నారాయణోపనిషత్ – Narayana upanishat

0
130

ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు |
సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ||
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ఓం అథ పురుషో హ వై నారాయణోఽకామయత ప్రజాః సృజేయేతి |
నారాయణాత్ప్రాణో జాయతే | మనః సర్వేన్ద్రియాణి చ |
ఖం వాయుర్జ్యోతిరాపః పృథివీ విశ్వస్య ధారిణీ |
నారాయణాద్-బ్రహ్మా జాయతే |
నారాయణాద్_రుద్రో జాయతే |
నారాయణాదిన్ద్రో జాయతే |
నారాయణాత్ప్రజాపతయః ప్రజాయన్తే |
నారాయణాద్ద్వాదశాదిత్యా రుద్రా వసవస్సర్వాణి
చ ఛన్దాగ్ంసి |
నారాయణాదేవ సముత్పద్యన్తే |
నారాయణే ప్రవర్తన్తే |
నారాయణే ప్రలీయన్తే ||

ఓం | అథ నిత్యో నారాయణః | బ్రహ్మా నారాయణః |
శివశ్చ నారాయణః | శక్రశ్చ నారాయణః |
ద్యావాపృథివ్యౌ చ నారాయణః | కాలశ్చ నారాయణః |
దిశశ్చ నారాయణః | ఊర్ధ్వశ్చ నారాయణః |
అధశ్చ నారాయణః | అన్తర్బహిశ్చ నారాయణః |
నారాయణ ఏవేదగ్ం సర్వమ్ |
యద్_భూతం యచ్చ భవ్యమ్ |
నిష్కలో నిరఞ్జనో నిర్వికల్పో నిరాఖ్యాతః శుద్ధో దేవ
ఏకో నారాయణః | న ద్వితీయోస్తి కశ్చిత్ |
య ఏవం వేద |
స విష్ణురేవ భవతి స విష్ణురేవ భవతి ||

ఓమిత్యగ్రే వ్యాహరేత్ | నమ ఇతి పశ్చాత్ |
నారాయణాయేత్యుపరిష్టాత్ |
ఓమిత్యేకాక్షరమ్ | నమ ఇతి ద్వే అక్షరే |
నారాయణాయేతి పఞ్చాక్షరాణి |
ఏతద్వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదమ్ |
యో హ వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదమధ్యేతి |
అనపబ్రవస్సర్వమాయురేతి |
విన్దతే ప్రాజాపత్యగ్ం రాయస్పోషం గౌపత్యమ్ |
తతోఽమృతత్వమశ్నుతే తతోఽమృతత్వమశ్నుత ఇతి |
య ఏవం వేద ||

ప్రత్యగానన్దం బ్రహ్మ పురుషం ప్రణవస్వరూపమ్ |
అకార ఉకార మకార ఇతి |
తానేకధా సమభరత్తదేతదోమితి |
యముక్త్వా ముచ్యతే యోగీ జన్మసంసారబన్ధనాత్ |
ఓం నమో నారాయణాయేతి మన్త్రోపాసకః |
వైకుణ్ఠభువనలోకం గమిష్యతి |
తదిదం పరం పుణ్డరీకం విజ్ఞానఘనమ్ |
తస్మాత్తదిదావన్మాత్రమ్ |
బ్రహ్మణ్యో దేవకీపుత్రో బ్రహ్మణ్యో మధుసూదనోమ్ |
సర్వభూతస్థమేకం నారాయణమ్ |
కారణరూపమకార పరబ్రహ్మోమ్ |
ఏతదథర్వ శిరోయోఽధీతే ప్రాతరధీయానో
రాత్రికృతం పాపం నాశయతి |
సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి | మాధ్యన్దినమాదిత్యాభిముఖోఽధీయానః
పఞ్చపాతకోపపాతకాత్ప్రముచ్యతే |
సర్వ వేద పారాయణ పుణ్యం లభతే |
నారాయణసాయుజ్యమవాప్నోతి నారాయణ సాయుజ్యమవాప్నోతి |
య ఏవం వేద | ఇత్యుపనిషత్ ||

ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు |
సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ||
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

Download PDF here Narayana upanishat – నారాయణోపనిషత్


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here