నిత్యం ఏ యే శ్లోకాలు తప్పకుండా పారాయణం చేయాలో మీకు తెలుసా? | Nitya Parayana Sloka In Telugu

1
26509
nitya-parayan-slokas
నిత్యం ఏ యే శ్లోకాలు తప్పకుండా పారాయణం చేయాలో మీకు తెలుసా? | Nitya Parayana Sloka In Telugu

ప్రభాత శ్లోకం.  

కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ | కరమూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనమ్ ||

Back

1. ప్రభాత భూమి శ్లోకం.  

సముద్ర వసనే దేవీ పర్వత స్తన మండలే | విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం, పాదస్పర్శం క్షమస్వమే ||

Promoted Content
Back

1 COMMENT

  1. excellent it is very useful for daily and thanks who prepared and kept in face book, and I am also suggest kindly kept any more information in face book

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here