Narayaneeyam Dasakam 99 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం నవనవతితమదశకం

0
58
Narayaneeyam Dasakam 99 Lyrics in Telugu PDF
What are the Narayaneeyam Dasakam 99 Lyrics in Telugu With Meaning in PDF to Download

Narayaneeyam Dasakam 99 Lyrics in Telugu PDF

నారాయణీయం నవనవతితమమదశకం

నవనవతితమదశకమ్ (౯౯) – వేదమన్త్రమూలాత్మకా విష్ణుస్తుతిః |

విష్ణోర్వీర్యాణి కో వా కథయతు ధరణేః కశ్చ రేణూన్మిమీతే
యస్యైవాఙ్ఘ్రిత్రయేణ త్రిజగదభిమితం మోదతే పూర్ణసమ్పత్ |
యోఽసౌ విశ్వాని ధత్తే ప్రియమిహ పరమం ధామ తస్యాభియాయాం
తద్భక్తా యత్ర మాద్యన్త్యమృతరసమరన్దస్య యత్ర ప్రవాహః || ౯౯-౧ ||

ఆద్యాయాశేషకర్త్రే ప్రతినిమిషనవీనాయ భర్త్రే విభూతే-
ర్భక్తాత్మా విష్ణవే యః ప్రదిశతి హవిరాదీని యజ్ఞార్చనాదౌ |
కృష్ణాద్యం జన్మ యో వా మహదిహ మహతో వర్ణయేత్సోఽయమేవ
ప్రీతః పూర్ణో యశోభిస్త్వరితమభిసరేత్ప్రాప్యమన్తే పదం తే || ౯౯-౨ ||

హే స్తోతారః కవీన్ద్రాస్తమిహ ఖలు యథా చేతయద్ధ్వే తథైవ
వ్యక్తం వేదస్య సారం ప్రణువత జననోపాత్తలీలాకథాభిః |
జానన్తశ్చాస్య నామాన్యఖిలసుఖకరాణీతి సఙ్కీర్తయధ్వం
హే విష్ణో కీర్తనాద్యైస్తవ ఖలు మహతస్తత్త్వబోధం భజేయమ్ || ౯౯-౩ ||

విష్ణోః కర్మాణి సమ్పశ్యత మనసి సదా యైః స ధర్మానబధ్నాద్-
యానీన్ద్రస్యైష భృత్యః ప్రియసఖ ఇవ చ వ్యాతనోత్క్షేమకారీ |
వీక్షన్తే యోగసిద్ధాః పరపదమనిశం యస్య సమ్యక్ప్రకాశం
విప్రేన్ద్రా జాగరూకాః కృతబహునుతయో యచ్చ నిర్భాసయన్తే || ౯౯-౪ ||

నో జాతో జాయమానోఽపి చ సమధిగతస్త్వన్మహిమ్నోఽవసానం
దేవ శ్రేయాంసి విద్వాన్ప్రతిముహురపి తే నామ శంసామి విష్ణో |
తం త్వాం సంస్తౌమి నానావిధనుతివచనైరస్య లోకత్రయస్యా-
ప్యూర్ధ్వం విభ్రాజమానే విరచితవసతిం తత్ర వైకుణ్ఠలోకే || ౯౯-౫ ||

ఆపః సృష్ట్యాదిజన్యాః ప్రథమమయి విభో గర్భదేశే దధుస్త్వాం
యత్ర త్వయ్యేవ జీవా జలశయన హరే సఙ్గతా ఐక్యమాపన్ |
తస్యాజస్య ప్రభో తే వినిహితమభవత్పద్మమేకం హి నాభౌ
దిక్పత్రం యత్కిలాహుః కనకధరణిభృత్ కర్ణికం లోకరూపమ్ || ౯౯-౬ ||

హే లోకా విష్ణురేతద్భువనమజనయత్తన్న జానీథ యూయం
యుష్మాకం హ్యన్తరస్థం కిమపి తదపరం విద్యతే విష్ణురూపమ్ |
నీహారప్రఖ్యమాయాపరివృతమనసో మోహితా నామరూపైః
ప్రాణప్రీత్యైకతృప్తాశ్చరథ మఖపరా హన్త నేచ్ఛా ముకున్దే || ౯౯-౭ ||

మూర్ధ్నామక్ష్ణాం పదానాం వహసి ఖలు సహస్రాణి సంపూర్య విశ్వం
తత్ప్రోత్క్రమ్యాపి తిష్ఠన్పరిమితవివరే భాసి చిత్తాన్తరేఽపి |
భూతం భవ్యం చ సర్వం పరపురుష భవాన్ కిఞ్చ దేహేన్ద్రియాది-
ష్వావిష్టోఽప్యుద్గతత్వాదమృతసుఖరసం చానుభుఙ్క్షే త్వమేవ || ౯౯-౮ ||

యత్తు త్రైలోక్యరూపం దధదపి చ తతో నిర్గతోఽనన్తశుద్ధ-
జ్ఞానాత్మా వర్తసే త్వం తవ ఖలు మహిమా సోఽపి తావాన్కిమన్యత్ |
స్తోకస్తే భాగ ఏవాఖిలభువనతయా దృశ్యతే త్ర్యంశకల్పం
భూయిష్ఠం సాన్ద్రమోదాత్మకముపరి తతో భాతి తస్మై నమస్తే || ౯౯-౯ ||

అవ్యక్తం తే స్వరూపం దురధిగమతమం తత్తు శుద్ధైకసత్త్వం
వ్యక్తఞ్చాప్యేతదేవ స్ఫుటమమృతరసాంభోధికల్లోలతుల్యమ్ |
సర్వోత్కృష్టామభీష్టాం తదిహ గుణరసేనైవ చిత్తం హరన్తీం
మూర్తిం తే సంశ్రయేఽహం పవనపురపతే పాహి మాం సర్వరోగాత్ || ౯౯-౧౦ ||
[** కృష్ణ రోగాత్ **]

ఇతి నవనవతితమదశకం సమాప్తమ్ |

Sri Narayaneeyam Dasakam Related Stotras

Narayaneeyam Dasakam 100 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం శతతమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 98 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం అష్టనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 97 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం సప్తనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 96 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం షణ్ణవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 95 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం పంచనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 94 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం చతుర్నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 93 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం త్రినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 92 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ద్వినవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 91 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకనవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 90 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం నవతితమదశకం

Narayaneeyam Dasakam 89 Lyrics in Telugu | నారాయణీయం ఏకోననవతితమదశకం