Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram | శ్రీ మృత్యుంజయ మానసిక పూజా స్తోత్రం

0
802

Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram Lyrics in Telugu

Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram Lyrics in Telugu

కైలాసే కమనీయరత్నఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం
కర్పూరస్ఫటికేందుసుందరతనుం కాత్యాయనీసేవితమ్ |
గంగాతుంగతరంగరంజితజటాభారం కృపాసాగరం
కణ్ఠాలంకృతశేషభూషణమముం మృత్యుంజయం భావయే || ౧ ||

ఆగత్య మృత్యుంజయ చంద్రమౌళే వ్యాఘ్రాజినాలంకృత శూలపాణే |
స్వభక్తసంరక్షణకామధేనో ప్రసీద విశ్వేశ్వర పార్వతీశ || ౨ ||

భాస్వన్మౌక్తికతోరణే మరకతస్తంభాయుధాలంకృతే
సౌధే ధూపసువాసితే మణిమయే మాణిక్యదీపాంచితే |
బ్రహ్మేంద్రామరయోగిపుంగవగణైర్యుక్తే చ కల్పద్రుమైః
శ్రీమృత్యుంజయ సుస్థిరో భవ విభో మాణిక్యసింహాసనే || ౩ ||

మందారమల్లీకరవీరమాధవీపున్నాగనీలోత్పలచమ్పకాన్వితైః |
కర్పూరపాటీరసువాసితైర్జలైరాధత్స్వ మృత్యుంజయ పాద్యముత్తమమ్ || ౪ ||

సుగంధపుష్పప్రకరైః సువాసితైర్వియన్నదీశీతలవారిభిః శుభైః |
త్రిలోకనాథార్తిహరార్ఘ్యమాదరాద్గృహాణ మృత్యుంజయ సర్వవందిత || ౫ ||

హిమాంబువాసితైస్తోయైః శీతలైరతిపావనైః |
మృత్యుంజయ మహాదేవ శుద్ధాచమనమాచర || ౬ ||

గుడదధిసహితం మధుప్రకీర్ణం సుఘృతసమన్వితధేనుదుగ్ధయుక్తమ్ |
శుభకర మధుపర్కమాహర త్వం త్రినయన మృత్యుహర త్రిలోకవంద్య || ౭ ||

పంచాస్త్ర శాంత పంచాస్య పంచపాతకసంహర |
పంచామృతస్నానమిదం కురు మృత్యుంజయ ప్రభో || ౮ ||

జగత్త్రయీఖ్యాత సమస్తతీర్థసమాహృతైః కల్మషహారిభిశ్చ |
స్నానం సుతోయైః సముదాచర త్వం మృత్యుంజయానంతగుణాభిరామ || ౯ ||

ఆనీతేనాతిశుభ్రేణ కౌశేయేనామరద్రుమాత్ |
మార్జయామి జటాభారం శివ మృత్యుంజయ ప్రభో || ౧౦ ||

నానాహేమవిచిత్రాణి చీరచీనాంబరాణి చ |
వివిధాని చ దివ్యాని మృత్యుంజయ సుధారయ || ౧౧ ||

విశుద్ధముక్తాఫలజాలరమ్యం మనోహరం కాంచనహేమసూత్రమ్ |
యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రమాధత్స్వ మృత్యుంజయ భక్తిగమ్య || ౧౨ ||

శ్రీగంధం ఘనసారకుంకుమయుతం కస్తూరికాపూరితం
కాలేయేన హిమాంబునా విరచితం మందారసంవాసితమ్ |
దివ్యం దేవమనోహరం మణిమయే పాత్రే సమారోపితం
సర్వాంగేషు విలేపయామి సతతం మృత్యుంజయ శ్రీవిభో || ౧౩ ||

అక్షతైర్ధవలైర్దివ్యైః సమ్యక్తిలసమన్వితైః |
మృత్యుంజయ మహాదేవ పూజయామి వృషధ్వజ || ౧౪ ||

చమ్పకపంకజకురవకకుందైః కరవీరమల్లికాకుసుమైః |
విస్తారయ నిజమకుటం మృత్యుంజయ పుండరీకనయనాప్త || ౧౫ ||

మాణిక్యపాదుకాద్వంద్వే మౌనిహృత్పద్మమందిరే |
పాదౌ సత్పద్మసదృశౌ మృత్యుంజయ నివేశయ || ౧౬ ||

మాణిక్యకేయూరకిరీటహారైః కాంచీమణిస్థాపితకుండలైశ్చ |
మంజీరముఖ్యాభరణైర్మనోజ్ఞైరంగాని మృత్యుంజయ భూషయామి || ౧౭ ||

గజవదనస్కందధృతేనాతిస్వచ్ఛేన చామరయుగేన |
గలదలకాననపద్మం మృత్యుంజయ భావయామి హృత్పద్మే || ౧౮ ||

