తిరుమల తిరుపతి యొక్క అరుదైన క్లిప్ (తప్పక చూడండి)

A rare video of Kumbabishekam at Tirumala Tirupati in 1940