నారాయణ స్తోత్రం – Narayana Stotram | Srimannarayana Stotram

0
885

నారాయణ స్తోత్రం - Narayana Stotram | Srimannarayana Stotram

Narayana Stotram Lyrics in Telugu

త్రిభువనభవనాభిరామకోశం సకలకళంకహరం పరం ప్రకాశమ్ |
అశరణశరణం శరణ్యమీశం హరిమజమచ్యుతమీశ్వరం ప్రపద్యే || ౧ ||

కువలయదలనీలసంనికాశం శరదమలామ్బరకోటరోపమానమ్ |
భ్రమరతిమిరకజ్జలాఞ్జనాభం సరసిజచక్రగదాధరం ప్రపద్యే || ౨ ||

విమలమలికలాపకోమలాఙ్గం సితజలపఙ్కజకుడ్మలాభశఙ్ఖమ్
శ్రుతిరణితవిరఞ్చిచఞ్చరీకం స్వహృదయపద్మదలాశ్రయం ప్రపద్యే || ౩ ||

సితనఖగణతారకావికీర్ణం స్మితధవలాననపీవరేన్దుబిమ్బమ్
హృదయమణిమరీచిజాలగఙ్గం హరిశరదమ్బరమాతతం ప్రపద్యే || ౪ ||

అవిరలకృతసృష్టిసర్వలీనం సతతమజాతమవర్థనం విశాలమ్
గుణశతజరఠాభిజాతదేహం తరుదలశాయిన మర్భకం ప్రపద్యే || ౫ ||

నవవికసితపద్మరేణుగౌరం స్ఫుటకమలావపుషా విభూషితాఙ్గమ్
దినశమసమయారుణాఙ్గరాగం కనకనిభామ్బరసున్దరం ప్రపద్యే || ౬ ||

దితిసుతనలినీతుషారపాతం సురనలినీసతతోదితార్కబిమ్బమ్
కమలజనలినీజలావపూరం హృది నలినీనిలయం విభుం ప్రపద్యే || ౭ ||

త్రిభువననలినీసితారవిన్దం తిమిరసమానవిమోహదీపమగ్ర్యమ్
స్ఫుటతరమజడం చిదాత్మతత్త్వం జగదఖిలార్తిహరం హరిం ప్రపద్యే || ౮ ||

Download PDF here Narayana stotram – నారాయణస్తోత్రం

Lord Narayana Related Posts

Narayana Stotram by Shankaracharya

Narayana Stotram | Srimannarayana Stotram

Sri Narayana Hrudaya Stotram | Sri Lakshmi Narayana Hrudaya Stotram

Sri Narayana Kavacham

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ షోడశోపచార పూజ – Sri Narayana Shodasopachara pooja

నారాయణ సూక్తం – Narayana Suktam

శ్రీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రం – Sri Narayana Hrudaya Stotram

శ్రీమన్నారాయణాష్టాక్షరీ స్తుతి – Narayana ashtakshari stuti

నారాయణస్తోత్రం – Narayana stotram

శ్రీ నారాయణ కవచం – Sri Narayana Kavacham

నారాయణ స్తోత్రం – Narayana stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here