శ్రీ రామ ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం – Sri Rama Apaduddharaka Stotram

0
11876

Sri Rama Apaduddharaka StotramSri Rama Apaduddharaka Stotram Lyrics

Shri Rama Apaduddharaka Stotram in Telugu

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ |
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయో నమామ్యహమ్ ||

నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ |
దండితాఖిలదైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧ ||

ఆపన్నజనరక్షైకదీక్షాయామితతేజసే |
నమోస్తు విష్ణవేతుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే || ౨ ||

పదాంభోజరజస్స్పర్శ పవిత్రమునియోషితే |
నమోస్తు సీతాపతయే రామాయాపన్నివారిణే || ౩ ||

దానవేంద్ర మహామత్త గజపంచాస్యరూపిణే |
నమోస్తు రఘునాధాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౪ ||

మహిజాకుచసంలగ్నకుంకుమారుణవక్షసే |
నమః కల్యాణరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౫ ||

పద్మసంభవ భూతేశ మునిసంస్తుతకీర్తయే |
నమో మార్తాండ వంశ్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౬ ||

హరత్యార్తిం చ లోకానాం యో వా మధునిషూదనః |
నమోస్తు హరయే తుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే || ౭ ||

తాపకారణసంసారగజసింహస్వరూపిణే |
నమో వేదాంతవేద్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౮ ||

రంగత్తరంగజలధి గర్వహచ్ఛరధారిణే |
నమః ప్రతాపరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౯ ||

దారోసహిత చంద్రావతంస ధ్యాతస్వమూర్తయే |
నమః సత్యస్వరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౦ ||

తారానాయక సంకాశవదనాయ మహౌజసే |
నమోస్తు తాటకాహంత్రే రామాయాపన్నివారిణే || ౧౧ ||

రమ్యసాను లసచ్చిత్రకూటాశ్రమ విహారిణే |
నమస్సౌమిత్రిసేవ్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౨ ||

సర్వదేవాహితాసక్త దశాననవినాశినే |
నమోస్తు దుఃఖధ్వంసాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౩ ||

రత్న సానునివాసైక వంద్యపాదాంబుజాయ చ |
నమస్త్రైలోక్యనాథాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౪ ||

సంసారబంధమోక్షైకహేతుదామప్రకాశినే |
నమః కలుషసంహర్త్రే రామాయాపన్నివారిణే || ౧౫ ||

పవనాశుగ సంక్షిప్త మారీచాద్యసురారయే |
నమో ముఖపరిత్రాత్రే రామాయాపన్నివారిణే || ౧౬ ||

దాంభికేతరభక్తౌఘమహానందప్రదాయినే |
నమః కమలనేత్రాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౭ ||

లోకత్రయోద్వేగకర కుంభకర్ణశిరశ్ఛిదే |
నమో నీరదదేహాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౮ ||

కాకాసురైకనయన హరల్లీలాస్త్రధారిణే |
నమో భక్తైకవేద్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౧౯ ||

భిక్షురూపసమాక్రాంతబలిసర్వైకసంపదే |
నమో వామనరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౦ ||

రాజీవ నేత్రసుస్పంద రుచిరాంగసురోచిషే |
నమః కైవల్యనిధయే రామాయాపన్నివారిణే || ౨౧ ||

మందమారుతసంవీత మందారద్రుమవాసినే |
నమః పల్లవపాదాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౨ ||

శ్రీకంఠచాపదళన ధురీణబలబాహవే |
నమః సీతానుషక్తాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౩ ||

రాజరాజసుహృద్యోషార్చిత మంగళమూర్తయే |
నమ ఇక్ష్వాకువంశ్యాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౪ ||

మంజులాదర్శ విప్రేక్షణోత్సుకైకవిలాసినే |
నమః పాలితభక్తాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౫ ||

భూరిభూధర కోదండమూర్తి ధ్యేయస్వరూపిణే |
నమోస్తు తేజోనిధయే రామాయాపన్నివారిణే || ౨౬ ||

