర్త్యష్టకం – Dakshinamurthy ashtakam

Dakshinamurthy Stotram | దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here