Narayaneeyam Dasakam 75 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచసప్తతితమదశకం

0
39
Narayaneeyam Dasakam 75 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 75 Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Narayaneeyam Dasakam 75 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం పంచసప్తతితమమదశకం

పఞ్చసప్తతితమదశకమ్ (౭౫) – కంసవధమ్

ప్రాతః సన్త్రస్తభోజక్షితిపతివచసా ప్రస్తుతే మల్లతూర్యే
సఙ్ఘే రాజ్ఞాం చ మఞ్చానభియయుషి గతే నన్దగోపేఽపి హర్మ్యమ్ |
కంసే సౌధాధిరూఢే త్వమపి సహబలః సానుగశ్చారువేషో
రఙ్గద్వారం గతోఽభూః కుపితకువలయాపీడనాగావలీఢమ్ || ౭౫-౧ ||

పాపిష్ఠాపేహి మార్గాద్ద్రుతమితి వచసా నిష్ఠురక్రుద్ధబుద్ధే-
రంబష్ఠస్య ప్రణోదాదధికజవజుషా హస్తినా గృహ్యమాణః |
కేలీముక్తోఽథ గోపీకుచకలశచిరస్పర్ధినం కుంభమస్య
వ్యాహత్యాలీయథాస్త్వం చరణభువి పునర్నిర్గతో వల్గుహాసీ || ౭౫-౨ ||

హస్తప్రాప్యోఽప్యగమ్యో ఝటితి మునిజనస్యేవ ధావన్గజేన్ద్రం
క్రీడన్నాపత్య భూమౌ పునరభిపతతస్తస్య దన్తం సజీవమ్ |
మూలాదున్మూల్య తన్మూలగమహితమహామౌక్తికాన్యాత్మమిత్రే
ప్రాదాస్త్వం హారమేభిర్లలితవిరచితం రాధికాయై దిశేతి || ౭౫-౩ ||

గృహ్ణానం దన్తమంసే యుతమథ హలినా రఙ్గమఙ్గావిశన్తం
త్వాం మఙ్గల్యాఙ్గభఙ్గీరభసహృతమనోలోచనా వీక్ష్య లోకాః |
హంహో ధన్యో ను నన్దో న హి న హి పశుపాలాఙ్గనా నో యశోదా
నో నో ధన్యేక్షణాః స్మస్త్రిజగతి వయమేవేతి సర్వే శశంసుః || ౭౫-౪ ||

పూర్ణం బ్రహ్మైవ సాక్షాన్నిరవధిపరమానన్దసాన్ద్రప్రకాశం
గోపేషు త్వం వ్యలాసీర్న ఖలు బహుజనైస్తావదావేదితోఽభూః |
దృష్ట్వాథ త్వాం తదేదమ్ప్రథమముపగతే పుణ్యకాలే జనౌఘాః
పూర్ణానన్దా విపాపాః సరసమభిజగుస్త్వత్కృతాని స్మృతాని || ౭౫-౫ ||

చాణూరో మల్లవీరస్తదను నృపగిరా ముష్టికో ముష్టిశాలీ
త్వాం రామం చాభిపేదే ఝటఝటితి మిథో ముష్టిపాతాతిరూక్షమ్ |
ఉత్పాతాపాతనాకర్షణవివిధరణాన్యాసతాం తత్ర చిత్రం
మృత్యోః ప్రాగేవ మల్లప్రభురగమదయం భూరిశో బన్ధమోక్షాన్ || ౭౫-౬ ||

హా ధిక్కష్టం కుమారౌ సులలితవపుషౌ మల్లవీరౌ కఠోరౌ
న ద్రక్ష్యామో వ్రజామస్త్వరితమితి జనే భాషమాణే తదానీమ్ |
చాణూరం తం కరోద్భ్రామణవిగలదసుం పోథయామాసిథోర్వ్యాం
పిష్టోఽభూన్ముష్టికోఽపి ద్రుతమథ హలినా నష్టశిష్టైర్దధావే || ౭౫-౭ ||

కంసస్సంవార్య తూర్యం ఖలమతిరవిదన్కార్యమార్యాన్ పితృంస్తా-
నాహన్తుం వ్యాప్తమూర్తేస్తవ చ సమశిషద్దూరముత్సారణాయ |
రుష్టో దుష్టోక్తిభిస్త్వం గరుడ ఇవ గిరిం మఞ్చమఞ్చన్నుదఞ్చత్
ఖడ్గవ్యావల్గదుస్సంగ్రహమపి చ హఠాత్ప్రాగ్రహీరౌగ్రసేనిమ్ || ౭౫-౮ ||

సద్యో నిష్పిష్టసన్ధిం భువి నరపతిమాపాత్య తస్యోపరిష్టాత్
త్వయ్యాపాత్యే తదైవ త్వదుపరి పతితా నాకినాం పుష్పవృష్టిః |
కిం కిం బ్రూమస్తదానీం సతతమపి భియా త్వద్గతాత్మా స భేజే
సాయుజ్యం త్వద్వధోత్థా పరమ పరమియం వాసనా కాలనేమేః || ౭౫-౯ ||

తద్భ్రాతృనష్ట పిష్ట్వా ద్రుతమథ పితరౌ సన్నమన్నుగ్రసేనం
కృత్వా రాజానముచ్చైర్యదుకులమఖిలం మోదయన్కామదానైః |
భక్తానాముత్తమం చోద్ధవమమరగురోరాప్తనీతిం సఖాయం
లబ్ధ్వా తుష్టో నగర్యాం పవనపురపతే రున్ధి మే సర్వరోగాన్ || ౭౫-౧౦ ||

ఇతి పఞ్చసప్తతితమదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 76 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షట్సప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 74 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుఃసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 73 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రిసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 72 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్విసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 71 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 70 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 69 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోనసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 68 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 67 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 66 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షట్షష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 65 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచషష్టితమదశకం