నవగ్రహ ప్రార్ధన మంత్రములు ఏమిటి ?

0
11829
navagraha-mantras
Navagraha Mantras

Navagraha Mantras

Back

1. సూర్య మంత్రం

శ్లోll ఓం ఆదిత్యయ, సోమయ మంగళాయ భుధయ చ
గురు శుక్ర శనిభ్యస్య రాహవే కేతవే నమః

శ్లోll జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్
తమోరిం సర్వ పాపగన్నం ప్రణతోస్మి దివాకరం

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here