Narayaneeyam Dasakam 96 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షణ్ణవతితమదశకం

0
51
Narayaneeyam Dasakam 96 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 96 Lyrics in Telugu With Meaning PDF to Download

Narayaneeyam Dasakam 96 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం షణ్ణవతితమమదశకం

షణ్ణవతితమదశకమ్ (౯౬) – భగవద్విభూతయః తథా జ్ఞానకర్మభక్తియోగాః |

త్వం హి బ్రహ్మైవ సాక్షాత్ పరమురుమహిమన్నక్షరాణామకార-
స్తారో మన్త్రేషు రాజ్ఞాం మనురసి మునిషు త్వం భృగుర్నారదోఽపి |
ప్రహ్లాదో దానవానాం పశుషు చ సురభిః పక్షిణాం వైనతేయో
నాగానామస్యనన్తః సురసరిదపి చ స్రోతసాం విశ్వమూర్తే || ౯౬-౧ ||

బ్రహ్మణ్యానాం బలిస్త్వం క్రతుషు చ జపయజ్ఞోఽసి వీరేషు పార్థః
భక్తానాముద్ధవస్త్వం బలమసి బలినాం ధామ తేజస్వినాం త్వమ్ |
నాస్త్యన్తస్త్వద్విభూతేర్వికసదతిశయం వస్తు సర్వం త్వమేవ
త్వం జీవస్త్వం ప్రధానం యదిహ భవదృతే తన్న కిఞ్చిత్ప్రపఞ్చే || ౯౬-౨ ||

ధర్మం వర్ణాశ్రమాణాం శ్రుతిపథవిహితం త్వత్పరత్వేన భక్త్యా
కుర్వన్తోఽన్తర్విరాగే వికసతి శనకైస్సన్త్యజన్తో లభన్తే |
సత్తాస్ఫూర్తిప్రియత్వాత్మకమఖిలపదార్థేషు భిన్నేష్వభిన్నం
నిర్మూలం విశ్వమూలం పరమమహమితి త్వద్విబోధం విశుద్ధమ్ || ౯౬-౩ ||

జ్ఞానం కర్మాపి భక్తిస్త్రితయమిహ భవత్ప్రాపకం తత్ర తావ-
న్నిర్విణ్ణానామశేషే విషయ ఇహ భవేత్ జ్ఞానయోగేఽధికారః |
సక్తానాం కర్మయోగస్త్వయి హి వినిహితో యే తు నాత్యన్తసక్తాః
నాప్యత్యన్తం విరక్తాస్త్వయి చ ధృతరసా భక్తియోగో హ్యమీషామ్ || ౯౬-౪ ||

జ్ఞానం త్వద్భక్తతాం వా లఘు సుకృతవశాన్మర్త్యలోకే లభన్తే
తస్మాత్తత్రైవ జన్మ స్పృహయతి భగవన్ నాకగో నారకో వా |
ఆవిష్టం మాం తు దైవాద్భవజలనిధిపోతాయితే మర్త్యదేహే
త్వం కృత్వా కర్ణధారం గురుమనుగుణవాతాయితస్తారయేథాః || ౯౬-౫ ||

అవ్యక్తం మార్గయన్తః శ్రుతిభిరపి నయైః కేవలజ్ఞానలుబ్ధాః
క్లిశ్యన్తేఽతీవ సిద్ధిం బహుతరజనుషామన్త ఏవాప్నువన్తి |
దూరస్థః కర్మయోగోఽపి చ పరమఫలే నన్వయం భక్తియోగ-
స్త్వామూలాదేవ హృద్యస్త్వరితమయి భవత్ప్రాపకో వర్ధతాం మే || ౯౬-౬ ||

జ్ఞానాయైవాతియత్నం మునిరపవదతే బ్రహ్మతత్త్వం తు శ్రుణ్వన్
గాఢం త్వత్పాదభక్తిం శరణమయతి యస్తస్య ముక్తిః కరాగ్రే |
త్వద్ధ్యానేఽపీహ తుల్యా పునరసుకరతా చిత్తచాఞ్చల్యహేతో-
రభ్యాసాదాశు శక్యం తదపి వశయితుం త్వత్కృపాచారుతాభ్యామ్ || ౯౬-౭ ||

నిర్విణ్ణః కర్మమార్గే ఖలు విషమతమే త్వత్కథాదౌ చ గాఢం
జాతశ్రద్ధోఽపి కామానయి భువనపతే నైవ శక్నోమి హాతుమ్ |
తద్భూయో నిశ్చయేన త్వయి నిహితమనా దోషబుద్ధ్యా భజంస్తాన్
పుష్ణీయాం భక్తిమేవ త్వయి హృదయగతే మఙ్క్షు నఙ్క్ష్యన్తి సఙ్గాః || ౯౬-౮ ||

కశ్చిత్క్లేశార్జితార్థక్షయవిమలమతిర్నుద్యమానో జనౌఘైః
ప్రాగేవం ప్రాహ విప్రో న ఖలు మమ జనః కాలకర్మగ్రహా వా |
చేతో మే దుఃఖహేతుస్తదిహ గుణగణం భావయత్సర్వకారీ-
త్యుక్త్వా శాన్తో గతస్త్వాం మమ చ కురు విభో తాదృశీ చిత్తశాన్తిమ్ || ౯౬-౯ ||

ఐలః ప్రాగుర్వశీం ప్రత్యతివివశమనాః సేవమానశ్చిరం తాం
గాఢం నిర్విద్య భూయో యువతిసుఖమిదం క్షుద్రమేవేతి గాయన్ |
త్వద్భక్తిం ప్రాప్య పూర్ణః సుఖతరమచరత్తద్వదుద్ధూతసఙ్గం
భక్తోత్తంసం క్రియా మాం పవనపురపతే హన్త మే రున్ధి రోగాన్ || ౯౬-౧౦ ||

ఇతి షణ్ణవతితమదశకం సమాప్తం

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 97 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 95 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 94 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుర్నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 93 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 92 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 91 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 90 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 89 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోననవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 88 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 87 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 86 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షడశీతితమదశకం