ముక్తాతపత్రం శశికోటిశుభ్రం శుభప్రదం కాంచనదండయుక్తమ్ |
మాణిక్యసంస్థాపితహేమకుంభం సురేశ మృత్యుంజయ తేఽర్పయామి || ౧౯ ||

మణిముకురే నిష్పటలే త్రిజగద్గాఢాంధకారసప్తాశ్వే |
కందర్పకోటిసదృశం మృత్యుంజయ పశ్య వదనమాత్మీయమ్ || ౨౦ ||

కర్పూరచూర్ణం కపిలాజ్యపూతం దాస్యామి కాలేయసమాన్వితైశ్చ |
సముద్భవం పావనగంధధూపితం మృత్యుంజయాంగం పరికల్పయామి || ౨౧ ||

వర్తిత్రయోపేతమఖండదీప్త్యా తమోహరం బాహ్యమథాంతరం చ |
సాజ్యం సమస్తామరవర్గహృద్యం సురేశ మృత్యుంజయ వంశదీపమ్ || ౨౨ ||

రాజాన్నం మధురాన్వితం చ మృదులం మాణిక్యపాత్రే స్థితం
హింగూజీరకసన్మరీచిమిలితైః శాకైరనేకైః శుభైః |
శాకం సమ్యగపూపసూపసహితం సద్యోఘృతేనాప్లుతం
శ్రీమృత్యుంజయ పార్వతీప్రియ విభో సాపోశనం భుజ్యతామ్ || ౨౩ ||

కూష్మాండవార్తాకపటోలికానాం ఫలాని రమ్యాణి చ కారవల్ల్యా |
సుపాకయుక్తాని ససౌరభాణి శ్రీకంఠ మృత్యుంజయ భక్షయేశ || ౨౪ ||

శీతలం మధురం స్వచ్ఛం పావనం వాసితం లఘు |
మధ్యే స్వీకురు పానీయం శివ మృత్యుంజయ ప్రభో || ౨౫ ||

శర్కరామిలితం స్నిగ్ధం దుగ్ధాన్నం గోఘృతాన్వితమ్ |
కదలీఫలసంమిశ్రం భుజ్యతాం మృత్యుసంహర || ౨౬ ||

కేవలమతిమాధుర్యం దుగ్ధైః స్నిగ్ధైశ్చ శర్కరామిలితైః |
ఏలామరీచమిలితం మృత్యుంజయ దేవ భుంక్ష్వ పరమాన్నమ్ || ౨౭ ||

రంభాచూతకపిత్థకణ్ఠకఫలైర్ద్రాక్షారసాస్వాదుమ-
త్ఖర్జూరైర్మధురేక్షుఖండశకలైః సన్నారికేలాంబుభిః |
కర్పూరేణ సువాసితైర్గుడజలైర్మాధుర్యయుక్తైర్విభో
శ్రీమృత్యుంజయ పూరయ త్రిభువనాధారం విశాలోదరమ్ || ౨౮ ||

మనోజ్ఞరంభావనఖండఖండితాన్రుచిప్రదాన్సర్షపజీరకాంశ్చ |
ససౌరభాన్సైంధవసేవితాంశ్చ గృహాణ మృత్యుంజయ లోకవంద్య || ౨౯ ||

హింగూజీరకసహితం విమలామలకం కపిత్థమతిమధురమ్ |
బిసఖండాం‍ల్లవణయుతాన్మృత్యుంజయ తేఽర్పయామి జగదీశ || ౩౦ ||

ఏలాశుంఠీసహీతం దధ్యన్నం చారుహేమపాత్రస్థమ్ |
అమృతప్రతినిధిమాఢ్యం మృత్యుంజయ భుజ్యతాం త్రిలోకేశ || ౩౧ ||

జంబీరనీరాంచితశృంగబేరం మనోహరానమ్లశలాటుఖండాన్ |
మృదూపదంశాన్సహసోపభుంక్ష్వ మృత్యుంజయ శ్రీకరుణాసముద్ర || ౩౨ ||

నాగరరామఠయుక్తం సులలితజంబీరనీరసంపూర్ణమ్ |
మథితం సైంధవసహితం పిబ హర మృత్యుంజయ క్రతుధ్వంసిన్ || ౩౩ ||

మందారహేమాంబుజగంధయుక్తైర్మందాకినీనిర్మలపుణ్యతోయైః |
గృహాణ మృత్యుంజయ పూర్ణకామ శ్రీమత్పరాపోశనమభ్రకేశ || ౩౪ ||

గగనధునీవిమలజలైర్మృత్యుంజయ పద్మరాగపాత్రగతైః |
మృగమదచందనపూర్ణం ప్రక్షాలయ చారు హస్తపదయుగ్మమ్ || ౩౫ ||

