Narayaneeyam Dasakam 45 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచత్వారింశదశకం

0
26
Narayaneeyam Dasakam 45 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 45 Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Narayaneeyam Dasakam 45 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం పంచత్వారింశదశకం

పఞ్చచత్వారింశదశకమ్ (౪౫)- శ్రీకృష్ణస్య బాలలీలాః

అయి సబల మురారే పాణిజానుప్రచారైః
కిమపి భవనభాగాన్ భూషయన్తౌ భవన్తౌ |
చలితచరణకఞ్జౌ మఞ్జుమఞ్జీరశిఞ్జా-
శ్రవణకుతుకభాజౌ చేరతుశ్చారు వేగాత్ || ౪౫-౧ ||

మృదు మృదు విహసన్తావున్మిషద్దన్తవన్తౌ
వదనపతితకేశౌ దృశ్యపాదాబ్జదేశౌ |
భుజగలితకరాన్తవ్యాలగత్కఙ్కణాఙ్కౌ
మతిమహరతముచ్చైః పశ్యతాం విశ్వనౄణామ్ || ౪౫-౨ ||

అనుసరతి జనౌఘే కౌతుకవ్యాకులాక్షే
కిమపి కృతనినాదం వ్యాహసన్తౌ ద్రవన్తౌ |
వలితవదనపద్మం పృష్ఠతో దత్తదృష్టీ
కిమివ న విదధాథే కౌతుకం వాసుదేవ || ౪౫-౩ ||

ద్రుతగతిషు పతన్తావుత్థితౌ లిప్తపఙ్కౌ
దివి మునిభిరపఙ్కైః సస్మితం వన్ద్యమానౌ |
ద్రుతమథ జననీభ్యాం సానుకమ్పం గృహీతౌ
ముహురపి పరిరబ్ధౌ ద్రాగ్యువాం చుంబితౌ చ || ౪౫-౪ ||

స్నుతకుచభరమఙ్కే ధారయన్తీ భవన్తం
తరలమతి యశోదా స్తన్యదా ధన్యధన్యా |
కపటపశుప మధ్యే ముగ్ధహాసాఙ్కురం తే
దశనముకులహృద్యం వీక్ష్య వక్త్రం జహర్ష || ౪౫-౫ ||

తదను చరణచారీ దారకైః సాకమారా-
న్నిలయతతిషు ఖేలన్ బాలచాపల్యశాలీ |
భవనశుకబిడాలాన్ వత్సకాంశ్చానుధావన్
కథమపి కృతహాసైర్గోపకైర్వారితోఽభూః || ౪౫-౬ ||

హలధరసహితస్త్వం యత్ర యత్రోపయాతో
వివశపతితనేత్రాస్తత్ర తత్రైవ గోప్యః |
విగలితగృహకృత్యా విస్మృతాపత్యభృత్యా
మురహర ముహురత్యన్తాకులా నిత్యమాసన్ || ౪౫-౭ ||

ప్రతినవనవనీతం గోపికాదత్తమిచ్ఛన్
కలపదముపగాయన్ కోమలం క్వాపి నృత్యన్ |
సదయయువతిలోకైరర్పితం సర్పిరశ్నన్
క్వచన నవవిపక్వం దుగ్ధమప్యాపిబస్త్వమ్ || ౪౫-౮ ||

మమ ఖలు బలిగేహే యాచనం జాతమాస్తా-
మిహ పునరబలానామగ్రతో నైవ కుర్వే |
ఇతి విహితమతిః కిం దేవ సన్త్యజ్య యాచ్ఞాం
దధిఘృతమహరస్త్వం చారుణా చోరణేన || ౪౫-౯ ||

తవ దధిఘృతమోషే ఘోషయోషాజనానా-
మభజత హృది రోషో నావకాశం న శోకః |
హృదయమపి ముషిత్వా హర్షసిన్ధౌ న్యధాస్త్వం
స మమ శమయ రోగాన్వాతగేహాధినాథ || ౪౫-౧౦ ||

[** పాఠభేదాః – అధిక శ్లోకాని
శాఖాగ్రే విధుం విలోక్య ఫలమిత్యమ్బాం చ తాతం ముహుః
సంప్రార్థ్యాథ తదా తదీయవచసా ప్రోత్క్షిప్తబాహౌ త్వయి |
చిత్రం దేవ శశీ స తే కర్మగాత్ కిం బ్రూమహే సంపతః
జ్యోతిర్మణ్డలపూరితాఖిలవపుః ప్రాగా విరాడ్రూపతామ్ || ౧౧

కిం కిం బతేదమితి సంభ్రమ భాజమేనం
బ్రహ్మార్ణవే క్షణమముం పరిమజ్జ్య తాతమ్ |
మాయాం పునస్తనయ-మోహమయీం వితన్వాన్
ఆనన్దచిన్మయ జగన్మయ పాహి రోగాత్ || ౧౨
**]

ఇతి పఞ్చచత్వారింశదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 46 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షట్చత్వారింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 44 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుశ్చత్వారింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 43 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రిచత్వారింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 42 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్విచత్వారింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 41 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకచత్వారింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 40 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చత్వారింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 39 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోనచత్వారింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 38 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టాత్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 37 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తత్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 36 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షట్త్రింశదశకం

Narayaneeyam Dasakam 35 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచత్రింశదశకం