నిత్యపారాయణ శ్లోకాలు – Nitya Parayana Slokas

0
1290

(నిద్రలేవగానే)
కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కర మధ్యే సరస్వతీ |
కర మూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కర దర్శనమ్ ||
సముద్ర వసనే దేవి పర్వత స్తన మండలే |
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వ మే ||

ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ |
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ||

బ్రహ్మా మురారిస్త్రిపురాంతకారీ |
భానుశ్శశీ భూమిసుతో బుధశ్చ ||
గురుశ్చ శుక్రః శని రాహు కేతవః |
కుర్వంతు సర్వే మమ సుప్రభాతమ్ ||

కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే |
ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః ||

(స్నానం చేయునపుడు)
గంగే చ యమునే కృష్ణే గోదవరి సరస్వతి |
నర్మదే సింధు కావేర్యౌ జలేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||
గంగా గంగేతి యో బ్రూయాత్ యోజనానాం శతైరపి |
ముచ్యతే సర్వ పాపాభ్యో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి ||
అంబ త్వద్దర్శనాన్ముక్తిః న జానే స్నానజం ఫలమ్ |
స్వర్గారోహణ సోపానం మహాపుణ్య తరంగిణీం |
వందే కాశీం గుహాం గంగాం భవానీం మణికర్ణికామ్ ||
గంగే మాం పునీహి |

(సూర్యుని దర్శించునపుడు)
బ్రహ్మ స్వరూపముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరమ్ |
సాయం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తిం చ దివాకరమ్ ||

(విదియ [ద్వితీయ] చంద్రుని దర్శించునపుడు)
క్షీరసాగర సంపన్న లక్ష్మీ ప్రియ సహోదర |
హిరణ్యమకుటాభాస్వద్బాలచంద్ర నమోఽస్తు తే ||

(తులసీమాతకు నమస్కరిస్తూ)
యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మధ్యే సర్వదేవతాః |
యదగ్రే సర్వవేదాశ్చ తులసి త్వాం నమామ్యహమ్ ||
నమస్తులసి కళ్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే |
నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సంపత్ప్రదాయిని ||

(తులసి దళములు గ్రహించునపుడు)
తులస్యమృతజన్మాసి సదా త్వం కేశవప్రియే |
కేశవార్థం చినోమి త్వాం క్షమస్వ హరివల్లభే

(అశ్వత్థవృక్షమునకు నమస్కరించునపుడు)
మూలతో బ్రహ్మరూపాయ మధ్యతో విష్ణురూపిణే |
అగ్రతః శివరూపాయ వృక్షరాజాయ తే నమః ||

(భోజనమునకు ముందు)
అహం వైశ్వానరోభూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః |
ప్రాణాపానసమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ ||
బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిర్బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతమ్ |
బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మసమాధినా ||

(ఏకశ్లోకీ రామాయణం)
ఆదౌ రామ తపోవనాది గమనం హత్వా మృగం కాంచనమ్ |
వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణమ్ ||
వాలీ నిగ్రహణం సముద్రతరణం లంకాపురీదాహనమ్ |
పశ్చాద్రావణకుంభకర్ణహననం చేతద్ధి రామాయణమ్ ||

(ఏకశ్లోకీ భాగవతం)
ఆదౌ దేవకిదేవి గర్భజననం గోపీ గృహేవర్ధనం |
మాయాపూతన జీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణమ్ ||
కంసచ్ఛేదన కౌరవాది హననం కుంతీసుతాపాలనం |
హ్యేతద్భాగవతం పురాణకథితం శ్రీకృష్ణలీలామృతమ్ ||

(ఏకశ్లోకీ భారతం)
ఆదౌ పాండవధార్తరాష్ట్రజననం లాక్షాగృహేదాహనం |
ద్యూతశ్రీహరణం వనే విచరణం మత్స్యాలయే వర్తనమ్ ||
లీలాగోగ్రహణం రణే విహరణం సంధిక్రియాజృంభణం |
భీష్మద్రోణసుయోధనాదిమథనం హ్యేతన్మహాభారతమ్ ||

(నాగస్తోత్రం)
నమస్తే దేవ దేవేశ నమస్తే ధరణీధర |
నమస్తే సర్వనాగేంద్ర ఆదిశేష నమోఽస్తు తే ||

(యజ్ఞేశ్వర ప్రార్థన)
నమస్తే యజ్ఞభోక్త్రే చ నమస్తే హవ్యవాహన |
నమస్తే వీతిహోత్రాయ సప్తజిహ్వాయ తే నమః ||

(ఔషధమును సేవించునపుడు)
అచ్యుతానంద గోవింద నామోచ్ఛారణ భేషజాత్ |
నశ్యంతి సకలా రోగాః సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ ||
శరీరే జర్జరీ భూతే వ్యాధిగ్రస్తే కళేబరే |
ఔషధం జాహ్నవీతోయం వైద్యో నారాయణో హరిః ||

(ప్రయాణమునకు బయలుదేరునపుడు)
యః శివో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళా |
తయోః సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతో జయ మంగళమ్ ||
నారాయణ నారాయణ నారాయణ ||

(దీపం వెలిగించిన పిదప)
దీపం జ్యోతిః పరంబ్రహ్మ దీపం సర్వ తమోఽపహమ్ |
దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీప నమోఽస్తు తే ||

శుభం కరోతు కళ్యాణం ఆరోగ్యం సుఖ సంపదమ్ |
శత్రుబుద్ధివినాశం చ దీప జ్యోతిర్నమోఽస్తు తే ||

(నిద్రకు ఉపక్రమించినపుడు)
రామం స్కందం హనూమంతం వైనతేయం వృకోదరమ్ |
శయనే యః స్మరేన్నిత్యం దుఃస్వప్నం తస్య నశ్యతి ||
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వర ||
కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః
పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసమ్మూఢచేతాః |
యచ్ఛ్రేయః స్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే
శిష్యస్తేఽహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్ ||

(చెడు కల వచ్చినపుడు)
బ్రహ్మాణం శంకరం విష్ణుం యమం రామం దనుం బలిమ్ |
సప్తైతాన్ సంస్మరేన్నిత్యం దుఃస్వప్నం తస్య నశ్యతి ||

(కలిదోష నివారణం)
కర్కోటకస్య నాగస్య దమయంత్యా నలస్య చ |
ఋతుపర్ణస్య రాజర్షేః కీర్తనం కలి నాశనమ్ ||

(శమీ వృక్షమును దర్శించునపుడు)
శమీ శమయతే పాపం శమీ శతృవినాశినీ |
అర్జునస్య ధనుర్ధారీ రామస్య ప్రియదర్శినీ ||

(దారిద్ర్య దుఃఖ నివారణకు)
దుర్గే స్మృతా హరసి భీతిమశేషజంతోః |
స్వస్థైః స్మృతామతిమతీవ శుభాం దదాసి ||
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా |
సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్రచిత్తా ||

(ఆపద నివారణకు)
ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ |
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ ||

(కలికల్మషనాశన మహామంత్రము)
హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే |
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే ||

Download PDF here Nitya Parayana Slokas – నిత్యపారాయణ శ్లోకాలు

Sri Kubera Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu | శ్రీ కుబేర అష్టోత్తరశతనామావళిః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here