నిర్వాణషట్కం – Nirvana Shatkam

0
716

నిర్వాణషట్కం – Nirvana Shatkam

మనోబుద్ధ్యహంకారచిత్తాని నాహం –
న చ శ్రోత్రజిహ్వే న చ ఘ్రాణనేత్రే
న చ వ్యోమభూమిః న తేజో న వాయుః –
చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౧ ||

న చ ప్రాణసంజ్ఞో న వై పంచవాయుః –
న వా సప్తధాతుర్న వా పంచకోశః
న వాక్ పాణిపాదౌ న చోపస్థపాయూ –
చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౨ ||

న మే ద్వేషరాగౌ న మే లోభమోహౌ –
మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్యభావః
న ధర్మో న చార్థో న కామో న మోక్షః –
చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౩ ||

న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం –
న మంత్రో న తీర్థం న వేదా న యజ్ఞాః
అహం భోజనం నైవ భోజ్యం న భోక్తా –
చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౪ ||

న మృత్యుర్న శంకా న మే జాతిభేదః –
పితా నైవ మే నైవ మాతా న జన్మ
న బంధుర్న మిత్రం గురుర్నైవ శిష్యః –
చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౫ ||

అహం నిర్వికల్పో నిరాకారరూపో –
విభుర్వ్యాప్య సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణామ్
సదా మే సమత్వం న ముక్తిర్న బంధః –
చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౬ ||

Download PDF here Nirvana Shatkam – నిర్వాణషట్కం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here