రత్నద్వయం – Ratna dvayam

0
559

రత్నద్వయం – Ratna dvayam

న మేఽస్తి దేహేన్ద్రియబుద్ధియోగో
న పుణ్యలేశోఽపి న పాపలేశః |
క్షుధాపిపాసాది షడూర్మిదూరః
సదా విముక్తోఽస్మి చిదేవ కేవలః ||

అపాణిపాదోఽహమవాగచక్షు-
రప్రాణ ఏవాస్మ్యమనాహ్యబుద్ధిః |
వ్యోమేవ పూర్ణోఽస్మి వినిర్మలోఽస్మి
సదైకరూపోఽస్మి చిదేవ కేవలః ||

Download PDF here Ratna dvayam – రత్నద్వయం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here