Narayaneeyam Dasakam 92 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వినవతితమదశకం

0
36
Narayaneeyam Dasakam 92 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 92 Lyrics in Telugu With Meaning PDF to Download

Narayaneeyam Dasakam 92 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం ద్వినవతితమమదశకం

ద్వినవతితమదశకమ్ (౯౨) – కర్మమిశ్రభక్తిః |

వేదైస్సర్వాణి కర్మాణ్యఫలపరతయా వర్ణితానీతి బుద్ధ్వా
తాని త్వయ్యర్పితాన్యేవ హి సమనుచరన్ యాని నైష్కర్మ్యమీశ |
మా భూద్వేదైర్నిషిద్ధే కుహచిదపి మనఃకర్మవాచాం ప్రవృత్తి-
ర్దుర్వర్జం చేదవాప్తం తదపి ఖలు భవత్యర్పయే చిత్ప్రకాశే || ౯౨-౧ ||

యస్త్వన్యః కర్మయోగస్తవ భజనమయస్తత్ర చాభీష్టమూర్తిం
హృద్యాం సత్త్వైకరూపాం దృషది హృది మృది క్వాపి వా భావయిత్వా |
పుష్పైర్గన్ధైర్నివేద్యైరపి చ విరచితైః శక్తితో భక్తిపూతై-
ర్నిత్యం వర్యాం సపర్యాం విదధదయి విభో త్వత్ప్రసాదం భజేయమ్ || ౯౨-౨ ||

స్త్రీశూద్రాస్త్వత్కథాదిశ్రవణవిరహితా ఆసతాం తే దయార్హా-
స్త్వత్పాదాసన్నయాతాన్ద్విజకులజనుషో హన్త శోచామ్యశాన్తాన్ |
వృత్త్యర్థం తే యజన్తో బహుకథితమపి త్వామనాకర్ణయన్తో
దృప్తా విద్యాభిజాత్యైః కిము న విదధతే తాదృశం మా కృథా మామ్ || ౯౨-౩ ||

పాపోఽయం కృష్ణరామేత్యభిలపతి నిజం గూహితుం దుశ్చారిత్రం
నిర్లజ్జస్యాస్య వాచా బహుతరకథనీయాని మే విఘ్నితాని |
భ్రాతా మే వన్ధ్యశీలో భజతి కిల సదా విష్ణుమిత్థం బుధాంస్తే
నిన్దన్త్యుచ్చైర్హసన్తి త్వయి నిహితమతీంస్తాదృశం మా కృథా మామ్ || ౯౨-౪ ||

శ్వేతచ్ఛాయం కృతే త్వాం మునివరవపుషం ప్రీణయన్తే తపోభి-
స్త్రేతాయాం స్రుక్స్రువాద్యఙ్కితమరుణతనుం యజ్ఞరూపం యజన్తే |
సేవన్తే తన్త్రమార్గైర్విలసదరిగదం ద్వాపరే శ్యామలాఙ్గం
నీలం సఙ్కీర్తనాద్యైరిహ కలిసమయే మానుషాస్త్వాం భజన్తే || ౯౨-౫ ||

సోఽయం కాలేయకాలో జయతి మురరిపో యత్ర సఙ్కీర్తనాద్యై-
ర్నిర్యత్నైరేవ మార్గైరఖిలద నచిరాత్త్వత్ప్రసాదం భజన్తే |
జాతాస్త్రేతాకృతాదావపి హి కిల కలౌ సంభవం కామయన్తే
దైవాత్తత్రైవ జాతాన్విషయవిషరసైర్మా విభో వఞ్చయాస్మాన్ || ౯౨-౬ ||

భక్తాస్తావత్కలౌ స్యుర్ద్రమిలభువి తతో భూరిశస్తత్ర చోచ్చైః
కావేరీం తామ్రపర్ణీమను కిల కృతమాలాంచ పుణ్యాం ప్రతీచీమ్ |
హా మామప్యేతదన్తర్భవమపి చ విభో కిఞ్చిదఞ్చద్రసం త్వ-
య్యాశాపాశైర్నిబధ్య భ్రమయ న భగవన్ పూరయ త్వన్నిషేవామ్ || ౯౨-౭ ||

దృష్ట్వా ధర్మద్రుహం తం కలిమపకరుణం ప్రాఙ్మహీక్షిత్ పరీక్షిత్
హన్తుం వ్యాకృష్టఖడ్గోఽపి న వినిహితవాన్ సారవేదీ గుణాంశాత్ |
త్వత్సేవాద్యాశు సిద్ధ్యేదసదిహ న తథా త్వత్పరే చైష భీరు-
ర్యత్తు ప్రాగేవ రోగాదిభిరపహరతే తత్ర హా శిక్షయైనమ్ || ౯౨-౮ ||

గఙ్గా గీతా చ గాయత్ర్యపి చ తులసికా గోపికాచన్దనం తత్
సాలగ్రామాభిపూజా పరపురుష తథైకాదశీ నామవర్ణాః |
ఏతాన్యష్టాప్యయత్నాన్యయి కలిసమయే త్వత్ప్రసాదప్రవృద్ధ్యా
క్షిప్రం ముక్తిప్రదానీత్యభిదధురృషయస్తేషు మాం సజ్జయేథాః || ౯౨-౯ ||

దేవర్షీణాం పితృణామపి న పునరృణీ కిఙ్కరో వా స భూమన్
యోఽసౌ సర్వాత్మనా త్వాం శరణముపగతస్సర్వకృత్యాని హిత్వా |
తస్యోత్పన్నం వికర్మాప్యఖిలమపనుదస్యేవ చిత్తస్థితస్త్వం
తన్మే పాపోత్థతాపాన్పవనపురపతే రున్ధి భక్తిం ప్రణీయాః || ౯౨-౧౦ ||

ఇతి ద్వినవతితమదశకం సమాప్తం

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 93 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 91 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 90 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 89 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోననవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 88 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 87 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 86 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షడశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 85 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 84 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతురశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 83 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్ర్యశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 82 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వ్యశీతితమదశకం