Narayaneeyam Dasakam 94 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుర్నవతితమదశకం

0
38
Narayaneeyam Dasakam 94 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 94 Lyrics in Telugu With Meaning PDF to Download

Narayaneeyam Dasakam 94 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం చతుర్నవతితమమదశకం

చతుర్నవతితమదశకమ్ (౯౪) – తత్త్వజ్ఞానోత్పత్తిః |

శుద్ధా నిష్కామధర్మైః ప్రవరగురుగిరా తత్స్వరూపం పరం తే
శుద్ధం దేహేన్ద్రియాదివ్యపగతమఖిలవ్యాప్తమావేదయన్తే |
నానాత్వస్థౌల్యకార్శ్యాది తు గుణజవపుస్సఙ్గతోఽధ్యాసితం తే
వహ్నేర్దారుప్రభేదేష్వివ మహదణుతాదీప్తతాశాన్తతాది || ౯౪-౧ ||

ఆచార్యాఖ్యాధరస్థారణిసమనుమిలచ్ఛిష్యరూపోత్తరార-
ణ్యావేధోద్భాసితేన స్ఫుటతరపరిబోధాగ్నినా దహ్యమానే |
కర్మాలీవాసనాతత్కృతతనుభువనభ్రాన్తికాన్తారపూరే
దాహ్యాభావేన విద్యాశిఖిని చ విరతే త్వన్మయీ ఖల్వవస్థా || ౯౪-౨ ||

ఏవం త్వత్ప్రాప్తితోఽన్యో నహి ఖలు నిఖిలక్లేశహానేరుపాయో
నైకాన్తాత్యన్తికాస్తే కృషివదగదషాడ్గుణ్యషట్కర్మయోగాః |
దుర్వైకల్యైరకల్యా అపి నిగమపథాస్తత్ఫలాన్యప్యవాప్తా
మత్తాస్త్వాం విస్మరన్తః ప్రసజతి పతనే యాన్త్యనన్తాన్విషాదాన్ || ౯౪-౩ ||

త్వల్లోకాదన్యలోకః క్వను భయరహితో యత్పరార్ధద్వయాన్తే
త్వద్భీతస్సత్యలోకేఽపి న సుఖవసతిః పద్మభూః పద్మనాభ |
ఏవంభావే త్వధర్మార్జితబహుతమసాం కా కథా నారకాణాం
తన్మే త్వం ఛిన్ధి బన్ధం వరద కృపణబన్ధో కృపాపూరసిన్ధో || ౯౪-౪ ||

యాథార్థ్యాత్త్వన్మయస్యైవ హి మమ న విభో వస్తుతో బన్ధమోక్షౌ
మాయావిద్యాతనుభ్యాం తవ తు విరచితౌ స్వప్నబోధోపమౌ తౌ |
బద్ధే జీవద్విముక్తిం గతవతి చ భిదా తావతీ తావదేకో
భుఙ్క్తే దేహద్రుమస్థో విషయఫలరసాన్నాపరో నిర్వ్యథాత్మా || ౯౪-౫ ||

జీవన్ముక్తత్వమేవంవిధమితి వచసా కిం ఫలం దూరదూరే
తన్నామాశుద్ధబుద్ధేర్న చ లఘు మనసశ్శోధనం భక్తితోఽన్యత్ |
తన్మే విష్ణో కృషీష్ఠాస్త్వయి కృతసకలప్రార్పణం భక్తిభారం
యేన స్యాం మఙ్క్షు కిఞ్చిద్గురువచనమిలత్త్వత్ప్రబోధస్త్వదాత్మా || ౯౪-౬ ||

శబ్దబ్రహ్మణ్యపీహ ప్రయతితమనసస్త్వాం న జానన్తి కేచిత్
కష్టం వన్ధ్యశ్రమాస్తే చిరతరమిహ గాం బిభ్రతే నిష్ప్రసూతిం |
యస్యాం విశ్వాభిరామాస్సకలమలాహరా దివ్యలీలావతారాః
సచ్చిత్సాన్ద్రం చ రూపం తవ న నిగదితం తాం న వాచం భ్రియాసమ్ || ౯౪-౭ ||

యో యావాన్యాదృశో వా త్వమితి కిమపి నైవావగచ్ఛామి భూమ-
న్నేవఞ్చానన్యభావస్త్వదనుభజనమేవాద్రియే చైద్యవైరిన్ |
త్వల్లిఙ్గానాం త్వదఙ్ఘ్రిప్రియజనసదసాం దర్శనస్పర్శనాది-
ర్భూయాన్మే త్వత్ప్రపూజానతినుతిగుణకర్మానుకీర్త్యాదరోఽపి || ౯౪-౮ ||

యద్యల్లభ్యేత తత్తత్తవ సముపహృతం దేవ దాసోఽస్మి తేఽహం
త్వద్గేహోన్మార్జనాద్యం భవతు మమ ముహుః కర్మ నిర్మాయమేవ |
సూర్యాగ్నిబ్రాహ్మణాత్మాదిషు లసితచతుర్బాహుమారాధయే త్వాం
త్వత్ప్రేమార్ద్రత్వరూపో మమ సతతమభిష్యన్దతాం భక్తియోగః || ౯౪-౯ ||

ఐక్యం తే దానహోమవ్రతనియమతపస్సాఙ్ఖ్యయోగైర్దురాపం
త్వత్సఙ్గేనైవ గోప్యః కిల సుకృతితమాః ప్రాపురానన్దసాన్ద్రమ్ |
భక్తేష్వన్యేషు భూయస్స్వపి బహుమనుషే భక్తిమేవ త్వమాసాం
తన్మే త్వద్భక్తిమేవ దృఢయ హర గదాన్కృష్ణ వాతాలయేశ || ౯౪-౧౦ ||

ఇతి చతుర్నవతితమదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 95 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 93 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 92 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 91 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 90 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 89 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోననవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 88 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 87 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 86 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షడశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 85 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 84 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతురశీతితమదశకం