నారాయణ స్తోత్రం – Narayana Stotram | Srimannarayana Stotram

Narayana Stotram Lyrics in Telugu త్రిభువనభవనాభిరామకోశం సకలకళంకహరం పరం ప్రకాశమ్ | అశరణశరణం శరణ్యమీశం హరిమజమచ్యుతమీశ్వరం ప్రపద్యే || ౧ || కువలయదలనీలసంనికాశం శరదమలామ్బరకోటరోపమానమ్ | భ్రమరతిమిరకజ్జలాఞ్జనాభం సరసిజచక్రగదాధరం ప్రపద్యే || ౨ || విమలమలికలాపకోమలాఙ్గం సితజలపఙ్కజకుడ్మలాభశఙ్ఖమ్ శ్రుతిరణితవిరఞ్చిచఞ్చరీకం స్వహృదయపద్మదలాశ్రయం ప్రపద్యే || ౩ || సితనఖగణతారకావికీర్ణం స్మితధవలాననపీవరేన్దుబిమ్బమ్ హృదయమణిమరీచిజాలగఙ్గం హరిశరదమ్బరమాతతం ప్రపద్యే || ౪ || అవిరలకృతసృష్టిసర్వలీనం సతతమజాతమవర్థనం విశాలమ్ గుణశతజరఠాభిజాతదేహం తరుదలశాయిన మర్భకం ప్రపద్యే || ౫ || నవవికసితపద్మరేణుగౌరం స్ఫుటకమలావపుషా విభూషితాఙ్గమ్ … Continue reading నారాయణ స్తోత్రం – Narayana Stotram | Srimannarayana Stotram