Narayaneeyam Dasakam 91 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకనవతితమదశకం

0
42
Narayaneeyam Dasakam 91 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 91 Lyrics in Telugu With Meaning PDF to Download

Narayaneeyam Dasakam 91 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం ఏకనవతితమమదశకం

ఏకనవతితమదశకమ్ (౯౧) – భక్తిమహత్త్వమ్ |

శ్రీకృష్ణ త్వత్పదోపాసనమభయతమం బద్ధమిథ్యార్థదృష్టే-
ర్మర్త్యస్యార్తస్య మన్యే వ్యపసరతి భయం యేన సర్వాత్మనైవ |
యత్తావత్త్వత్ప్రణీతానిహ భజనవిధీనాస్థితో మోహమార్గే
ధావన్నప్యావృతాక్షః స్ఖలతి న కుహచిద్దేవదేవాఖిలాత్మన్ || ౯౧-౧ ||

భూమన్ కాయేన వాచా ముహురపి మనసా త్వద్బలప్రేరితాత్మా
యద్యత్కుర్వే సమస్తం తదిహ పరతరే త్వయ్యసావర్పయామి |
జాత్యాపీహ శ్వపాకస్త్వయి నిహితమనః కర్మవాగిన్ద్రియార్థ-
ప్రాణో విశ్వం పునీతే న తు విముఖమనాస్త్వత్పదాద్విప్రవర్యః || ౯౧-౨ ||

భీతిర్నామ ద్వితీయాద్భవతి నను మనఃకల్పితం చ ద్వితీయం
తేనైక్యాభ్యాసశీలో హృదయమిహ యథాశక్తి బుద్ధ్యా నిరున్ధ్యామ్ |
మాయావిద్ధే తు తస్మిన్పునరపి న తథా భాతి మాయాధినాథం
తం త్వాం భక్త్యా మహత్యా సతతమనుభజన్నీశ భీతిం విజహ్యామ్ || ౯౧-౩ ||

భక్తేరుత్పత్తివృద్ధీ తవ చరణజుషాం సఙ్గమేనైవ పుంసా-
మాసాద్యే పుణ్యభాజాం శ్రియ ఇవ జగతి శ్రీమతాం సఙ్గమేన |
తత్సఙ్గో దేవ భూయాన్మమ ఖలు సతతం తన్ముఖాదున్మిషద్భి-
స్త్వన్మాహాత్మ్యప్రకారైర్భవతి చ సుదృఢా భక్తిరుద్ధూతపాపా || ౯౧-౪ ||

శ్రేయోమార్గేషు భక్తావధికబహుమతిర్జన్మకర్మాణి భూయో
గాయన్క్షేమాణి నామాన్యపి తదుభయతః ప్రద్రుతం ప్రద్రుతాత్మా |
ఉద్యద్ధాసః కదాచిత్కుహచిదపి రుదన్క్వాపి గర్జన్ప్రగాయ-
న్నున్మాదీవ ప్రనృత్యన్నయి కురు కరుణాం లోకబాహ్యశ్చరేయమ్ || ౯౧-౫ ||

భూతాన్యేతాని భూతాత్మకమపి సకలం పక్షిమత్స్యాన్మృగాదీన్
మర్త్యాన్మిత్రాణి శత్రూనపి యమితమతిస్త్వన్మయాన్యానమాని |
త్వత్సేవాయాం హి సిద్ధ్యేన్మమ తవ కృపయా భక్తిదార్ఢ్యం విరాగ-
స్త్వత్తత్త్వస్యావబోధోఽపి చ భువనపతే యత్నభేదం వినైవ || ౯౧-౬ ||

నో ముహ్యన్క్షుత్తృడాద్యైర్భవసరణిభవైస్త్వన్నిలీనాశయత్వా-
చ్చిన్తాసాతత్యశాలీ నిమిషలవమపి త్వత్పదాదప్రకమ్పః |
ఇష్టానిష్టేషు తుష్టివ్యసనవిరహితో మాయికత్వావబోధా-
జ్జ్యోత్స్నాభిస్త్వన్నఖేన్దోరధికశిశిరితేనాత్మనా సఞ్చరేయమ్ || ౯౧-౭ ||

భూతేష్వేషు త్వదైక్యస్మృతిసమధిగతౌ నాధికారోఽధునా చే-
త్త్వత్ప్రేమ త్వత్కమైత్రీ జడమతిషు కృపా ద్విట్సు భూయాదుపేక్షా |
అర్చాయాం వా సమర్చాకుతుకమురుతరశ్రద్ధయా వర్ధతాం మే
త్వత్సంసేవీ తథాపి ద్రుతముపలభతే భక్తలోకోత్తమత్వమ్ || ౯౧-౮ ||

ఆవృత్య త్వత్స్వరూపం క్షితిజలమరుదాద్యాత్మనా విక్షిపన్తీ
జీవాన్భూయిష్ఠకర్మావలివివశగతీన్ దుఃఖజాలే క్షిపన్తీ |
త్వన్మాయా మాభిభూన్మామయి భువనపతే కల్పతే తత్ప్రశాన్త్యై
త్వత్పాదే భక్తిరేవేత్యవదదయి విభో సిద్ధయోగీ ప్రబుద్ధః || ౯౧-౯ ||

దుఃఖాన్యాలోక్య జన్తుష్వలముదితవివేకోఽహమాచార్యవర్యా-
ల్లబ్ధ్వా త్వద్రూపతత్త్వం గుణచరితకథాద్యుద్భవద్భక్తిభూమా |
మాయామేనాం తరిత్వా పరమసుఖమయే త్వత్పదే మోదితాహే
తస్యాయం పూర్వరఙ్గః పవనపురపతే నాశయాశేషరోగాన్ || ౯౧-౧౦ ||

ఇతి ఏకనవతితమదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 92 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 90 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 89 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోననవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 88 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 87 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 86 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షడశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 85 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 84 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతురశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 83 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్ర్యశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 82 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వ్యశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 81 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకాశీతితమదశకం