Narayaneeyam Dasakam 93 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రినవతితమదశకం

0
35
Narayaneeyam Dasakam 93 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 93 Lyrics in Telugu With Meaning PDF to Download

Narayaneeyam Dasakam 93 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం త్రినవతితమమదశకం

త్రినవతితమదశకమ్ (౯౩) – పఞ్చవింశతి గురవః |

బన్ధుస్నేహం విజహ్యాం తవ హి కరుణయా త్వయ్యుపావేశితాత్మా
సర్వం త్యక్త్వా చరేయం సకలమపి జగద్వీక్ష్య మాయావిలాసమ్ |
నానాత్వాద్భ్రాన్తిజన్యాత్సతి ఖలు గుణదోషావబోధే విధిర్వా
వ్యాసేధో వా కథం తౌ త్వయి నిహితమతేర్వీతవైషమ్యబుద్ధేః || ౯౩-౧ ||

క్షుత్తృష్ణాలోపమాత్రే సతతకృతధియో జన్తవః సన్త్యనన్తా-
స్తేభ్యో విజ్ఞానవత్త్వాత్పురుష ఇహ వరస్తజ్జనిర్దుర్లభైవ |
తత్రాప్యాత్మాఽఽత్మనః స్యాత్సుహృదపి చ రిపుర్యస్త్వయి న్యస్తచేతా-
స్తాపోచ్ఛిత్తేరుపాయం స్మరతి స హి సుహృత్స్వాత్మవైరీ తతోఽన్యః || ౯౩-౨ ||

త్వత్కారుణ్యే ప్రవృత్తే క ఇవ న హి గురుర్లోకవృత్తేఽపి భూమన్
సర్వాక్రాన్తాపి భూమిర్న హి చలతి తతః సత్క్షమాం శిక్షయేయమ్ |
గృహ్ణీయామీశ తత్తద్విషయపరిచయేఽప్యప్రసక్తిం సమీరాత్-
వ్యాప్తత్వఞ్చాత్మనో మే గగనగురువశాద్భాతు నిర్లేపతా చ || ౯౩-౩ ||

స్వచ్ఛః స్యాం పావనోఽహం మధుర ఉదకవద్వహ్నివన్మా స్మ గృహ్ణాం
సర్వాన్నీనోఽపి దోషం తరుషు తమివ మాం సర్వభూతేష్వవేయామ్ |
పుష్టిర్నష్టిః కలానాం శశిన ఇవ తనోర్నాత్మనోఽస్తీతి విద్యాం
తోయాదివ్యస్తమార్తాణ్డవదపి చ తనుష్వేకతాం త్వత్ప్రసాదాత్ || ౯౩-౪ ||

స్నేహాద్వ్యాధాస్తపుత్రప్రణయమృతకపోతాయితో మా స్మ భూవం
ప్రాప్తం ప్రాశ్నన్సహేయ క్షుధమపి శయువత్సిన్ధువత్స్యామగాధః |
మా పప్తం యోషిదాదౌ శిఖిని శలభవద్భృఙ్గవత్సారభాగీ
భూయాసం కిన్తు తద్వద్ధనచయనవశాన్మాహమీశ ప్రణేశమ్ || ౯౩-౫ ||

మా బద్ధ్యాసం తరుణ్యా గజ ఇవ వశయా నార్జయేయం ధనౌఘం
హర్తాన్యస్తం హి మాధ్వీహర ఇవ మృగవన్మా ముహం గ్రామ్యగీతైః |
నాత్యాసజ్జేయ భోజ్యే ఝష ఇవ బలిశే పిఙ్గలావన్నిరాశః [** బడిశే **]
సుప్యాం భర్తవ్యయోగాత్కురర ఇవ విభో సామిషోఽన్యైర్న హన్యై || ౯౩-౬ ||

వర్తేయ త్యక్తమానః సుఖమతిశిశువన్నిస్సహాయశ్చరేయం
కన్యాయా ఏకశేషో వలయ ఇవ విభో వర్జితాన్యోన్యఘోషః |
త్వచ్చిత్తో నావబుధ్యై పరమిషుకృదివ క్ష్మాభృదాయానఘోషం
గేహేష్వన్యప్రణీతేష్వహిరివ నివసాన్యున్దురోర్మన్దిరేషు || ౯౩-౭ ||

త్వయ్యేవ త్వత్కృతం త్వం క్షపయసి జగదిత్యూర్ణనాభాత్ప్రతీయాం
త్వచ్చిన్తా త్వత్స్వరూపం కురుత ఇతి దృఢం శిక్షేయే పేశకారాత్ |
విడ్భస్మాత్మా చ దేహో భవతి గురువరో యో వివేకం విరక్తిం
ధత్తే సఞ్చిన్త్యమానో మమ తు బహురుజాపీడితోఽయం విశేషాత్ || ౯౩-౮ ||

హీ హీ మే దేహమోహం త్యజ పవనపురాధీశ యత్ప్రేమహేతో-
ర్గేహే విత్తే కలత్రాదిషు చ వివశితాస్త్వత్పదం విస్మరన్తి |
సోఽయం వహ్నేః శునో వా పరమిహ పరతః సామ్ప్రతఞ్చాక్షికర్ణ-
త్వగ్జిహ్వాద్యా వికర్షన్త్యవశమత ఇతః కోఽపి న త్వత్పదాబ్జే || ౯౩-౯ ||

దుర్వారో దేహమోహో యది పునరధునా తర్హి నిశ్శేషరోగాన్
హృత్వా భక్తిం ద్రఢిష్ఠాం కురు తవ పదపఙ్కేరుహే పఙ్కజాక్ష |
నూనం నానాభవాన్తే సమధిగతమిమం ముక్తిదం విప్రదేహం
క్షుద్రే హా హన్త మా మా క్షిప విషయరసే పాహి మాం మారుతేశ || ౯౩-౧౦ ||

ఇతి త్రినవతితమదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 94 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుర్నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 92 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 91 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 90 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 89 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోననవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 88 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 87 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 86 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షడశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 85 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 84 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతురశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 83 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్ర్యశీతితమదశకం