పంచాయుధ స్తోత్రం – Panchayudha Stotram

0
10219

Panchayudha Stotram

Lord Sri Vishnu Panchayudha Stotram With Lyrics

Panchayudha Stotram Lyrics in Telugu

స్ఫురత్సహస్రారశిఖాతితీవ్రం సుదర్శనం భాస్కర కోటితుల్యం
సురద్విషాం ప్రాణవినాశి విష్ణోః చక్రం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే || ౧ ||

విష్ణోర్ముఖోత్థానిల పూరితస్య యస్య ధ్వనిర్దానవదర్పహంతా
తం పాంచజన్యం శశికోటిశుభ్రం శంఖం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే || ౨ ||

హిరణ్మయీం మేరుసమానసారాం కౌమోదకీం దైత్యకులైక హంత్రీం
వైకుంఠవామాగ్రకరాభిమృష్టాం గదాం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే || ౩ ||

రక్షోఽసురాణాం కఠినోగ్రకంఠచ్ఛేదక్షరత్‍క్షోణితదిగ్ధదారమ్
తం నందకం నామ హరేః ప్రదీప్తం ఖడ్గం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే || ౪ ||

యజ్జ్యానినాదశ్రవణాత్సురాణాం చేతాంసి నిర్ముక్తభయాని సద్యః
భవంతి దైత్యాశనిబాణవర్షైః శార్ఙ్గం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే || ౫ ||

ఇమం హరేః పంచమహాయుధానాం స్తవం పఠేద్యోఽనుదినం ప్రభాతే
సమస్త దుఃఖాని భయాని సద్యః పాపాని నశ్యంతి సుఖాని సంతి || ౬ ||

వనే రణే శత్రు జలాగ్నిమధ్యే యదృచ్ఛయాపత్సు మహాభయేషు
ఇదం పఠన్ స్తోత్రమనాకులాత్మా సుఖీభవేత్ తత్కృత సర్వరక్షః || ౭ ||

యచ్చక్రశంఖం గదఖడ్గశార్ఙ్గిణం పీతాంబరం కౌస్తుభవత్సలాంఛితం
శ్రియాసమేతోజ్జ్వలశోభితాంగం విష్ణుం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే || ౮ ||

జలే రక్షతు వారాహః స్థలే రక్షతు వామనః
అటవ్యాం నారసింహశ్చ సర్వతః పాతు కేశవః || ౯ ||

Download PDF here Panchayudha Stotram – పంచాయుధ స్తోత్రం

Related Posts:

Narayana stotram by Shankaracharya

Narayana stotram

Sri Narayana Hrudaya Stotram

Sri Narayana Kavacham

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ షోడశోపచార పూజ – Sri Narayana Shodasopachara pooja

మహానారాయణోపనిషత్ – Maha Narayana Upanishat

నారాయణోపనిషత్ – Narayana upanishat

నారాయణ సూక్తం – Narayana Suktam

శ్రీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రం – Sri Narayana Hrudaya Stotram

శ్రీమన్నారాయణాష్టాక్షరీ స్తుతి – Narayana ashtakshari stuti

నారాయణస్తోత్రం – Narayana stotram

శ్రీ నారాయణ కవచం – Sri Narayana Kavacham

నారాయణ స్తోత్రం – Narayana stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here