న్యాస దశకం – Nyasa Dasakam

Nyasa Dasakam శ్రీమాన్ వేంకటనాథార్యః కవితార్కిక కేసరీ | వేదాంతాచార్య వర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది || అహం మద్రక్షణభరో మద్రక్షణ ఫలం తథా | న మమ శ్రీపతేరేవేత్యాత్మానం నిక్షిపేత్ బుధః || ౧ || న్యస్యామ్యకించనః శ్రీమన్ అనుకూలోన్యవర్జితః | విశ్వాస ప్రార్థనాపూర్వమ్ ఆత్మరక్షాభరం త్వయి || ౨ || స్వామీ స్వశేషం స్వవశం స్వభరత్వేన నిర్భరం | స్వదత్త స్వధియా స్వార్థం స్వస్మిన్ న్యస్యతి మాం స్వయమ్ || ౩ || … Continue reading న్యాస దశకం – Nyasa Dasakam