Narayaneeyam Dasakam 35 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచత్రింశదశకం

0
35
Narayaneeyam Dasakam 35 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 35 Lyrics With Meaning in Telugu PDF?

Narayaneeyam Dasakam 35 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం పంచత్రింశదశకం

పఞ్చత్రింశదశకమ్ (౩౫) – శ్రీరామావతారమ్-౨ (Srirama Avatar 2)

నీతస్సుగ్రీవమైత్రీం తదను హనుమతా దున్దుభేః కాయముచ్చైః
క్షిప్త్వాఙ్గుష్ఠేన భూయో లులువిథ యుగపత్పత్రిణా సప్త సాలాన్ |
హత్వా సుగ్రీవఘాతోద్యతమతులబలం వాలినం వ్యాజవృత్త్యా
వర్షావేలామనైషీర్విరహతరలితస్త్వం మతఙ్గాశ్రమాన్తే || ౩౫-౧ ||

సుగ్రీవేణానుజోక్త్యా సభయమభియతా వ్యూహితాం వాహినీం తా-
మృక్షాణాం వీక్ష్య దిక్షు ద్రుతమథ దయితామార్గణాయావనమ్రామ్ |
సన్దేశం చాఙ్గులీయం పవనసుతకరే ప్రాదిశో మోదశాలీ
మార్గే మార్గే మమార్గే కపిభిరపి తదా త్వత్ప్రియా సప్రయాసైః || ౩౫-౨ ||

త్వద్వార్తాకర్ణనోద్యద్గరుదురుజవసమ్పాతిసమ్పాతివాక్య-
ప్రోత్తీర్ణార్ణోధిరన్తర్నగరి జనకజాం వీక్ష్య దత్త్వాఽఙ్గులీయమ్ |
ప్రక్షుద్యోద్యానమక్షక్షపణచణరణః సోఢబన్ధో దశాస్యం
దృష్ట్వా ప్లుష్ట్వా చ లఙ్కాం ఝటితి స హనుమాన్మౌలిరత్నం దదౌ తే || ౩౫-౩ ||

త్వం సుగ్రీవాఙ్గదాదిప్రబలకపిచమూచక్రవిక్రాన్తభూమీ-
చక్రోఽభిక్రమ్య పారేజలధి నిశిచరేన్ద్రానుజాశ్రీయమాణః |
తత్ప్రోక్తాం శత్రువార్తాం రహసి నిశమయన్ప్రార్థనాపార్థ్యరోష-
ప్రాస్తాగ్నేయాస్త్రతేజస్త్రసదుదధిగిరా లబ్ధవాన్మధ్యమార్గమ్ || ౩౫-౪ ||

కీశైరాశాన్తరోపాహృతగిరినికరైః సేతుమాధాప్య యాతో
యాతూన్యామర్ద్య దంష్ట్రానఖశిఖరిశిలాసాలశస్త్రైః స్వసైన్యైః |
వ్యాకుర్వన్సానుజస్త్వం సమరభువి పరం విక్రమం శక్రజేత్రా
వేగాన్నాగాస్త్రబద్ధః పతగపతిగరున్మారుతైర్మోచితోఽభూః || ౩౫-౫ ||

సౌమిత్రిస్త్వత్ర శక్తిప్రహృతిగలదసుర్వాతజానీతశైల-
ఘ్రాణాత్ప్రాణానుపేతో వ్యకృణుత కుసృతిశ్లాఘినం మేఘనాదమ్ |
మాయాక్షోభేషు వైభీషణవచనహృతస్తంభనః కుంభకర్ణం
సమ్ప్రాప్తం కమ్పితోర్వీతలమఖిలచమూభక్షిణం వ్యక్షిణోస్త్వమ్ || ౩౪-౬ ||

గృహ్ణన్ జంభారిసమ్ప్రేషితరథకవచౌ రావణేనాభియుధ్యన్
బ్రహ్మాస్త్రేణాస్య భిన్దన్ గలతతిమబలామగ్నిశుద్ధాం ప్రగృహ్ణన్ |
దేవశ్రేణీవరోజ్జీవితసమరమృతైరక్షతైః రృక్షసఙ్ఘై-
ర్లఙ్కాభర్త్రా చ సాకం నిజనగరమగాః సప్రియః పుష్పకేణ || ౩౫-౭ ||

ప్రీతో దివ్యాభిషేకైరయుతసమధికాన్వత్సరాన్పర్యరంసీ-
ర్మైథిల్యాం పాపవాచా శివ శివ కిల తాం గర్భిణీమభ్యహాసీః |
శత్రుఘ్నేనార్దయిత్వా లవణనిశిచరం ప్రార్దయః శూద్రపాశం
తావద్వాల్మీకిగేహే కృతవసతిరుపాసూత సీతా సుతౌ తే || ౩౫-౮ ||

వాల్మీకేస్త్వత్సుతోద్గాపితమధురకృతేరాజ్ఞయా యజ్ఞవాటే
సీతాం త్వయ్యాప్తుకామే క్షితిమవిశదసౌ త్వం చ కాలార్థితోఽభూః |
హేతోః సౌమిత్రిఘాతీ స్వయమథ సరయూమగ్ననిశ్శేషభృత్యైః
సాకం నాకం ప్రయాతో నిజపదమగమో దేవ వైకుణ్ఠమాద్యమ్ || ౩౫-౯ ||

సోఽయం మర్త్యావతారస్తవ ఖలు నియతం మర్త్యశిక్షార్థమేవం
విశ్లేషార్తిర్నిరాగస్త్యజనమపి భవేత్కామధర్మాతిసక్త్యా |
నో చేత్స్వాత్మానుభూతేః క్వను తవ మనసో విక్రియా చక్రపాణే
స త్వం సత్త్వైకమూర్తే పవనపురపతే వ్యాధును వ్యాధితాపాన్ || ౩౫-౧౦ ||

ఇతి పఞ్చత్రింశదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 36 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షట్త్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 34 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుస్త్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 33 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రయస్త్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 32 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వాత్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 31 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకత్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 30 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 29 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోనత్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 28 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టావింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 27 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తవింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 26 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షడ్వింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 25 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచవింశదశకం