Narayaneeyam Dasakam 81 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకాశీతితమదశకం

0
37
Narayaneeyam Dasakam 81 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 81 Lyrics in Telugu With Meaning PDF Download

Narayaneeyam Dasakam 81 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం ఏకాశీతితమమదశకం

ఏకాశీతితమదశకమ్ (౮౧) – నరకాసురవధం తథా సుభద్రాహరణమ్ |

స్నిగ్ధాం ముగ్ధాం సతతమపి తాం లాలయన్ సత్యభామాం
యాతో భూయః సహ ఖలు తయా యాజ్ఞసేనీవివాహమ్ |
పార్థప్రీత్యై పునరపి మనాగాస్థితో హస్తిపుర్యాం
శక్రప్రస్థం పురమపి విభో సంవిధాయాగతోఽభూః || ౮౧-౧ ||

భద్రాం భద్రాం భవదవరజాం కౌరవేణార్థ్యమానాం
త్వద్వాచా తామహృత కుహనామస్కరీ శక్రసూనుః |
తత్ర క్రుద్ధం బలమనునయన్ ప్రత్యగాస్తేన సార్ధం
శక్రప్రస్థం ప్రియసఖముదే సత్యభామాసహాయః || ౮౧-౨ ||

తత్ర క్రీడన్నపి చ యమునాకూలదృష్టాం గృహీత్వా
తాం కాలిన్దీం నగరమగమః ఖాణ్డవప్రీణితాగ్నిః |
భ్రాతృత్రస్తాం ప్రణయవివశాం దేవ పైతృష్వసేయీం
రాజ్ఞాం మధ్యే సపది జహృషే మిత్రవిన్దామవన్తీమ్ || ౮౧-౩ ||

సత్యాం గత్వా పునరుదవహో నగ్నజిన్నన్దనాం తాం
బధ్వా సప్తాపి చ వృషవరాన్సప్తమూర్తిర్నిమేషాత్ |
భద్రాం నామ ప్రదదురథ తే దేవ సన్తర్దనాద్యా-
స్తత్సోదర్యాం వరద భవతః సాపి పైతృష్వసేయీ || ౮౧-౪ ||

పార్థాద్యైరప్యకృతలవనం తోయమాత్రాభిలక్ష్యం
లక్షం ఛిత్వా శఫరమవృథా లక్ష్మణాం మద్రకన్యామ్ |
అష్టావేవం తవ సమభవన్ వల్లభాస్తత్ర మధ్యే
శుశ్రోథ త్వం సురపతిగిరా భౌమదుశ్చేష్టితాని || ౮౧-౫ ||

స్మృతాయాతం పక్షిప్రవరమధిరూఢస్త్వమగమో
వహన్నఙ్కే భామాముపవనమివారాతిభవనమ్ |
విభిన్దన్ దుర్గాణి త్రుటితపృతనాశోనితరసైః
పురం తావత్ప్రాగ్జ్యోతిషమకురుథాః శోణితపురమ్ || ౮౧-౬ ||

మురస్త్వాం పఞ్చాస్యో జలధివనమధ్యాదుదపతత్
స చక్రే చక్రేణ ప్రదలితశిరా మఙ్క్షు భవతా |
చతుర్దన్తైర్దన్తావలపతిభిరిన్ధానసమరం
రథాఙ్గేన ఛిత్వా నరకమకరోస్తీర్ణనరకమ్ || ౮౧-౭ ||

స్తుతో భూమ్యా రాజ్యం సపది భగదత్తేఽస్య తనయే
గజఞ్చైకం దత్త్వా ప్రజిఘయిథ నాగాన్నిజపురీమ్ |
ఖలేనాబద్ధానాం స్వగతమనసాం షోడశ పునః
సహస్రాణి స్త్రీణామపి చ ధనరాశిం చ విపులమ్ || ౮౧-౮ ||

భౌమాపాహృతకుణ్డలం తదదితేర్దాతుం ప్రయాతో దివం
శక్రాద్యైర్మహితః సమం దయితయా ద్యుస్త్రీషు దత్తహ్రియా |
హృత్వా కల్పతరుం రుషాభిపతితం జిత్వేన్ద్రమభ్యాగమ-
స్తత్తు శ్రీమదదోష ఈదృశ ఇతి వ్యాఖ్యాతుమేవాకృథాః || ౮౧-౯ ||

కల్పద్రుం సత్యభామాభవనభువి సృజన్ద్వ్యష్టసాహస్రయోషాః
స్వీకృత్య ప్రత్యగారం విహితబహువపుర్లాలయన్కేలిభేదైః |
ఆశ్చర్యాన్నారదాలోకితవివిధగతిస్తత్ర తత్రాపి గేహే
భూయః సర్వాసు కుర్వన్ దశ దశ తనయాన్ పాహి వాతాలయేశ || ౮౧-౧౦ ||

ఇతి ఏకాశీతితమదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 82 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వ్యశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 80 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 79 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోనాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 78 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 77 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 76 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షట్సప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 75 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 74 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుఃసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 73 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రిసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 72 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్విసప్తతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 71 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకసప్తతితమదశకం