Narayaneeyam Dasakam 95 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచనవతితమదశకం

0
19
Narayaneeyam Dasakam 95 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 95 Lyrics in Telugu With Meaning PDF to Download

Narayaneeyam Dasakam 95 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం పంచనవతితమమదశకం

పఞ్చనవతితమదశకమ్ (౯౫) – ధ్యానయోగః – మోక్షప్రాప్తిమార్గః

ఆదౌ హైరణ్యగర్భీం తనుమవికలజీవాత్మికామాస్థితస్త్వం
జీవత్వం ప్రాప్య మాయాగుణగణఖచితో వర్తసే విశ్వయోనే |
తత్రోద్వృద్ధేన సత్త్వేన తు గణయుగలం భక్తిభావం గతేన
ఛిత్వా సత్త్వం చ హిత్వా పునరనుపహితో వర్తితాహే త్వమేవ || ౯౫-౧ ||

సత్త్వోన్మేషాత్కదాచిత్ఖలు విషయరసే దోషబోధేఽపి భూమన్
భూయోఽప్యేషు ప్రవృత్తిః సతమసి రజసి ప్రోద్ధతే దుర్నివారా |
చిత్తం తావద్గుణాశ్చ గ్రథితమిహ మిథస్తాని సర్వాణి రోద్ధుం
తుర్యే త్వయ్యేకభక్తిః శరణమితి భవాన్హంసరూపీ న్యగాదీత్ || ౯౫-౨ ||

సన్తి శ్రేయాంసి భూయాంస్యపి రుచిభిదయా కర్మిణాం నిర్మితాని
క్షుద్రానన్దాశ్చ సాన్తా బహువిధగతయః కృష్ణ తేభ్యో భవేయుః |
త్వఞ్చాచఖ్యాథ సఖ్యే నను మహితతమాం శ్రేయసాం భక్తిమేకాం
త్వద్భక్త్యానన్దతుల్యః ఖలు విషయజుషాం సమ్మదః కేన వా స్యాత్ || ౯౫-౩ ||

త్వద్భక్త్యా తుష్టబుద్ధేః సుఖమిహ చరతో విచ్యుతాశస్య చాశాః
సర్వాస్స్యుః సౌఖ్యమయ్యః సలిలకుహరగస్యేవ తోయైకమయ్యః |
సోఽయం ఖల్విన్ద్రలోకం కమలజభవనం యోగసిద్ధీశ్చ హృద్యాః
నాకాఙ్క్షత్యేతదాస్తాం స్వయమనుపతితే మోక్షసౌఖ్యేఽప్యనీహః || ౯౫-౪ ||

త్వద్భక్తో బాధ్యమానోఽపి చ విషయరసైరిన్ద్రియాశాన్తిహేతో-
ర్భక్త్యైవాక్రమ్యమాణైః పునరపి ఖలు తైర్దుర్బలైర్నాభిజయ్యః |
సప్తార్చిర్దీపితార్చిర్దహతి కిల యథా భూరిదారుప్రపఞ్చం
త్వద్భక్త్యౌఘే తథైవ ప్రదహతి దురితం దుర్మదః క్వేన్ద్రియాణామ్ || ౯౫-౫ ||

చిత్తార్ద్రీభావముచ్చైర్వపుషి చ పులకం హర్షబాష్పం చ హిత్వా
చిత్తం శుద్ధ్యేత్కథం వా కిము బహుతపసా విద్యయా వీతభక్తేః |
త్వద్గాథాస్వాదసిద్ధాఞ్జనసతతమరీమృజ్యమానోఽయమాత్మా
చక్షుర్వత్తత్త్వసూక్ష్మం భజతి న తు తథాభ్యస్తయా తర్కకోట్యా || ౯౫-౬ ||

ధ్యానం తే శీలయేయం సమతనుసుఖబద్ధాసనో నాసికాగ్ర-
న్యస్తాక్షః పూరకాద్యైర్జితపవనపథశ్చిత్తపద్మం త్వవాఞ్చమ్ |
ఊర్ధ్వాగ్రం భావయిత్వా రవివిధుశిఖినః సంవిచిన్త్యోపరిష్టాత్
తత్రస్థం భావయే త్వాం సజలజలధరశ్యామలం కోమలాఙ్గమ్ || ౯౫-౭ ||

ఆనీలశ్లక్ష్ణకేశం జ్వలితమకరసత్కుణ్డలం మన్దహాస-
స్యన్దార్ద్రం కౌస్తుభశ్రీపరిగతవనమాలోరుహారాభిరామమ్ |
శ్రీవత్సాఙ్కం సుబాహుం మృదులసదుదరం కాఞ్చనచ్ఛాయచేలం
చారుస్నిగ్ధోరుమంభోరుహలలితపదం భావయేఽహం భవన్తమ్ || ౯౫-౮ ||

సర్వాఙ్గేష్వఙ్గ రఙ్గత్కుతుకమితిముహుర్ధారయన్నీశ చిత్తం
తత్రాప్యేకత్ర యుఞ్జే వదనసరసిజే సున్దరే మన్దహాసే |
తత్రాలీనన్తు చేతః పరమసుఖచిదద్వైతరూపే వితన్వ-
న్నన్యన్నో చిన్తయేయం ముహురితి సముపారూఢయోగో భవేయమ్ || ౯౫-౯ ||

ఇత్థం త్వద్ధ్యానయోగే సతి పునరణిమాద్యష్టసంసిద్ధయస్తాః
దూరశ్రుత్యాదయోఽపి హ్యహమహమికయా సమ్పతేయుర్మురారే |
త్వత్సమ్ప్రాప్తౌ విలంబావహమఖిలమిదం నాద్రియే కామయేఽహం
త్వామేవానన్దపూర్ణం పవనపురపతే పాహి మాం సర్వతాపాత్ || ౯౫-౧౦ ||

ఇతి పఞ్చనవతితమదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 96 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షణ్ణవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 94 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుర్నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 93 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 92 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 91 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 90 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 89 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోననవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 88 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 87 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 86 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షడశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 85 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచశీతితమదశకం