Narayaneeyam Dasakam 62 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్విషష్టితమదశకం

0
106
Narayaneeyam Dasakam 62 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 62 Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Narayaneeyam Dasakam 62 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం అష్టపంచచశత్తమదశకం

ద్విషష్టితమదశకమ్ (౬౨) – ఇన్ద్రయజ్ఞనిరోధనం తథా గోవర్ధనయాగమ్ |

కదాచిద్గోపాలాన్ విహితమఖసంభారవిభవాన్
నిరీక్ష్య త్వం శౌరే మఘవమదముధ్వంసితుమనాః |
విజానన్నప్యేతాన్ వినయమృదు నన్దాదిపశుపా-
నపృచ్ఛః కో వాయం జనక భవతాముద్యమ ఇతి || ౬౨-౧ ||

బభాషే నన్దస్త్వాం సుత నను విధేయో మఘవతో
మఖో వర్షే వర్షే సుఖయతి స వర్షేణ పృథివీమ్ |
నృణాం వర్షాయత్తం నిఖిలముపజీవ్యం మహితలే
విశేషాదస్మాకం తృణసలిలజీవా హి పశవః || ౬౨-౨ ||

ఇతి శ్రుత్వా వాచం పితురయి భవానాహ సరసం
ధిగేతన్నో సత్యం మఘవజనితా వృష్టిరితి యత్ |
అదృష్టం జీవానాం సృజతి ఖలు వృష్టిం సముచితాం
మహారణ్యే వృక్షాః కిమివ బలిమిన్ద్రాయ దదతే || ౬౨-౩ ||

ఇదం తావత్సత్యం యదిహ పశవో నః కులధనం
తదాజీవ్యాయాసౌ బలిరచలభర్త్రే సముచితః |
సురేభ్యోఽప్యుత్కృష్టా నను ధరణిదేవాః క్షితితలే
తతస్తేఽప్యారాధ్యా ఇతి జగదిథ త్వం నిజజనాన్ || ౬౨-౪ ||

భవద్వాచం శ్రుత్వా బహుమతియుతాస్తేఽపి పశుపాః
ద్విజేన్ద్రానర్చన్తో బలిమదదురుచ్చైః క్షితిభృతే |
వ్యధుః ప్రాదక్షిణ్యం సుభృశమనమన్నాదరయుతా-
స్త్వమాదః శైలాత్మా బలిమఖిలమాభీరపురతః || ౬౨-౫ ||

అవోచశ్చైవం తాన్కిమిహ వితథం మే నిగదితం
గిరీన్ద్రో నన్వేష స్వబలిముపభుఙ్క్తే స్వవపుషా |
అయం గోత్రో గోత్రద్విషి చ కుపితే రక్షితుమలం
సమస్తానిత్యుక్తా జహృషురఖిలా గోకులజుషః || ౬౨-౬ ||

పరిప్రీతా యాతాః ఖలు భవదుపేతా వ్రజజుషో
వ్రజం యావత్తావన్నిజమఖవిభఙ్గం నిశమయన్ |
భవన్తం జానన్నప్యధికరజసాఽఽక్రాన్తహృదయో
న సేహే దేవేన్ద్రస్త్వదుపరచితాత్మోన్నతిరపి || ౬౨-౭ ||

మనుష్యత్వం యాతో మధుభిదపి దేవేష్వవినయం
విధత్తే చేన్నష్టస్త్రిదశసదసాం కోఽపి మహిమా |
తతశ్చ ధ్వంసిష్యే పశుపహతకస్య శ్రియమితి
ప్రవృత్తస్త్వాం జేతుం స కిల మఘవా దుర్మదనిధిః || ౬౨-౮ ||

త్వదావాసం హన్తుం ప్రలయజలదానంబరభువి
ప్రహిణ్వన్ బిభ్రాణః కులిశమయమభ్రేభగమనః |
ప్రతస్థేఽన్యైరన్తర్దహనమరుదాద్యైర్విహసితో
భవన్మాయా నైవ త్రిభువనపతే మోహయతి కమ్ || ౬౨-౯ ||

సురేన్ద్రః క్రుద్ధశ్చేద్విజకరుణయా శైలకృపయా-
ప్యనాతఙ్కోఽస్మాకం నియత ఇతి విశ్వాస్య పశుపాన్ |
అహో కిం నాయాతో గిరిభిదితి సఞ్చిన్త్య నివసన్
మరుద్గేహాధీశ ప్రణుద మురవైరిన్ మమ గదాన్ || ౬౨-౧౦ ||

ఇతి ద్విషష్టితమదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 63 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రిషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 61 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 60 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 59 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోనషష్టిత్తమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 58 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టపంచశత్తమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 57 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తపంచశత్తమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 56 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షట్పంచశత్తమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 55 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచశత్తమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 54 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుఃపంచశత్తమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 53 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రిపంచశత్తమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 52 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్విపంచశత్తమదశకం