పుంనాగమల్లికాకుందవాసితైర్జాహ్నవీజలైః |
మృత్యుంజయ మహాదేవ పునరాచమనం కురు || ౩౬ ||

మౌక్తికచూర్ణసమేతైర్మృగమదఘనసారవాసితైః పూగైః |
పర్ణైః స్వర్ణసమానైర్మృత్యుంజయ తేఽర్పయామి తాంబూలమ్ || ౩౭ ||

నీరాజనం నిర్మలదీప్తిమద్భిర్దీపాంకురైరుజ్జ్వలముచ్ఛ్రితైశ్చ |
ఘణ్టానినాదేన సమర్పయామి మృత్యుంజయాయ త్రిపురాంతకాయ || ౩౮ ||

విరించిముఖ్యామరబృందవందితే సరోజమత్స్యాంకితచక్రచిహ్నితే |
దదామి మృత్యుంజయ పాదపంకజే ఫణీంద్రభూషే పునరర్ఘ్యమీశ్వర || ౩౯ ||

పుంనాగనీలోత్పలకుందజాజీ మందారమల్లీకరవీరపంకజైః |
పుష్పాంజలిం బిల్వదలైస్తులస్యా మృత్యుంజయాంఘ్రౌ వినివేశయామి || ౪౦ ||

పదే పదే సర్వతమోనికృంతనం పదే పదే సర్వశుభప్రదాయకమ్ |
ప్రదక్షిణం భక్తియుతేన చేతసా కరోమి మృత్యుంజయ రక్ష రక్ష మామ్ || ౪౧ ||

నమో గౌరీశాయ స్ఫటికధవళాంగాయ చ నమో
నమో లోకేశాయ స్తుతవిబుధలోకాయ చ నమః |
నమః శ్రీకంఠాయ క్షపితపురదైత్యాయ చ నమో
నమః ఫాలాక్షాయ స్మరమదవినాశాయ చ నమః || ౪౨ ||

సంసారే జనితాపరోగసహితే తాపత్రయాక్రందితే
నిత్యం పుత్రకలత్రవిత్తవిలసత్పాశైర్నిబద్ధం దృఢమ్ |
గర్వాంధం బహుపాపవర్గసహితం కారుణ్యదృష్ట్యా విభో
శ్రీమృత్యుంజయ పార్వతీప్రియ సదా మాం పాహి సర్వేశ్వర || ౪౩ ||

సౌధే రత్నమయే నవోత్పలదలాకీర్ణే చ తల్పాంతరే
కౌశేయేన మనోహరేణ ధవలేనాచ్ఛాదితే సర్వశః |
కర్పూరాంచితదీపదీప్తిమిలితే రమ్యోపధానద్వయే
పార్వత్యాః కరపద్మలాలితపదం మృత్యుంజయం భావయే || ౪౪ ||

చతుశ్చత్వారింశద్విలసదుపచారైరభిమతై-
ర్మనః పద్మే భక్త్యా బహిరపి చ పూజాం శుభకరీమ్ |
కరోతి ప్రత్యూషే నిశి దివసమధ్యేఽపి చ పుమా-
న్ప్రయాతి శ్రీమృత్యుంజయపదమనేకాద్భుతపదమ్ || ౪౫ ||

ప్రాతర్లింగముమాపతేరహరహః సందర్శనాత్స్వర్గదం
మధ్యాహ్నే హయమేధతుల్యఫలదం సాయంతనే మోక్షదమ్ |
భానోరస్తమయే ప్రదోషసమయే పంచాక్షరారాధనం
తత్కాలత్రయతుల్యమిష్టఫలదం సద్యోఽనవద్యం దృఢమ్ || ౪౬ ||

Download PDF here Mrutyunjaya manasika puja stotram – శ్రీ మృత్యుంజయ మానసిక పూజా స్తోత్రం

Lord Shiva Related Posts

శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri siva Ashtottara Satanamavali

Sri Siva Sahasranama Stotram Uttara Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం ఉత్తర పీఠిక

Sri Siva Sahasranama Stotram Poorva Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వపీఠిక

శివానందలహరీ – Sivanandalahari

శివాష్టకం – Sivashtakam

శ్రీ శివ కవచం – Sri Siva Kavacham

Vedasara Shiva Stotram | వేదసార శివ స్తోత్రం

దారిద్ర్యదహన శివస్తోత్రం – Daridrya Dahana Siva stotram

శివునికి రుద్రాభిషేకం ఎందుకు చేస్తారు ? | Siva Rudrabhishekam In Telugu

శివరాత్రి ఉపవాసం ఏవిధంగా చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది..? | Benefits of Sivaratri Fasting in Telugu..?

శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ – Sri Shiva Shodasopachara Puja Vidhanam

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Shiva Ashtottara satanamavali

Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram | శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

Shiva Shadakshara Stotram | శివషడక్షర స్తోత్రం

శివమంగళాష్టకం – Shiva mangalashtakam

Shiva Manasa Puja Stotram | శివ మానస పూజ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here