పరమాద్వైతమ్ – Paramadvaitham

0
461

పరమాద్వైతమ్ – Paramadvaitham

నిర్వికారాం నిరాకారం నిరఞ్జనమనామయమ్ |
ఆద్యన్తరహిరం పూర్ణం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౧ ||

నిష్కళంకం నిరాభాసం త్రిపరిచ్ఛేదవర్జితమ్ |
ఆనన్దమజమవ్యక్తం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౨ ||

నిర్విశేషం నిరాకారం నిత్యముక్తమవిక్రియమ్ |
ప్రజ్ఞానైకరసం సత్యం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౩ ||

శుద్ధం బుద్ధం స్వతస్సిద్ధం పరం ప్రత్యగఖండితమ్
స్వప్రకాశం పరాకాశం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౪ ||

సుసూక్ష్మమస్తితామాత్రం నిర్వికల్పం మహత్తమమ్ |
కేవలం పరమాద్వైతం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౫ ||

Download PDF here Paramadvaitham – పరమాద్వైతమ్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here