Narayaneeyam Dasakam 100 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం శతతమదశకం

0
228
Narayaneeyam Dasakam 100 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 100 Lyrics in Telugu With Meaning in PDF to Download

Narayaneeyam Dasakam 100 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం శతతమమదశకం

శతతమదశకమ్ (౧౦౦) – భగవతః కేశాదిపాదవర్ణనమ్ |

అగ్రే పశ్యామి తేజో నిబిడతరకలాయావలీలోభనీయం
పీయూషాప్లావితోఽహం తదను తదుదరే దివ్యకైశోరవేషమ్ |
తారుణ్యారంభరమ్యం పరమసుఖరసాస్వాదరోమాఞ్చితాఙ్గై-
రావీతం నారదాద్యైవిలసదుపనిషత్సున్దరీమణ్డలైశ్చ || ౧౦౦-౧ ||

నీలాభం కుఞ్చితాగ్రం ఘనమమలతరం సంయతం చారుభఙ్గ్యా
రత్నోత్తంసాభిరామం వలయితముదయచ్చన్ద్రకైః పిఞ్ఛజాలైః |
మన్దారస్రఙ్నివీతం తవ పృథుకబరీభారమాలోకయేఽహం
స్నిగ్ధశ్వేతోర్ధ్వపుణ్డ్రామపి చ సులలితాం ఫాలబాలేన్దువీథీమ్ || ౧౦౦-౨ ||

హృద్యం పూర్ణానుకమ్పార్ణవమృదులహరీచఞ్చలభ్రూవిలాసై-
రానీలస్నిగ్ధపక్ష్మావలిపరిలసితం నేత్రయుగ్మం విభో తే |
సాన్ద్రచ్ఛాయం విశాలారుణకమలదలాకారమాముగ్ధతారం
కారుణ్యాలోకలీలాశిశిరితభువనం క్షిప్యతాం మయ్యనాథే || ౧౦౦-౩ ||

ఉత్తుఙ్గోల్లాసినాసం హరిమణిముకురప్రోల్లసద్గణ్డపాలీ-
వ్యాలోలత్కర్ణపాశాఞ్చితమకరమణీకుణ్డలద్వన్ద్వదీప్రమ్ |
ఉన్మీలద్దన్తపఙ్క్తిస్ఫురదరుణతరచ్ఛాయబింబాధరాన్తః-
ప్రీతిప్రస్యన్దిమన్దస్మితమధురతరం వక్త్రముద్భాసతాం మే || ౧౦౦-౪ ||

బాహుద్వన్ద్వేన రత్నోజ్జ్వలవలయభృతా శోణపాణిప్రవాలే-
నోపాత్తాం వేణునాలీం ప్రసృతనఖమయూఖాఙ్గులీసఙ్గశారామ్ |
కృత్వా వక్త్రారవిన్ద్రే సుమధురవికసద్రాగముద్భావ్యమానైః
శబ్దబ్రహ్మామృతైస్త్వం శిశిరితభువనైస్సిఞ్చ మే కర్ణవీథీమ్ || ౧౦౦-౫ ||

ఉత్సర్పత్కౌస్తుభశ్రీతతిభిరరుణితం కోమలం కణ్ఠదేశం
వక్షః శ్రీవత్సరమ్యం తరలతరసముద్దీప్రహారప్రతానమ్ |
నానావర్ణప్రసూనావలికిసలయినీం వన్యమాలాం విలోల-
ల్లోలంబాం లంబమానామురసి తవ తథా భావయే రత్నమాలామ్ || ౧౦౦-౬ ||

అఙ్గే పఞ్చాఙ్గరాగైరతిశయవికసత్సౌరభాకృష్టలోకం
లీనానేకత్రిలోకీవితతిమపి కృశాం బిభ్రతం మధ్యవల్లీమ్ |
శక్రాశ్మన్యస్తతప్తోజ్వలకనకనిభం పీతచేలం దధానం
ధ్యాయామో దీప్తరశ్మిస్ఫుటమణిరశనాకిఙ్కిణీమణ్డితం త్వామ్ || ౧౦౦-౭ ||

ఊరూ చారూ తవోరూ ఘనమసృణరుచౌ చిత్తచోరౌ రమాయాః
విశ్వక్షోభం విశఙ్క్య ధ్రువమనిశముభౌ పీతచేలావృతాఙ్గౌ |
ఆనమ్రాణాం పురస్తాన్న్యసనధృతసమస్తార్థపాలీసముద్గ-
చ్ఛాయం జానుద్వయం చ క్రమపృథులమనోజ్ఞే చ జఙ్ఘే నిషేవే || ౧౦౦-౮ ||

మఞ్జీరం మఞ్జునాదైరివ పదభజనం శ్రేయ ఇత్యాలపన్తం
పాదాగ్రం భ్రాన్తిమజ్జత్ప్రణతజనమనోమన్దరోద్ధారకూర్మమ్ |
ఉత్తుఙ్గాతామ్రరాజన్నఖరహిమకరజ్యోత్స్నయా చాఽశ్రితానాం
సన్తాపధ్వాన్తహన్త్రీం తతిమనుకలయే మఙ్గలామఙ్గులీనామ్ || ౧౦౦-౯ ||

యోగీన్ద్రాణాం త్వదఙ్గేష్వధికసుమధురం ముక్తిభాజాం నివాసో
భక్తానాం కామవర్షద్యుతరుకిసలయం నాథ తే పాదమూలమ్ |
నిత్యం చిత్తస్థితం మే పవనపురపతే కృష్ణ కారుణ్యసిన్ధో
హృత్వా నిఃశేషతాపాన్ప్రదిశతు పరమానన్దసన్దోహలక్ష్మీమ్ || ౧౦౦-౧౦ ||

అజ్ఞాత్వా తే మహత్త్వం యదిహ నిగదితం విశ్వనాథ క్షమేథాః
స్తోత్రం చైతత్సహస్రోత్తరమధికతరం త్వత్ప్రసాదాయ భూయాత్ |
ద్వేధా నారాయణీయం శ్రుతిషు చ జనుషా స్తుత్యతావర్ణనేన
స్ఫీతం లీలావతారైరిదమిహ కురుతామాయురారోగ్యసౌఖ్యమ్ || ౧౦౦-౧౧ ||

ఇతి మేల్పత్తూర్ శ్రీనారాయణభట్టతిరివర్యవిరచితం నారాయణీయం స్తోత్రం సమాప్తమ్ ||

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 99 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం నవనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 98 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 97 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 96 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షణ్ణవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 95 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 94 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుర్నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 93 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 92 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 91 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 90 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం నవతితమదశకం