Narayaneeyam Dasakam 97 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తనవతితమదశకం

0
49
Narayaneeyam Dasakam 97 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 97 Lyrics in Telugu With Meaning PDF to Download

Narayaneeyam Dasakam 97 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం సప్తనవతితమమదశకం

సప్తనవతితమదశకమ్ (౯౭) – ఉత్తమభక్తిప్రార్థనా తథా మార్కణ్డేయ కథా |

త్రైగుణ్యాద్భిన్నరూపం భవతి హి భువనే హీనమధ్యోత్తమం యత్-
జ్ఞానం శ్రద్ధా చ కర్తా వసతిరపి సుఖం కర్మ చాహారభేదాః |
త్వత్క్షేత్రత్వన్నిషేవాది తు యదిహ పునస్త్వత్పరం తత్తు సర్వం
ప్రాహుర్నైర్గుణ్యనిష్ఠం తదనుభజనతో మఙ్క్షు సిద్ధో భవేయమ్ || ౯౭-౧ ||

త్వయ్యేవ న్యస్తచిత్తః సుఖమయి విచరన్సర్వచేష్టాస్త్వదర్థం
త్వద్భక్తైః సేవ్యమానానపి చరితచరానాశ్రయన్ పుణ్యదేశాన్ |
దస్యౌ విప్రే మృగాదిష్వపి చ సమమతిర్ముచ్యమానావమాన-
స్పర్ధాసూయాదిదోషః సతతమఖిలభూతేషు సమ్పూజయే త్వామ్ || ౯౭-౨ ||

త్వద్భావో యావదేషు స్ఫురతి న విశదం తావదేవం హ్యుపాస్తిం
కుర్వన్నైకాత్మ్యబోధే ఝటితి వికసతి త్వన్మయోఽహం చరేయమ్ |
త్వద్ధర్మస్యాస్య తావత్కిమపి న భగవన్ ప్రస్తుతస్య ప్రణాశ-
స్తస్మాత్సర్వాత్మనైవ ప్రదిశ మమ విభో భక్తిమార్గం మనోజ్ఞమ్ || ౯౭-౩ ||

తం చైనం భక్తియోగం దృఢయితుమయి మే సాధ్యమారోగ్యమాయు-
ర్దిష్ట్యా తత్రాపి సేవ్యం తవ చరణమహో భేషజాయేవ దుగ్ధమ్ |
మార్కణ్డేయో హి పూర్వం గణకనిగదితద్వాదశాబ్దాయురుచ్చైః
సేవిత్వా వత్సరం త్వాం తవ భటనివహైర్ద్రావయామాస మృత్యుమ్ || ౯౭-౪ ||

మార్కణ్డేయశ్చిరాయుస్స ఖలు పునరపి త్వత్పరః పుష్పభద్రా-
తీరే నిన్యే తపస్యన్నతులసుఖరతిః షట్ తు మన్వన్తరాణి |
దేవేన్ద్రః సప్తమస్తం సురయువతిమరున్మన్మథైర్మోహయిష్యన్
యోగోష్మప్లుష్యమాణైర్న తు పునరశకత్త్వజ్జనం నిర్జయేత్కః || ౯౭-౫ ||

ప్రీత్యా నారాయణాఖ్యస్త్వమథ నరసఖః ప్రాప్తవానస్య పార్శ్వం
తుష్ట్యా తోష్టూయమానః స తు వివిధవరైర్లోభితో నానుమేనే |
ద్రష్టుం మాయాం త్వదీయాం కిల పునరవృణోద్భక్తితృప్తాన్తరాత్మా
మాయాదుఃఖానభిజ్ఞస్తదపి మృగయతే నూనమాశ్చర్యహేతోః || ౯౭-౬ ||

యాతే త్వయ్యాశు వాతాకులజలదగలత్తోయపూర్ణాతిఘూర్ణత్-
సప్తార్ణోరాశిమగ్నే జగతి స తు జలే సంభ్రమన్వర్షకోటీః |
దీనః ప్రైక్షిష్ట దూరే వటదలశయనం కఞ్చిదాశ్చర్యబాలం
త్వామేవ శ్యామలాఙ్గం వదనసరసిజన్యస్తపాదాఙ్గులీకమ్ || ౯౭-౭ ||

దృష్ట్వా త్వాం హృష్టరోమా త్వరితమభిగతః స్ప్రష్టుకామో మునీన్ద్రః
శ్వాసేనాన్తర్నివిష్టః పునరిహ సకలం దృష్టవాన్ విష్టపౌఘమ్ |
భూయోఽపి శ్వాసవాతైర్బహిరనుపతితో వీక్షితస్త్వత్కటాక్షై-
ర్మోదాదాశ్లేష్టుకామస్త్వయి పిహితతనౌ స్వాశ్రమే ప్రాగ్వదాసీత్ || ౯౭-౮ ||

గౌర్యా సార్ధం తదగ్రే పురభిదథ గతస్త్వత్ప్రియప్రేక్షణార్థీ
సిద్ధానేవాస్య దత్త్వా స్వయమయమజరామృత్యుతాదీన్ గతోఽభూత్ |
ఏవం త్వత్సేవయైవ స్మరరిపురపి స ప్రీయతే యేన తస్మా-
న్మూర్తిత్రయ్యాత్మకస్త్వం నను సకలనియన్తేతి సువ్యక్తమాసీత్ || ౯౭-౯ ||

త్ర్యంశేఽస్మిన్సత్యలోకే విధిహరిపురభిన్మన్దిరాణ్యూర్ధ్వమూర్ధ్వం
తేభ్యోఽప్యూర్ధ్వం తు మాయావికృతివిరహితో భాతి వైకుణ్ఠలోకః |
తత్ర త్వం కారణాంభస్యపి పశుపకులే శుద్ధసత్త్వైకరూపీ
సచ్చిద్బ్రహ్మాద్వయాత్మా పవనపురపతే పాహి మాం సర్వరోగాత్ || ౯౭-౧౦

ఇతి సప్తనవతితమదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 98 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 96 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షణ్ణవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 95 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 94 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుర్నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 93 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 92 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 91 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 90 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 89 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోననవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 88 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టాశీతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 87 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తాశీతితమదశకం