నవదుర్గా స్తోత్రం – Navadurga Stotram in Telugu

Sri Durga Stotram | Navadurga Stotram Lyrics శైలపుత్రీ- వందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం | వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీం || బ్రహ్మచారిణీ- దధానా కరపద్మాభ్యాం అక్షమాలా కమండలః | దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా || చంద్రఘంటా- పిండజప్రవరారూఢా చందకోపాస్త్రకైర్యుతా | ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా || కూష్మాండా- సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ | దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా శుభదాస్తు మే || స్కందమాతా- సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా | శుభదాస్తు … Continue reading నవదుర్గా స్తోత్రం – Navadurga Stotram in Telugu