Narayaneeyam Dasakam 74 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుఃసప్తతితమదశకం

0
33
Narayaneeyam Dasakam 74 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 74 Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Narayaneeyam Dasakam 74 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం చతుఃసప్తతితమమదశకం

చతుఃసప్తతితమదశకమ్ (౭౪) – భగవతః మథురాపురీప్రవేశమ్

సమ్ప్రాప్తో మథురాం దినార్ధవిగమే తత్రాన్తరస్మిన్వస-
న్నారామే విహితాశనః సఖిజనైర్యాతః పురీమీక్షితుమ్ |
ప్రాపో రాజపథం చిరశ్రుతిధృతవ్యాలోకకౌతూహల-
స్త్రీపుంసోద్యదగణ్యపుణ్యనిగలైరాకృష్యమాణో ను కిమ్ || ౭౪-౧ ||

త్వత్పాదద్యుతివత్సరాగసుభగాస్త్వన్మూర్తివద్యోషితః
సమ్ప్రాప్తా విలసత్పయోధరరుచో లోలా భవద్దృష్టివత్ |
హారిణ్యస్త్వదురస్స్థలీవదయి తే మన్దస్మితప్రౌఢివ-
న్నైర్మల్యోల్లసితాః కచౌఘరుచివద్రాజత్కలాపాశ్రితాః || ౭౪-౨ ||

తాసామాకలయన్నపాఙ్గవలనైర్మోదం ప్రహర్షాద్భుత-
వ్యాలోలేషు జనేషు తత్ర రజకం కఞ్చిత్పటీం ప్రార్థయన్ |
కస్తే దాస్యతి రాజకీయవసనం యాహీతి తేనోదితః
సద్యస్తస్య కరేణ శీర్షమహృథాః సోఽప్యాప పుణ్యాం గతిమ్ || ౭౪-౩ ||

భూయో వాయకమేకమాయతమతిం తోషేణ వేషోచితం
దాశ్వాంసం స్వపదం నినేథ సుకృతం కో వేద జీవాత్మనామ్ |
మాలాభిః స్తబకైః స్తవైరపి పునర్మాలాకృతా మానితో
భక్తిం తేన వృతాం దిదేశిథ పరాం లక్ష్మీం చ లక్ష్మీపతే || ౭౪-౪ ||

కుబ్జామబ్జవిలోచనాం పథి పునర్దృష్ట్వాఙ్గరాగే తయా
దత్తే సాధు కిలాఙ్గరాగమదదాస్తస్యా మహాన్తం హృది |
చిత్తస్థామృజుతామథ ప్రథయితుం గాత్రేఽపి తస్యాః స్ఫుటం
గృహ్ణన్మఞ్జుకరేణ తాముదనయస్తావజ్జగత్సున్దరీమ్ || ౭౪-౫ ||

తావన్నిశ్చితవైభవాస్తవ విభో నాత్యన్తపాపా జనా
యత్కిఞ్చిద్దదతే స్మ శక్త్యనుగుణం తాంబూలమాల్యాదికమ్ |
గృహ్ణానః కుసుమాది కిఞ్చన తదా మార్గే నిబద్ధాఞ్జలి-
ర్నాతిష్ఠం బత హా యతోఽద్య విపులామార్తిం వ్రజామి ప్రభో || ౭౪-౬ ||

ఏష్యామీతి విముక్తయాపి భగవన్నాలేపదాత్ర్యా తయా
దూరాత్కాతరయా నిరీక్షితగతిస్త్వం ప్రావిశో గోపురమ్ |
ఆఘోషానుమితత్వదాగమమహాహర్షోల్లలద్దేవకీ-
వక్షోజప్రగలత్పయోరసమిషాత్త్వత్కీర్తిరన్తర్గతా || ౭౪-౭ ||

ఆవిష్టో నగరీం మహోత్సవవతీం కోదణ్డశాలాం వ్రజన్
మాధుర్యేణ ను తేజసా ను పురుషైర్దూరేణ దత్తాన్తరః |
స్రగ్భిర్భూషితమర్చితం వరధనుర్మామేతి వాదాత్పురః
ప్రాగృహ్ణాః సమరోపయః కిల సమాక్రాక్షీరభాఙ్క్షీరపి || ౭౪-౮ ||

శ్వః కంసక్షపణోత్సవస్య పురతః ప్రారంభతూర్యోపమ-
శ్చాపధ్వంసమహాధ్వనిస్తవ విభో దేవానరోమాఞ్చయత్ |
కంసస్యాపి చ వేపథుస్తదుదితః కోదణ్డఖణ్డద్వయీ-
చణ్డాభ్యాహతరక్షిపూరుషరవైరుత్కూలితోఽభూత్త్వయా || ౭౪-౯ ||

శిష్టైర్దుష్టజనైశ్చ దృష్టమహిమా ప్రీత్యా చ భీత్యా తతః
సమ్పశ్యన్పురసమ్పదం ప్రవిచరన్సాయం గతో వాటికామ్ |
శ్రీదామ్నా సహ రాధికావిరహజం ఖేదం వదన్ప్రస్వప-
న్నానన్దన్నవతారకార్యఘటనాద్వాతేశ సంరక్ష మామ్ || ౭౪-౧౦ ||

ఇతి చతుఃసప్తతితమదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 75 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 73 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రిసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 72 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్విసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 71 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 70 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 69 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోనసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 68 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 67 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 66 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షట్షష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 65 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 64 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుఃషష్టితమదశకం