Narayaneeyam Dasakam 69 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోనసప్తతితమదశకం

0
61
Narayaneeyam Dasakam 69 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 69 Lyrics With Meaning in Telugu PDF Download

Narayaneeyam Dasakam 69 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం ఏకోనసప్తతితమమదశకం

ఏకోనసప్తతితమదశకమ్ (౬౯) – రాసక్రీడా

కేశపాశధృతపిఞ్ఛికావితతిసఞ్చలన్మకరకుణ్డలం
హారజాలవనమాలికాలలితమఙ్గరాగఘనసౌరభమ్ |
పీతచేలధృతకాఞ్చికాఞ్చితముదఞ్చదంశుమణినూపురం
రాసకేలిపరిభూషితం తవ హి రూపమీశ కలయామహే || ౬౯-౧ ||

తావదేవ కృతమణ్డనే కలితకఞ్చులీకకుచమణ్డలే
గణ్డలోలమణికుణ్డలే యువతిమణ్డలేఽథ పరిమణ్డలే |
అన్తరా సకలసున్దరీయుగలమిన్దిరారమణ సఞ్చరన్
మఞ్జులాం తదను రాసకేలిమయి కఞ్జనాభ సముపాదధాః || ౬౯-౨ ||

వాసుదేవ తవ భాసమానమిహ రాసకేలిరససౌరభం
దూరతోఽపి ఖలు నారదాగదితమాకలయ్య కుతుకాకులాః |
వేషభూషణవిలాసపేశలవిలాసినీశతసమావృతా
నాకతో యుగపదాగతా వియతి వేగతోఽథ సురమణ్డలీ || ౬౯-౩ ||

వేణునాదకృతతానదానకలగానరాగగతియోజనా-
లోభనీయమృదుపాదపాతకృతతాలమేలనమనోహరమ్ |
పాణిసఙ్క్వణితకఙ్కణం చ ముహురంసలంబితకరాంబుజం
శ్రోణిబింబచలదంబరం భజత రాసకేలిరసడంబరమ్ || ౬౯-౪ ||

శ్రద్ధయా విరచితానుగానకృతతారతారమధురస్వరే
నర్తనేఽథ లలితాఙ్గహారలులితాఙ్గహారమణిభూషణే |
సమ్మదేన కృతపుష్పవర్షమలమున్మిషద్దివిషదాం కులం
చిన్మయే త్వయి నిలీయమానమివ సమ్ముమోహ సవధూకులమ్ || ౬౯-౫ ||

స్విన్నసన్నతనువల్లరీ తదను కాపి నామ పశుపాఙ్గనా
కాన్తమంసమవలంబతే స్మ తవ తాన్తిభారముకులేక్షణా |
కాచిదాచలితకున్తలా నవపటీరసారఘనసౌరభం
వఞ్చనేన తవ సఞ్చుచుంబ భుజమఞ్చితోరుపులకాఙ్కురా || ౬౯-౬ ||

కాపి గణ్డభువి సన్నిధాయ నిజగణ్డమాకులితకుణ్డలం
పుణ్యపూరనిధిరన్వవాప తవ పూగచర్వితరసామృతమ్ |
ఇన్దిరావిహృతిమన్దిరం భువనసున్దరం హి నటనాన్తరే
త్వామవాప్య దధురఙ్గనాః కిము న సమ్మదోన్మదదశాన్తరమ్ || ౬౯-౭ ||

గానమీశ విరతం క్రమేణ కిల వాద్యమేలనముపారతం
బ్రహ్మసమ్మదరసాకులాః సదసి కేవలం ననృతురఙ్గనాః |
నావిదన్నపి చ నీవికాం కిమపి కున్తలీమపి చ కఞ్చులీం
జ్యోతిషామపి కదంబకం దివి విలంబితం కిమపరం బ్రువే || ౬౯-౮ ||

మోదసీమ్ని భువనం విలాప్య విహృతిం సమాప్య చ తతో విభో
కేలిసమ్మృదితనిర్మలాఙ్గనవఘర్మలేశసుభగాత్మనామ్ |
మన్మథాసహనచేతసాం పశుపయోషితాం సుకృతచోదిత-
స్తావదాకలితమూర్తిరాదధిథ మారవీరపరమోత్సవాన్ || ౬౯-౯ ||

కేలిభేదపరిలోలితాభిరతిలాలితాభిరబలాలిభిః
స్వైరమీశ నను సూరజాపయసి చారు నామ విహృతిం వ్యధాః |
కాననేఽపి చ విసారిశీతలకిశోరమారుతమనోహరే
సూనసౌరభమయే విలేసిథ విలాసినీశతవిమోహనమ్ || ౬౯-౧౦ ||

కామినీరితి హి యామినీషు ఖలు కామనీయకనిధే భవాన్
పూర్ణసమ్మదరసార్ణవం కమపి యోగిగమ్యమనుభావయన్ |
బ్రహ్మశఙ్కరముఖానపీహ పశుపాఙ్గనాసు బహుమానయన్
భక్తలోకగమనీయరూప కమనీయ కృష్ణ పరిపాహి మామ్ || ౬౯-౧౧ ||

ఇతి ఏకోనసప్తతితమదశకం సమాప్తం!

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 70 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 68 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 67 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 66 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షట్షష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 65 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 64 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుఃషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 63 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రిషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 62 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్విషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 61 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 60 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 59 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోనషష్టిత్తమదశకం