Narayaneeyam Dasakam 77 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తసప్తతితమదశకం

0
41
Narayaneeyam Dasakam 77 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 77 Lyrics With Meaning in Telugu PDF to Download

Narayaneeyam Dasakam 77 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం సప్తసప్తతితమమదశకం

సప్తసప్తతితమదశకమ్ (౭౭) – జరాసన్ధాదిభిః సహ యుద్ధమ్ |

సైరన్ధ్ర్యాస్తదను చిరం స్మరాతురాయా
యాతోఽభూః సులలితముద్ధవేన సార్ధమ్ |
ఆవాసం త్వదుపగమోత్సవం సదైవ
ధ్యాయన్త్యాః ప్రతిదినవాససజ్జికాయాః || ౭౭-౧ ||

ఉపగతే త్వయి పూర్ణమనోరథాం
ప్రమదసంభ్రమకమ్ప్రపయోధరామ్ |
వివిధమాననమాదధతీం ముదా
రహసి తాం రమయాఞ్చకృషే సుఖమ్ || ౭౭-౨ ||

పృష్టా వరం పునరసావవృణోద్వరాకీ
భూయస్త్వయా సురతమేవ నిశాన్తరేషు |
సాయుజ్యమస్త్వితి వదేద్బుధ ఏవ కామం
సామీప్యమస్త్వనిశమిత్యపి నాబ్రవీత్కిమ్ || ౭౭-౩ ||

తతో భవాన్దేవ నిశాసు కాసుచి-
న్మృగీదృశం తాం నిభృతం వినోదయన్ |
అదాదుపశ్లోక ఇతి శ్రుతం సుతం
స నారదాత్సాత్త్వతతన్త్రవిద్బభౌ || ౭౭-౪ ||

అక్రూరమన్దిరమితోఽథ బలోద్ధవాభ్యా-
మభ్యర్చితో బహు నుతో ముదితేన తేన |
ఏనం విసృజ్య విపినాగతపాణ్డవేయ-
వృత్తం వివేదిథ తథా ధృతరాష్ట్రచేష్టామ్ || ౭౭-౫ ||

విఘాతాజ్జామాతుః పరమసుహృదో భోజనృపతే-
ర్జరాసన్ధే రున్ధత్యనవధిరుషాన్ధేఽథ మథురామ్ |
రథాద్యైర్ద్యోర్లబ్ధైః కతిపయబలస్త్వం బలయుత-
స్త్రయోవింశత్యక్షౌహిణి తదుపనీతం సమహృథాః || ౭౭-౬ ||

బద్ధం బలాదథ బలేన బలోత్తరం త్వం
భూయో బలోద్యమరసేన ముమోచిథైనమ్ |
నిశ్శేషదిగ్జయసమాహృతవిశ్వసైన్యాత్
కోఽన్యస్తతో హి బలపౌరుషవాంస్తదానీమ్ || ౭౭-౭ ||

భగ్నస్స లగ్నహృదయోఽపి నృపైః ప్రణున్నో
యుద్ధం త్వయా వ్యధిత షోడశకృత్వ ఏవమ్ |
అక్షౌహిణీః శివ శివాస్య జఘన్థ విష్ణో
సంభూయ సైకనవతిత్రిశతం తదానీమ్ || ౭౭-౮ ||

అష్టాదశేఽస్య సమరే సముపేయుషి త్వం
దృష్ట్వా పురోఽథ యవనం యవనత్రికోట్యా |
త్వష్ట్రా విధాప్య పురమాశు పయోధిమధ్యే
తత్రాథ యోగబలతః స్వజనాననైషీః || ౭౭-౯ ||

పద్భ్యాం త్వం పద్మమాలీ చకిత ఇవ పురాన్నిర్గతో ధావమానో
మ్లేచ్ఛేశేనానుయాతో వధసుకృతవిహీనేన శైలే న్యలైషీః |
సుప్తేనాఙ్ఘ్ర్యాహతేన ద్రుతమథ ముచుకున్దేన భస్మీకృతేఽస్మిన్
భూపాయాస్మై గుహాన్తే సులలితవపుషా తస్థిషే భక్తిభాజే || ౭౭-౧౦ ||

ఐక్ష్వాకోఽహం విరక్తోఽస్మ్యఖిలనృపసుఖే త్వత్ప్రసాదైకకాఙ్క్షీ
హా దేవేతి స్తువన్తం వరవితతిషు తం నిస్పృహం వీక్ష్య హృష్యన్ |
ముక్తేస్తుల్యాం చ భక్తిం ధుతసకలమలం మోక్షమప్యాశు దత్త్వా
కార్యం హింసావిశుద్ధ్యై తప ఇతి చ తదా ప్రాస్థ లోకప్రతీత్యై || ౭౭-౧౧ ||

తదను మథురాం గత్వా హత్వా చమూం యవనాహృతాం
మగధపతినా మార్గే సైన్యైః పురేవ నివారితః |
చరమవిజయం దర్పాయాస్మై ప్రదాయ పలాయితో
జలధినగరీం యాతో వాతాలయేశ్వర పాహి మామ్ || ౭౭-౧౨ ||

ఇతి సప్తసప్తతితమదశకం సమాప్తం

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 78 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 76 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షట్సప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 75 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 74 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుఃసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 73 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రిసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 72 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్విసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 71 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 70 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 69 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోనసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 68 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టషష్టితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 67 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తషష్టితమదశకం