Sri Shiva Stuti (Narayanacharya Kritam) in Telugu | శ్రీ శివ స్తుతిః (నారాయణాచార్య కృతం)

Sri Shiva Stuti (Narayanacharya Kritam) Lyrics in Telugu శ్రీ శివ స్తుతిః (నారాయణాచార్య కృతం) స్ఫుటం స్ఫటికసప్రభం స్ఫుటితహారకశ్రీజటం శశాఙ్కదలశేఖరం కపిలఫుల్లనేత్రత్రయమ్ | తరక్షువరకృత్తిమద్భుజగభూషణం భూతిమ- త్కదా ను శితికణ్ఠ తే వపురవేక్షతే వీక్షణమ్ || ౧ || త్రిలోచన విలోచనే లసతి తే లలామాయితే స్మరో నియమఘస్మరో నియమినామభూద్భస్మసాత్ | స్వభక్తిలతయా వశీకృతపతీ సతీయం సతీ స్వభక్తవశతో భవానపి వశీ ప్రసీద ప్రభో || ౨ || మహేశ మహితోఽసి తత్పురుష పూరుషాగ్ర్యో … Continue reading Sri Shiva Stuti (Narayanacharya Kritam) in Telugu | శ్రీ శివ స్తుతిః (నారాయణాచార్య కృతం)