Rati Devi Krita Shiva Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (రతిదేవి కృతమ్)

Rati Devi Krita Shiva Stotram Lyrics in Telugu శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (రతిదేవి కృతమ్) నమశ్శివాయాస్తు నిరామయాయ నమశ్శివాయాస్తు మనోమయాయ | నమశ్శివాయాస్తు సురార్చితాయ తుభ్యం సదా భక్తకృపావరాయ || ౧ || నమో భవాయాస్తు భవోద్భవాయ నమోఽస్తు తే ధ్వస్తమనోభవాయ | నమోఽస్తు తే గూఢమహావ్రతాయ నమస్స్వమాయాగహనాశ్రయాయ || ౨ || నమోఽస్తు శర్వాయ నమశ్శివాయ నమోఽస్తు సిద్ధాయ పురాంతకాయ | నమోఽస్తు కాలాయ నమః కలాయ నమోఽస్తు తే జ్ఞానవరప్రదాయ || … Continue reading Rati Devi Krita Shiva Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (రతిదేవి కృతమ్)