Narayaneeyam Dasakam 36 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షట్త్రింశదశకం

0
26
Narayaneeyam Dasakam 36 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 36 Lyrics With Meaning in Telugu PDF?

Narayaneeyam Dasakam 36 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం షట్త్రింశదశకం

షట్త్రింశదశకమ్ (౩౬) – పరశురామావతారం (Parasuramavataram)

అత్రేః పుత్రతయా పురా త్వమనసూయాయాం హి దత్తాభిధో
జాతః శిష్యనిబన్ధతన్ద్రితమనాః స్వస్థశ్చరన్కాన్తయా |
దృష్టో భక్తతమేన హేహయమహీపాలేన తస్మై వరా-
నష్టైశ్వర్యముఖాన్ప్రదాయ దదిథ స్వేనైవ చాన్తే వధమ్ || ౩౬-౧ ||

సత్యం కర్తుమథార్జునస్య చ వరం తచ్ఛక్తిమాత్రానతం
బ్రహ్మద్వేషి తదాఖిలం నృపకులం హన్తుం చ భూమేర్భరమ్ |
సఞ్జాతో జమదగ్నితో భృగుకులే త్వం రేణుకాయాం హరే
రామో నామ తదాత్మజేష్వవరజః పిత్రోరధాః సమ్మదమ్ || ౩౬-౨ ||

లబ్ధామ్నాయగణశ్చతుర్దశవయా గన్ధర్వరాజే మనా-
గాసక్తాం కిల మాతరం ప్రతి పితుః క్రోధాకులస్యాజ్ఞయా |
తాతాజ్ఞాతిగసోదరైః సమమిమాం ఛిత్వాథ శాన్తాత్పితు-
స్తేషాం జీవనయోగమాపిథ వరం మాతా చ తేఽదాద్వరాన్ || ౩౬-౩ ||

పిత్రా మాతృముదే స్తవాహృతవియద్ధేనోర్నిజాదాశ్రమాత్
ప్రస్థాయాథ భృగోర్గిరా హిమగిరావారాధ్య గౌరీపతిమ్ |
లబ్ధ్వా తత్పరశుం తదుక్తదనుజచ్ఛేదీ మహాస్త్రాదికం
ప్రాప్తో మిత్రమథాకృతవ్రణమునిం ప్రాప్యాగమః స్వాశ్రమమ్ || ౩౬-౪ ||

ఆఖేటోపగతోఽర్జునః సురగవీసమ్ప్రాప్తసమ్పద్గణై-
స్త్వత్పిత్రా పరిపూజితః పురగతో దుర్మన్త్రివాచా పునః |
గాం క్రేతుం సచివం న్యయుఙ్క్త కుధియా తేనాపి రున్ధన్ముని-
ప్రాణక్షేపసరోషగోహతచమూచక్రేణ వత్సో హృతః || ౩౬-౫ ||

శుక్రోజ్జీవితతాతవాక్యచలితక్రోధోఽథ సఖ్యా సమం
విభ్రద్ధ్యాతమహోదరోపనిహితం చాపం కుఠారం శరాన్ |
ఆరూఢః సహవాహయన్తృకరథం మాహిష్మతీమావిశన్
వాగ్భిర్వత్సమదాశుషి క్షితిపతౌ సమ్ప్రాస్తుథాః సఙ్గరమ్ || ౩౬-౬ ||

పుత్రాణామయుతేన సప్తదశభిశ్చాక్షౌహిణీభిర్మహా-
సేనానీభిరనేకమిత్రనివహైర్వ్యాజృంభితాయోధనః |
సద్యస్త్వత్కకుఠారబాణవిదలన్నిశ్శేషసైన్యోత్కరో
భీతిప్రద్రుతనష్టశిష్టతనయస్త్వామాపతద్ధేహయః || ౩౬-౭ ||

లీలావారితనర్మదాజలవలల్లఙ్కేశగర్వాపహ-
శ్రీమద్బాహుసహస్రముక్తబహుశస్త్రాస్త్రం నిరున్ధన్నముమ్ |
చక్రే త్వయ్యథ వైష్ణవేఽపి విఫలే బుద్ధ్వా హరిం త్వాం ముదా
ధ్యాయన్తం ఛితసర్వదోషమవధీః సోఽగాత్పరం తే పదమ్ || ౩౬-౮ ||

భూయోఽమర్షితహేహయాత్మజగణైస్తాతే హతే రేణుకా-
మాఘ్నానాం హృదయం నిరీక్ష్య బహుశో ఘోరాం ప్రతిజ్ఞాం వహన్ |
ధ్యానానీతరథాయుధస్త్వమకృథా విప్రద్రుహః క్షత్రియాన్
దిక్చక్రేషు కుఠారయన్విశిఖయన్ నిఃక్షత్రియాం మేదినీమ్ || ౩౬-౯ ||

తాతోజ్జీవనకృన్నృపాలకకులం త్రిస్సప్తకృత్వో జయన్
సన్తర్ప్యాథ సమన్తపఞ్చకమహారక్తహృదౌఘే పితృన్ |
యజ్ఞే క్ష్మామపి కాశ్యపాదిషు దిశన్ సాల్వేన యుధ్యన్ పునః
కృష్ణోఽముం నిహనిష్యతీతి శమితో యుద్ధాత్ కుమారైర్భవాన్ || ౩౬-౧౦ ||

న్యస్యాస్త్రాణి మహేన్ద్రభూభృతి తపస్తన్వన్పునర్మజ్జితాం
గోకర్ణావధి సాగరేణ ధరణీం దృష్ట్వార్థితస్తాపసైః |
ధ్యాతేష్వాసధృతానలాస్త్రచకితం సిన్ధుం స్రువక్షేపణా-
దుత్సార్యోద్ధృతకేరలో భృగుపతే వాతేశ సంరక్ష మామ్ || ౩౬-౧౧ ||

ఇతి షట్త్రింశదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 37 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తత్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 35 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచత్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 34 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుస్త్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 33 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రయస్త్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 32 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వాత్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 31 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకత్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 30 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 29 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోనత్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 28 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టావింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 27 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తవింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 26 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షడ్వింశదశకం