నవగ్రహ కవచం – Navagraha Kavacham

Navagraha Kavacham శిరో మే పాతు మార్తాండో కపాలం రోహిణీపతిః | ముఖమంగారకః పాతు కంఠశ్చ శశినందనః || ౧ || బుద్ధిం జీవః సదా పాతు హృదయం భృగునందనః | జఠరం చ శనిః పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః || ౨ || పాదౌ కేతుః సదా పాతు వారాః సర్వాంగమేవ చ | తిథయోఽష్టౌ దిశః పాంతు నక్షత్రాణి వపుః సదా || ౩ || అంసౌ రాశిః సదా పాతు యోగాశ్చ … Continue reading నవగ్రహ కవచం – Navagraha Kavacham