యోగీంద్రహృత్సరోజాతమధుపాయ మహాత్మనే |
నమో రాజాధిరాజాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౭ ||

భూవరాహస్వరూపాయ నమో భూరిప్రదాయినే |
నమో హిరణ్యగర్భాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౨౮ ||

యోషాంజలివినిర్ముక్త లాజాంచితవపుష్మతే |
నమస్సౌందర్యనిధయే రామాయాపన్నివారిణే || ౨౯ ||

నఖకోటి వినిర్భిన్న దైత్యాధిపతివక్షసే |
నమో నృసింహరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩౦ ||

మాయామానుషదేహాయ వేదోద్ధరణ హేతవే |
నమోస్తు మత్స్యరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩౧ ||

మితిశూన్య మహాదివ్యమహిమ్నే మానితాత్మనే |
నమో బ్రహ్మస్వరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩౨ ||

అహంకారీతరజన స్వాంతసౌధవిహారిణే |
నమోస్తు చిత్స్వరూపాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩౩ ||

సీతాలక్ష్మణసంశోభిపార్శ్యాయ పరమాత్మనే |
నమః పట్టాభిషిక్తాయ రామాయాపన్నివారిణే || ౩౪ ||

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ |
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయోనమామ్యహమ్ || ౩౫ ||

ఫలశ్రుతి-
ఇమం స్తవం భగవతః పఠేద్యః ప్రీతమానసః |
ప్రభాతే వా ప్రదోషే వా రామస్య పరమాత్మనః || ౧ ||

స తు తీర్త్వా భవాంబోధిమాపదస్సకలానపి |
రామసాయుజ్యమాప్నోతి దేవదేవప్రసాదతః || ౨ ||

కారాగృహాదిబాధాసు సంప్రాప్తే బహుసంకటే |
ఆపన్నివారకస్తోత్రం పఠేద్యస్తు యథావిధిః || ౩ ||

సంయోజ్యానుష్టుభం మంత్రమను శ్లోకం స్మరన్విభుమ్ |
సప్తాహాత్సర్వబాధాభ్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || ౪ ||

ద్వాత్రింశద్వారజపతః ప్రత్యహం తు దృఢవ్రతః |
వైశాఖే భానుమాలోక్య ప్రత్యహం శతసంఖ్యయా || ౫ ||

ధనవాన్ ధనదప్రఖ్యస్స భవేన్నాత్ర సంశయః |
బహునాత్ర కిముక్తేన యం యం కామయతే నరః || ౬ ||

తం తం కామమవాప్నోతి స్తోత్రేణానేన మానవః |
యంత్రపూజావిధానేన జపహోమాదితర్పణైః || ౭ ||

యస్తు కుర్వీత సహసా సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ |
ఇహలోకే సుఖీ భూత్వా పరే ముక్తో భవిష్యతి || ౮ ||

Download PDF here Rama Apaduddharaka Stotram – రామ ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం

Lord Sri Rama Posts

Ramayana

Rama Ashtakam

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali

Sri Sita Rama Stotram

శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామావళిః – Sri Rama Ashtottara Satanamavali

శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామ స్తోత్రం – Sri Rama ashtottara satanama stotram

సంక్షేప రామాయణం – Sankshepa Ramayanam (Shatashloki)

సీతారామస్తోత్రం – Sri Sita Rama Stotram

రామభుజంగప్రయాత స్తోత్రం – Rama bhujanga prayata stotram

రామ ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం – Rama Apaduddharaka Stotram

అహల్యాకృత రామస్తోత్రం – Ahalya Kruta Sri Rama stotram

శ్రీరామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్ – Sri Rama Bhujanga Prayata Stotram

నూట ఎనిమిది నామాలలో సంపూర్ణ రామాయణం. | 108 Names of Sampurna Ramayanam in Telugu

రాముడికంటే రావణుడు గొప్పవాడ? | Ravana Greater Than Lord Rama in Telugu ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here